วิชาเรียนร่วม

หมายเหตุ :
  • ตารางข้างต้น เวลาสำหรับวันเริ่มต้น เริ่มเวลา 8:30 น. และเวลาสำหรับวันสิ้นสุด สิ้นสุดเวลา 16:30 น.
  • คลิกที่รหัสกระบวนวิชา เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของกระบวนวิชานั้นๆ
  • ในบางกระบวนวิชาอาจารย์ผู้สอนอาจมีการเรียกเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ผู้เรียนสามารถอัพโหลดเอกสารในขั้นตอนของการสมัคร โดยเป็นเอกสารที่มีความชัดเจนและถูกต้อง ในรูปแบบไฟล์ .jpg .png หรือ .pdf
  • คำอธิบาย อักษรลำดับขั้น V (Visiting) หรือ W (Withdrawn) สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ FAQ เมนูลงทะเบียนเรียนร่วม
  • ระยะเวลาที่ผู้เรียนสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนอักษรลำดับขั้น V เป็นอักษรลำดับขั้นการวัดและประเมินผล หรือเปลี่ยนอักษรลำดับขั้นการวัดและประเมินผลเป็นอักษรลำดับขั้น V (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละกระบวนวิชา)
  • อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้เรียนในระบบการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2562 คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียม
คณะ
มนุษยศาสตร์
รหัส/ชื่อวิชา ตอน(section) วัน/เวลาเรียน รูปแบบการเรียน กระบวนวิชาระดับ
009446
การจัดการสารสนเทศล้านนา
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 1100-1230
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
011268
ความคิดล้านนา
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 0930-1100
ในห้องเรียนและออนไลน์ ปริญญาตรี
014422
การศึกษาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 1430-1600
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
015101
บาลีขั้นต้น 1
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 0800-0930
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
016101
สันสกฤตขั้นต้น 1
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 1300-1430
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
017101
ฮินดีขั้นต้น 1
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 1600-1730
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
017101
ฮินดีขั้นต้น 1
502/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 1100-1230
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
017111
สนทนาฮินดี 1
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 1600-1730
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
018131
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 0930-1100
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
018131
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1
502/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 1300-1430
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
018131
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1
503/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 1100-1230
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
018302
ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 4
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 0930-1100
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
020101
ภาษาพม่าพื้นฐาน 1
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 0800-0930
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
020101
ภาษาพม่าพื้นฐาน 1
504/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 1430-1600
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
030101
ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 1
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 0930-1100
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
030101
ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 1
502/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 1300-1430
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
คณะ
วิทยาศาสตร์
รหัส/ชื่อวิชา ตอน(section) วัน/เวลาเรียน รูปแบบการเรียน กระบวนวิชาระดับ
205216
การฝึกธรณีวิทยาภาคสนาม
000/501
วิชาปฏิบัติการ หลักสูตรภาคปกติ
Monday
เวลา 1430-1730
ในห้องเรียนและออนไลน์ ปริญญาตรี
205244
วิทยาหิน
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 0930-1100
ในห้องเรียนและออนไลน์ ปริญญาตรี
205324
ธรณีวิทยาโครงสร้าง
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 1300-1430
ในห้องเรียนและออนไลน์ ปริญญาตรี
205472
ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 1100-1230
ในห้องเรียนและออนไลน์ ปริญญาตรี
206100
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 0930-1100
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
206100
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
502/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 1300-1430
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
206111
แคลคูลัส 1
502/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 1300-1430
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
206111
แคลคูลัส 1
571/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคนานาชาติ
Tuesday,Friday
เวลา 0800-0930
ออนไลน์ ปริญญาตรี
206161
แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1
582/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคพิเศษ
Monday,Thursday
เวลา 1800-1930
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
206162
แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2
582/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคพิเศษ
Monday,Thursday
เวลา 1630-1800
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
206162
แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2
583/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคพิเศษ
Monday,Thursday
เวลา 1800-1930
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
206171
คณิตศาสตร์ทั่วไป 1
571/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคนานาชาติ
Tuesday,Friday
เวลา 0930-1100
ในห้องเรียนและออนไลน์ ปริญญาตรี
206172
คณิตศาสตร์ทั่วไป 2
571/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคนานาชาติ
Tuesday,Friday
เวลา 1300-1430
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
206216
คณิตตรรกศาสตร์เบื้องต้น
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 1300-1430
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
206216
คณิตตรรกศาสตร์เบื้องต้น
502/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 1300-1430
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
206313
ทอพอโลยีเบื้องต้น
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 0930-1100
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
206336
การวิเคราะห์เชิงจริง 1
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 1300-1430
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
206364
การสร้างแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 1430-1600
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
206476
ทฤษฎีเกม
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 0930-1100
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
206703
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับกิจกรรมและการวัดผล
581/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคพิเศษ
หลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรนานาชาติ
Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday
เวลา 0900-1930
ในห้องเรียน บัณฑิตศึกษา
206736
ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 1430-1600
ในห้องเรียน บัณฑิตศึกษา
206737
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์สำหรับครู
581/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคพิเศษ
หลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรนานาชาติ
Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday
เวลา 1630-1930
ในห้องเรียน บัณฑิตศึกษา
206774
ความน่าจะเป็นสำหรับครู
581/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคพิเศษ
หลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรนานาชาติ
Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday
เวลา 1630-1930
ในห้องเรียน บัณฑิตศึกษา
208101
สถิติสำหรับการดำรงชีวิตและการทำงาน
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday
เวลา 1100-1300
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
208101
สถิติสำหรับการดำรงชีวิตและการทำงาน
502/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday
เวลา 1100-1300
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
208101
สถิติสำหรับการดำรงชีวิตและการทำงาน
503/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday
เวลา 1100-1300
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
208101
สถิติสำหรับการดำรงชีวิตและการทำงาน
504/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday
เวลา 1100-1300
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
208101
สถิติสำหรับการดำรงชีวิตและการทำงาน
505/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday
เวลา 1430-1630
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
208101
สถิติสำหรับการดำรงชีวิตและการทำงาน
506/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday
เวลา 1430-1630
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
208101
สถิติสำหรับการดำรงชีวิตและการทำงาน
507/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday
เวลา 1430-1630
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
208101
สถิติสำหรับการดำรงชีวิตและการทำงาน
571/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคนานาชาติ
Tuesday
เวลา 1100-1300
ออนไลน์ ปริญญาตรี
208140
สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 1100-1230
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
208141
ชีวสถิติเบื้องต้น
502/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday
เวลา 0800-0930
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
208141
ชีวสถิติเบื้องต้น
503/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday
เวลา 1100-1230
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
208141
ชีวสถิติเบื้องต้น
571/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคนานาชาติ
Tuesday
เวลา 0930-1100
ออนไลน์ ปริญญาตรี
208250
วิธีเชิงสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล
571/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคนานาชาติ
Monday,Thursday
เวลา 1230-1430
ออนไลน์ ปริญญาตรี
208263
สถิติเบื้องต้น
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 0800-0930
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
208263
สถิติเบื้องต้น
502/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 0930-1100
ออนไลน์ ปริญญาตรี
208263
สถิติเบื้องต้น
503/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 1100-1230
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
208263
สถิติเบื้องต้น
504/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 0800-0930
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
208263
สถิติเบื้องต้น
505/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 1100-1230
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
208263
สถิติเบื้องต้น
506/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 1300-1430
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
208264
หลักสถิติ
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday
เวลา 1430-1630
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
208272
สถิติเบื้องต้นสำหรับสังคมศาสตร์ 2
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 1100-1230
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
208272
สถิติเบื้องต้นสำหรับสังคมศาสตร์ 2
502/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 1300-1430
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
208272
สถิติเบื้องต้นสำหรับสังคมศาสตร์ 2
503/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 0930-1100
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
208272
สถิติเบื้องต้นสำหรับสังคมศาสตร์ 2
504/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 1100-1230
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
208272
สถิติเบื้องต้นสำหรับสังคมศาสตร์ 2
571/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคนานาชาติ
Tuesday,Friday
เวลา 1100-1230
ออนไลน์ ปริญญาตรี
208322
สถิติคณิตศาสตร์ 2
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 0930-1100
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
208345
การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 1100-1230
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
208346
สถิติสำหรับเคมีอุตสาหกรรม
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 1100-1230
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
208353
สถิติการเงินและการประกันภัย
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 1300-1430
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
208354
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาสำหรับวิทยาการข้อมูล
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 1430-1630
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
208362
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสถิติ
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday
เวลา 1430-1630
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
208373
สถิติทางการเกษตร
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 1300-1430
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
208384
สถิติสำหรับการจัดการทางอุตสาหกรรม
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 1430-1600
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
208423
การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงสถิติ
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 1100-1230
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
208444
เทคนิคการชักตัวอย่าง
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 0900-1100
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
208446
แผนการทดลองเบื้องต้น
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 1430-1630
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
208460
การประมวลผลข้อมูลทางสถิติ
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday
เวลา 1100-1230
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
208738
การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 1100-1230
ในห้องเรียน บัณฑิตศึกษา
208749
การจำลองแบบปัญหา
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 0930-1100
ในห้องเรียน บัณฑิตศึกษา
208772
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์สถิติขั้นสูง
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 1100-1230
ในห้องเรียน บัณฑิตศึกษา
208773
เทคนิคการพยากรณ์
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 0930-1100
ในห้องเรียน บัณฑิตศึกษา
208873
ตัวแบบเชิงสถิติขั้นสูง
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
TBA
เวลา TBA-TBA
ในห้องเรียน บัณฑิตศึกษา
210483
โลหกรรมเชิงกายภาพ
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 1300-1430
ในห้องเรียนและออนไลน์ ปริญญาตรี
211100
กินดี : การมีชีวิตที่ดีขึ้นและการป้องกันโรค
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 1100-1230
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
รหัส/ชื่อวิชา ตอน(section) วัน/เวลาเรียน รูปแบบการเรียน กระบวนวิชาระดับ
253101
พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Wednesday
เวลา 0800-0900
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
266895
หัวข้อเลือกสรรทางชีววัสดุศาสตร์ 1
571/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคพิเศษ
หลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรนานาชาติ
TBA
เวลา ---
เรียนเป็นภาษาอังกฤษ ในห้องเรียนและออนไลน์ บัณฑิตศึกษา
คณะ
เกษตรศาสตร์
รหัส/ชื่อวิชา ตอน(section) วัน/เวลาเรียน รูปแบบการเรียน กระบวนวิชาระดับ
353100
ข้าวไทย
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 1100-1230
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
353441
การปรับปรุงพันธุ์พืชไร่
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 0930-1100
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
353471
การเพาะปลูกพืชไร่ขั้นสูง
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 1100-1230
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
353482
ทรัพยากรพันธุกรรมในพืช
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 1300-1430
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
353701
การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์เกษตร
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
TBA
เวลา 0000-0000
ในห้องเรียน บัณฑิตศึกษา
353721
การผลิตพืชในภาวะเครียด
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
TBA
เวลา 0000-0000
ในห้องเรียน บัณฑิตศึกษา
353754
การปรับปรุงพันธุ์พืชชั้นสูง
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 0930-1100
ในห้องเรียน บัณฑิตศึกษา
356752
โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 0930-1100
ในห้องเรียน บัณฑิตศึกษา
359205
โลกของกล้วยไม้
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 0930-1100
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
359206
ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม พฤติกรรม และจิตใจมนุษย์
502/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 1300-1430
เรียนเป็นภาษาอังกฤษ ในห้องเรียนและออนไลน์ ปริญญาตรี
359302
การขยายพันธุ์พืชขั้นสูง
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 0800-0900
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
359306
การเป็นผู้ประกอบการพืชสวน
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 1100-1230
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
359350
หลักการทำสวนไม้ผล
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 1100-1200
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
359401
การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 1100-1230
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
359403
การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 0800-0930
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
359408
การผลิตพืชสวนแบบไม่ใช้ดิน
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 1100-1200
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
359422
การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 1300-1430
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
359431
การเพาะเลี้ยงเห็ด
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 0930-1030
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
359452
ไม้ผลเขตกึ่งร้อน
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 0800-0930
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
359706
ธาตุอาหารในการผลิตพืชสวน
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday
เวลา 0930-1100
ในห้องเรียน บัณฑิตศึกษา
359708
การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสูง
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 0800-0930
ในห้องเรียน บัณฑิตศึกษา
359709
การจัดจำแนกพืชสวน
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 0930-1100
ในห้องเรียน บัณฑิตศึกษา
359715
กล้วยไม้วิทยาขั้นสูง
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday
เวลา 0800-0930
ในห้องเรียน บัณฑิตศึกษา
359716
สรีรวิทยาหลังเก็บเกี่ยวขั้นสูงของดอกไม้
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 1100-1230
ในห้องเรียน บัณฑิตศึกษา
361452
ปุ๋ยและการจัดการธาตุอาหารพืช
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 0930-1100
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
361733
จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์เพื่อการเกษตรยั่งยืน
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday
เวลา 1300-1600
ในห้องเรียน บัณฑิตศึกษา
361751
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจัดการทรัพยากรเกษตร
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday
เวลา 1430-1600
ในห้องเรียน บัณฑิตศึกษา
361754
ความอุดมสมบูรณ์ดินขั้นสูง
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
TBA
เวลา 0000-0000
ในห้องเรียน บัณฑิตศึกษา
คณะ
พยาบาลศาสตร์
รหัส/ชื่อวิชา ตอน(section) วัน/เวลาเรียน รูปแบบการเรียน กระบวนวิชาระดับ
562709
แนวคิดทฤษฎีและการพัฒนาบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
TBA
เวลา 0000-0000
ในห้องเรียนและออนไลน์ บัณฑิตศึกษา
564749
การพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ 2
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
TBA
เวลา 0000-0000
ในห้องเรียน บัณฑิตศึกษา
564750
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ 1
000/501
วิชาปฏิบัติิการ หลักสูตรภาคปกติ
TBA
เวลา 0000-0000
ในห้องเรียนและออนไลน์ บัณฑิตศึกษา
566801
การพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาล
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
TBA
เวลา 0000-0000
ในห้องเรียน บัณฑิตศึกษา
566827
มโนทัศน์และทฤษฎีเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
TBA
เวลา 0000-0000
ในห้องเรียน บัณฑิตศึกษา
566829
การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
TBA
เวลา 0000-0000
ในห้องเรียน บัณฑิตศึกษา
570702
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
TBA
เวลา 0000-0000
ในห้องเรียนและออนไลน์ บัณฑิตศึกษา
570718
การรักษาโรคเบื้องต้น
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
TBA
เวลา 0000-0000
ในห้องเรียน บัณฑิตศึกษา
คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร
รหัส/ชื่อวิชา ตอน(section) วัน/เวลาเรียน รูปแบบการเรียน กระบวนวิชาระดับ
601436
กระบวนการผลิตกาแฟและการควบคุมคุณภาพ
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 1300-1400
ในห้องเรียนและออนไลน์ ปริญญาตรี
คณะ
เศรษฐศาสตร์
รหัส/ชื่อวิชา ตอน(section) วัน/เวลาเรียน รูปแบบการเรียน กระบวนวิชาระดับ
751100
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 0930-1100
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
751308
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 0930-1100
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
751325
เศรษฐศาสตร์การตลาดสหรัฐอเมริกา
571/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคนานาชาติ
Monday,Thursday
เวลา 1430-1600
เรียนเป็นภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ปริญญาตรี
751405
ทฤษฎีพัฒนาเศรษฐกิจ
502/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 0930-1100
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
751421
เศรษฐศาสตร์การลงทุน
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 1100-1230
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
751427
การวางแผนเศรษฐกิจ
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 1300-1430
ในห้องเรียนและออนไลน์ ปริญญาตรี
751440
เศรษฐศาสตร์แรงงาน
571/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคนานาชาติ
Monday,Thursday
เวลา 0930-1100
เรียนเป็นภาษาอังกฤษ ในห้องเรียนและออนไลน์ ปริญญาตรี
751703
เศรษฐมิติ
571/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคพิเศษ
หลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรนานาชาติ
Monday,Thursday
เวลา 1100-1230
เรียนเป็นภาษาอังกฤษ ในห้องเรียน บัณฑิตศึกษา
751719
ปัญหาพิเศษเรื่องเศรษฐศาสตร์ปริมาณ
571/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคพิเศษ
หลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรนานาชาติ
Tuesday,Friday
เวลา 1300-1430
เรียนเป็นภาษาอังกฤษ ในห้องเรียนและออนไลน์ บัณฑิตศึกษา
751728
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
571/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคพิเศษ
หลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรนานาชาติ
TBA
เวลา 0000-0000
เรียนเป็นภาษาอังกฤษ ในห้องเรียน บัณฑิตศึกษา
คณะ
การสื่อสารมวลชน
รหัส/ชื่อวิชา ตอน(section) วัน/เวลาเรียน รูปแบบการเรียน กระบวนวิชาระดับ
851104
การรายงานข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 1100-1230
ในห้องเรียนและออนไลน์ ปริญญาตรี
851105
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารและสื่อ
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 0930-1100
ในห้องเรียนและออนไลน์ ปริญญาตรี
851201
การถ่ายภาพเพื่องานสื่อสารมวลชน
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 1430-1530
ในห้องเรียนและออนไลน์ ปริญญาตรี
851754
กระบวนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
581/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคพิเศษ
หลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรนานาชาติ
Saturday
เวลา 0900-1200
ในห้องเรียนและออนไลน์ บัณฑิตศึกษา
คณะ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
รหัส/ชื่อวิชา ตอน(section) วัน/เวลาเรียน รูปแบบการเรียน กระบวนวิชาระดับ
127100
การเมืองในชีวิตประจำวัน
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 1100-1230
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
127101
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 1430-1600
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
127101
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
502/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 1100-1230
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
127721
ภาคประชาชน ประชาสังคม และการเคลื่อนไหวทางการเมือง
581/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคพิเศษ
หลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรนานาชาติ
Sunday
เวลา 1300-1600
ในห้องเรียน บัณฑิตศึกษา
127727
ท้องถิ่นกับการพัฒนากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
581/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคพิเศษ
หลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรนานาชาติ
Saturday
เวลา 1300-1600
ในห้องเรียน บัณฑิตศึกษา
128308
การจัดการระบบสารสนเทศสาธารณะ
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 0930-1100
ในห้องเรียนและออนไลน์ ปริญญาตรี
128308
การจัดการระบบสารสนเทศสาธารณะ
502/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Tuesday,Friday
เวลา 1100-1230
ในห้องเรียนและออนไลน์ ปริญญาตรี
128451
การจัดการนวัตกรรมสำหรับบริการสาธารณะ
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 1300-1430
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
คณะ
สาธารณสุขศาสตร์
รหัส/ชื่อวิชา ตอน(section) วัน/เวลาเรียน รูปแบบการเรียน กระบวนวิชาระดับ
676705
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
581/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคพิเศษ
หลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรนานาชาติ
Saturday,Sunday
เวลา 0900-1600
ในห้องเรียน บัณฑิตศึกษา
676708
การสร้างเสริมสุขภาพ
581/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคพิเศษ
หลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรนานาชาติ
Saturday,Sunday
เวลา 0900-1600
ในห้องเรียน บัณฑิตศึกษา
676710
สารสนเทศทางสาธารณสุข
581/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคพิเศษ
หลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรนานาชาติ
Saturday,Sunday
เวลา 0900-1600
ในห้องเรียน บัณฑิตศึกษา
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ รหัส/ชื่อวิชา ตอน(section) วัน/เวลาเรียน รูปแบบการเรียน กระบวนวิชาระดับ
253101
พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Wednesday
เวลา 0800-0900
ในห้องเรียน ปริญญาตรี
266895
หัวข้อเลือกสรรทางชีววัสดุศาสตร์ 1
571/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคพิเศษ
หลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรนานาชาติ
TBA
เวลา ---
เรียนเป็นภาษาอังกฤษ ในห้องเรียนและออนไลน์ บัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย รหัส/ชื่อวิชา ตอน(section) วัน/เวลาเรียน รูปแบบการเรียน กระบวนวิชาระดับ
950704
ระบบช่วยการตัดสินใจและการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับนโยบายสาธารณะ
571/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคพิเศษ
หลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรนานาชาติ
Monday
เวลา 0930-1230
เรียนเป็นภาษาอังกฤษ ในห้องเรียน บัณฑิตศึกษา
950705
วาทกรรมนโยบาย การต่อรองและการสื่อสาร
571/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคพิเศษ
หลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรนานาชาติ
Tuesday
เวลา 0930-1230
เรียนเป็นภาษาอังกฤษ ในห้องเรียน บัณฑิตศึกษา
950724
นโยบายพลังงาน
571/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคพิเศษ
หลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรนานาชาติ
Wednesday
เวลา 1430-1730
เรียนเป็นภาษาอังกฤษ ในห้องเรียน บัณฑิตศึกษา
950731
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
571/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคพิเศษ
หลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรนานาชาติ
Thursday
เวลา 1430-1730
เรียนเป็นภาษาอังกฤษ ในห้องเรียน บัณฑิตศึกษา
950802
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับการวิเคราะห์นโยบาย
571/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคพิเศษ
หลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรนานาชาติ
Tuesday
เวลา 1400-1700
เรียนเป็นภาษาอังกฤษ ในห้องเรียน บัณฑิตศึกษา
950804
สัมมนานโยบายสาธารณะ
571/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคพิเศษ
หลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรนานาชาติ
Monday
เวลา 0930-1230
เรียนเป็นภาษาอังกฤษ ในห้องเรียน บัณฑิตศึกษา