1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้เรียนให้ถูกต้องหรือสมัครผ่านการเชื่อมต่อกับบัญชีแพลต ฟอร์มออนไลน์ของท่านข้อมูลที่ท่านกรอกเป็น ข้อมูลที่สำคัญที่ใช้ในการออกใบรับรองสมรรถนะ หรือใบระเบียนการศึกษา(Non-degreeTranscript) ทั้งนี้ท่านสามารถขึ้นทะเบียนได้เพียงหนึ่งบัญชี เท่านั้น
กรุณากรอกและตรวจสอบข้อมูล วัน/เดือน/ปีเกิด เพศ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลให้ถูกต้อง ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลสำคัญเพื่อสิทธิประโยชน์และ การยืนยันตัวตนของท่านพร้อมอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ“นโยบายการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล”กดยืนยันก่อนเข้าสู่ลำดับขั้นตอนถัดไป
เลือกช่องทางสำหรับการรับรหัสOTPหนึ่งช่องทาง เท่านั้นและนำรหัส6ตัวดังกล่าวกรอกในช่องที่ กำหนดให้เพื่อยืนยันตัวตนของท่านก่อนการลง ทะเบียน
โปรดตั้งรหัสผ่านจำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป โดยประกอบไปด้วย
1. ชื่อหรือนามสกุลภาษาอังกฤษต้องไม่ถูกตั้งเป็น รหัสผ่าน
2. ตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่
3. ตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัวอักษร
4. สามารถระบุอักขระพิเศษเพิ่มดังนี้ @#*+._-$!<>()%^:
นาย.............................
Mr..........................
Learner Account :
.........................@lifelong.cmu.ac.th
Learner ID : .....................
Register date : ..............
สมัครสมาชิก

หรือ

*กรุณาตรวจสอบชื่อและนามสกุลให้ถูกต้อง
คุณมีบัญชีผู้ใช้แล้วใช่ไหม ?
ยืนยันรหัส OTP
ตั้งค่ารหัสผ่าน
    ข้อแนะนำในการตั้งรหัสผ่าน
  • ชื่อหรือนามสกุล (ภาษาอังกฤษ) จะต้องไม่มีอยู่ในรหัสผ่าน
  • รหัสต้องประกอบด้วย ตัวอักษรทั้งพิมพ์เล็ก(a-z) พิมพ์ใหญ่(A-Z)
  • รหัสต้องประกอบด้วย ตัวเลข (0-9)
  • รหัสควรมีเครื่องหมายผสมกัน
ลงทะเบียนสำเร็จ

Learner ID
Username
* อีเมล์ใช้ในการเข้าสู่ระบบผู้เรียน Lifelong