Lifelong Education
Chiang mai University

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สาธารณะ ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยนอกระบบโรงเรียน
รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นแหล่งความรู้ที่ย่อยง่าย เปิดกว้างสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย

WATCH OUR VIDEO
สร้างรูปแบบการเรียนรู้ ที่ไม่จำกัดเพียงการเป็น "นักศึกษา"
เพราะเราทุกคนคือ "ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต"
คอร์สแนะนำ หลักสูตร Reskill/Upskill

อัปเดตคอร์สใหม่ล่าสุด แนะนำสำหรับคุณ

คอร์สแนะนำ หลักสูตรเพื่อสังคม

อัปเดตคอร์สใหม่ล่าสุด แนะนำสำหรับคุณ

ผู้เรียนของ Lifelong

การเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์คนทุกช่วงวัย
เพราะทุกคนคือ Lifelong Learner

เปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมสามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่จำกัด
ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพราะความรู้นั้นเปิดรับเพื่อทุกคนเสมอ

...
...
ช่วงวัยเรียนมัธยมศึกษา

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่สามารถเรียนล่วงหน้าความรู้ระดับมหาวิทยาลัย และเป็นโอกาสที่สามารถสะสมหน่วยกิต เพื่อวางแผนสู่การศึกษาในอนาคตต่อไป

...
...
ช่วงวัยเรียนอุดมศึกษา

เสริมทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับเตรียมตัวสู่การทำงานในอนาคต หรือการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อวางแผนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

...
...
ช่วงวัยทำงาน

ทบทวนความรู้เดิม เสริมความรู้ใหม่ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคดิจิทัล สร้างคุณให้ก้าวหน้าในอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

...
...
ช่วงวัยเกษียณ

ออกแบบชีวิตในวัยเกษียณให้มีชีวิตชีวา ผ่านการเรียนรู้ที่เปิดกว้างและไม่จำกัดอายุ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตเพื่อสร้างความสุขในทุกวัน

สมัครเป็น “ผู้เรียน” กับเรา

โอกาสแห่งความสำเร็จ
ที่คุณสร้างได้
จากการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
CMU LIFELONG EDUCATION
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Card image cap
พันธกิจของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Learn more

แนวปฏิบัติตามยุทธศาสตร์
CMU Lifelong Education

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตจัดตั้งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก ภายใต้แผนการดำเนินงานหลักของกลยุทธ์ที่ 1 Transform learning platforms/models ที่ตอบสนองทักษะแห่งอนาคต รองรับทุกช่วงวัยและการพัฒนาที่ยั่งยืน

More

ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเรียนรู้ และจะไม่มีอุปสรรคมาขวางกั้นระหว่างคุณกับการศึกษาอีกต่อไป
มาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผ่านวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

...
รศ. ดร.ปรารถนา ใจผ่อง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต
Card image cap
ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน กับทีมงานที่พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อความสำเร็จของคุณ
Learn more
Card image cap
พันธกิจของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Learn more
...

ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเรียนรู้ และจะไม่มีอุปสรรคมาขวางกั้นระหว่างคุณกับการศึกษาอีกต่อไป
มาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผ่านวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เริ่มต้นจากการรู้จัก CMU Lifelong Education
ให้การเรียนรู้เป็นเรื่องใกล้ตัวคุณ

ค้นหาคำตอบเพื่อทำให้การเรียนรู้ของคุณง่ายยิ่งขึ้น

Learn more
สัญลักษณ์การเรียนรู้
ประกาศนียบัตร
การเรียนที่ได้ประกาศนียบัตร ใบรับรองการเข้าร่วม และใบรับรองสมรรถนะ
หลักสูตรสะสมหน่วยกิต
หลักสูตรที่สามารถสะสมหน่วยกิต เพื่อต่อยอดสู่หลักสูตรปริญญาได้
การเรียนรูปแบบ Online
การเรียนรู้ผ่าน Online Platform
การเรียนรูปแบบ Onsite
การเรียนรู้ในสถานที่และเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติ
หลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตรเพื่อตอบโจทย์และครอบคุลมทุกทักษะที่คุณต้องการ

Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 10 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567
ภาษาไทย
รับรองสมรรถนะ
ราคา 1,700 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

เปิดรับสมัครวันที่ 22 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 2567
ภาษาไทย
รับรองสมรรถนะ
ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนทั้งออนไลน์
และในสถานศึกษา
Card image cap

เกินระยะเวลาการรับสมัครวันที่
1 ก.พ. 2567 - 15 มิ.ย. 2567

ภาษาไทย
ราคา 1,800 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

เปิดรับสมัครวันที่ 21 มิ.ย. 2567 - 21 ก.ค. 2567
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 2,600 บาท


เรียนออนไลน์
มนุษยศาสตร์
กระบวนวิชาระดับ : ปริญญาตรี
030101ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 1
ตอน(section) :
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
วัน/เวลาเรียน :
Monday,Thursday
เวลา 09:30 - 11:00
รูปแบบการเรียน :
เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น
การพิจารณาคุณสมบัติ :
(พิจารณาคุณสมบัติผู้เรียน)
 รายละเอียด
มนุษยศาสตร์
กระบวนวิชาระดับ : ปริญญาตรี
030102ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 2
ตอน(section) :
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
วัน/เวลาเรียน :
Tuesday,Friday
เวลา 11:00 - 12:30
รูปแบบการเรียน :
เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น
การพิจารณาคุณสมบัติ :
(พิจารณาคุณสมบัติผู้เรียน)
 รายละเอียด
มนุษยศาสตร์
กระบวนวิชาระดับ : ปริญญาตรี
030251ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว
ตอน(section) :
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
วัน/เวลาเรียน :
Tuesday,Friday
เวลา 13:00 - 14:30
รูปแบบการเรียน :
เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น
การพิจารณาคุณสมบัติ :
(พิจารณาคุณสมบัติผู้เรียน)
 รายละเอียด
มนุษยศาสตร์
กระบวนวิชาระดับ : ปริญญาตรี
018131ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1
ตอน(section) :
506/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
วัน/เวลาเรียน :
Tuesday,Friday
เวลา 14:30 - 16:00
รูปแบบการเรียน :
เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น
การพิจารณาคุณสมบัติ :
(Auto pass)
 รายละเอียด
233k
จำนวนผู้เรียนทั้งหมด
1k
จำนวนผู้เรียนในหลักสูตรเรียนร่วม
22k
จำนวนผู้เรียน Upskill หลักสูตรทักษะอาชีพ
139k
จำนวนผู้ได้รับใบประกาศนียบัตร