หน้าหลัก Skills4Life ข้อมูลโครงการ

Skills4Life

หลักสูตรฟูมฟักทักษะการใช้ชีวิตและการทำงาน เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อเติมเต็มสมรรถนะของวัยทำงานและบัณฑิตจบใหม่ ให้มีความเพียบพร้อมในด้านทักษะการเข้าสังคม ด้านอารมณ์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือที่รู้จักกันว่า “Soft Skills” ทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่ไม่เคยถูกจัดเป็นกาเรียนการสอนอย่างแน่ชัดในการศึกษาภาคบังคับ และเรามักจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งจะใช้เวลาค่อนข้างมากเพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญและความจำเป็น รวมไปถึงการปรับตัวและปรับใช้ทักษะ Soft Skills กับการทำงานและชีวิตประจำวัน หลักสูตรนี้ตระหนักถึงการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันสถานการณ์

อ้างอิง McKinsey & Company , www.mckinsey.com

จากการวิจัยของ McKinsey & Company ผ่านการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจาก 15 ประเทศ 18,000 คน ถึงทักษะที่จำเป็นในการทำงานในอนาคต โดยผลการวิจัยได้สรุปเป็นทักษะหลัก 4 ด้าน โดยมีทักษะย่อยจำนวน 56 ทักษะ (DELTAs: 56 distinct elements of talent) ซึ่งหลักสูตร Skills4Life ได้ยึดถือวิจัยดังกล่าวเพื่อจัดทำกลุ่มหลักสูตรนำร่องที่เน้นในด้านปัญญา ได้แก่ หมวดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) หมวดเทคนิคการสื่อสาร (Communication) หมวดการวางแผนและวิธีการทำงาน (Planning and ways of working) และหมวดความคิดยืดหยุ่น (Mental Flexibility) โดยจัดทำเป็นหลักสูตรการเรียนแบบออนไลน์ผ่านระบบ CMU MOOC เพื่อให้สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่าย ทุกที่ทุกเวลา ใช้ระยะเวลาน้อย สามารถจัดสรรการเรียนได้ตามความต้องการของตนเอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

หลักสูตร Skills4Life

ความพิเศษของ Skills4Life

หลักสูตร Skills4Life ยึดความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก โดยการจัดหลักสูตรที่คำนึงถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทันสมัย และตอบโจทย์ทักษะที่ผู้จ้างงานต้องการในตลาดแรงงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ

เรียนผ่านทฤษฎีที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ได้อย่างลึกซึ้ง

ในบางพฤติกรรมสามารถอธิบายได้ด้วยหลักของจิตวิทยา โดยความเข้าใจทางทฤษฎีจะสามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจและแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด

เรียนกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง

ผู้สอนในหลักสูตรเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงที่สามารถถ่ายทอดเป็นบทเรียนได้เห็นภาพชัดเจนและเข้าใจง่าย

เรียนในบทเรียนที่ทันสมัย

เนื้อหาของหลักสูตรมีการอัพเดทเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน และความต้องการของผู้จ้างงานอยู่เสมอ

เรียนผ่านระบบที่เข้าถึงง่าย เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ ทำให้ผู้เรียนสามารถจัดสรรเวลาเรียนของตนเองได้ สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีหลังจากเรียนจบหลักสูตร

การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Workshop)

เพื่อการเรียนรู้ที่เต็มประสิทธิภาพ หลักสูตรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนในรูปแบบออนไลน์ของหลักสูตร Skills4Life โดยเป็นการจัดอบรมทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite จำลองสถานการณ์การเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างชัดเจนและเห็นพัฒนาการในเชิงประจักษ์ในการทำงานและชีวิตประจำวัน

หลักสูตรโดยอาจารย์มืออาชีพ

ผู้สอนในหลักสูตรเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงที่สามารถถ่ายทอดเป็นบทเรียนได้เห็นภาพชัดเจนและเข้าใจง่าย

ดร. วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร. สุทธิดา จำรัส

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.ดร. ธีรสิทธิ์ เติมสายทอง

สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อ. คชานนท์ นิรันดร์พงศ์

สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร. เขมกร ไชยประสิทธิ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร. นัทธี สุรีย์

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. สุพร พงษ์นุ่มกุล

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

อ.ดร. อรกัญญา เยาหะรี

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร. พิมลพรรณ ไชยนันท์

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณ กรกันต์ สุทธิโกเศศ

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด

คุณ นัฐพล บุญภินนท์

กรรมการผู้จัดการบริษัท บริษัท เอ็น-สแควร์ อีคอมเมิร์ซ จำกัด

อ.ดร. ณฐวัฒน์ ล่องทอง

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร. ดวงหทัย กาศวิบูลย์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ. ผนวกเดช สุวรรณทัต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.นพ. อวิรุทธ์ อุ่นอารมย์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.พญ ณันน์ทพร การเวกปัญญาวงศ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณ จิรศักดิ์ ก้อนพรหม

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด

ข้อมูลหลักสูตรสำหรับองค์กร

หลักสูตร Skills4Life สามารถเลือกบางหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนรู้ที่เฉพาะด้านสำหรับรายองค์กร ฝ่ายปฏิบัติงาน หรือรายบุคคลได้ โดยเรามีทีมงานที่สามารถช่วยเหลือท่าน จัดแพ็คเกจหลักสูตรที่เหมาะสมที่สุด

หลักสูตร Skills4Life มีทีมวิจัยและทีมงานที่สามารถออกแบบหลักสูตรสำหรับเฉพาะองค์กรได้ ผ่านการวิเคราะห์และประมวลผลผ่านการทำแบบสอบถามประเมินทักษะ

หลักสูตร Skills4Life มีแบบทดสอบทักษะก่อนเรียนและหลังเรียน ที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการศึกษาและจิตวิทยา เพื่อประเมินพัฒนาการของผู้เรียน รวมไปถึงประเมินความสำเร็จของหลักสูตร ทั้งนี้ผู้เรียนจะได้รับ Soft Skills Portfolio เพื่อนำไปประกอบธุรกรรมของตนเองต่อไป

หลักสูตร Skills4Life เมื่อจบหลักสูตรการเรียนรู้ วิทยากร ทีมวิจัย และทีมงานจะทำการประเมินการเรียนรู้ในระดับองค์กร เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการรายงานผลการดำเนินงาน และการออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมต่อองค์กรท่านต่อไป

สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา
สรุปความยินยอมทั้งหมด
สถานะความยินยอมของคุณ
คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น
คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์
คุกกี้ในส่วนการตลาด