หลักสูตร Reskill/Upskill

หลักสูตร Reskill/Upskill เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course) ที่ออกแบบมาเพื่อเสริมทักษะเฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพ และสามารถวัดระดับได้ด้วยเกณฑ์ที่ชัดเจนโดยหลักสูตรที่จัดทำขึ้น ภายใต้ความร่วมมือกับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย ทั้งการเรียนเชิงปฏิบัติการ (Onsite) การอบรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online) และการเรียนในรูปแบบ ผสมผสาน (Hybrid)

...
ประกาศนียบัตร
การเรียนที่ได้ประกาศนียบัตร ใบรับรองการเข้าร่วม และใบรับรองสมรรถนะ
...
หลักสูตรสะสมหน่วยกิต
หลักสูตรที่สามารถสะสมหน่วยกิต เพื่อต่อยอดสู่หลักสูตรปริญญาได้
...
การเรียนรูปแบบ Online
การเรียนรู้ผ่าน Online Platform
...
การเรียนรูปแบบ Onsite
การเรียนรู้ในสถานที่และเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติ

หลักสูตรอบรมระยะสั้น

จัดโดยคณะและส่วนงาน ภายใต้ความร่วมมือกับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Card image cap

วันที่รับสมัคร 10 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567
ภาษาไทย
รับรองสมรรถนะ
ราคา 1,700 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

เกินระยะเวลาการรับสมัครวันที่
25 พ.ค. 2567 - 30 พ.ค. 2567

ภาษาไทย
รับรองสมรรถนะ
ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนทั้งออนไลน์
และในสถานศึกษา
Card image cap

เกินระยะเวลาการรับสมัครวันที่
1 ก.พ. 2567 - 15 มิ.ย. 2567

ภาษาไทย
ราคา 1,800 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 21 มิ.ย. 2567 - 21 ก.ค. 2567
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 2,600 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 7 พ.ค. 2567 - 26 ส.ค. 2567
ภาษาไทย
ราคา 3,100 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 4 มิ.ย. 2567 - 3 ก.ค. 2567
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 6,200 บาท


เรียนทั้งออนไลน์
และในสถานศึกษา
Card image cap

วันที่รับสมัคร 4 มิ.ย. 2567 - 3 ก.ค. 2567
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 4,400 บาท


เรียนทั้งออนไลน์
และในสถานศึกษา
Card image cap

วันที่รับสมัคร 4 มิ.ย. 2567 - 3 ก.ค. 2567
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 4,400 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 4 มิ.ย. 2567 - 3 ก.ค. 2567
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 4,400 บาท


เรียนทั้งออนไลน์
และในสถานศึกษา
Card image cap

วันที่รับสมัคร 4 มิ.ย. 2567 - 3 ก.ค. 2567
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 4,700 บาท


เรียนทั้งออนไลน์
และในสถานศึกษา
Card image cap

วันที่รับสมัคร 4 มิ.ย. 2567 - 3 ก.ค. 2567
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 10,600 บาท


เรียนทั้งออนไลน์
และในสถานศึกษา
Card image cap

วันที่รับสมัคร 10 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 5,600 บาท


เรียนทั้งออนไลน์
และในสถานศึกษา
Card image cap

เปิดรับสมัครวันที่ 1 ต.ค. 2567 - 30 ต.ค. 2567
ภาษาไทย
รับรองสมรรถนะ
ราคา 2,600 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 1 พ.ค. 2567 - 15 ก.ค. 2567
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต/รับรองสมรรถนะ
ราคา 60,600 บาท


เรียนทั้งออนไลน์
และในสถานศึกษา
Card image cap

วันที่รับสมัคร 10 เม.ย. 2567 - 10 ก.ค. 2567
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต/รับรองสมรรถนะ
ราคา 45,600 บาท


เรียนในสถานศึกษา
Card image cap

วันที่รับสมัคร 23 ก.พ. 2567 - 15 ก.ค. 2567
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต/รับรองสมรรถนะ
ราคา 30,000 บาท


เรียนในสถานศึกษา
Card image cap

เกินระยะเวลาการรับสมัครวันที่
25 พ.ค. 2567 - 30 พ.ค. 2567

ภาษาไทย
รับรองสมรรถนะ
ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนทั้งออนไลน์
และในสถานศึกษา
Card image cap

เกินระยะเวลาการรับสมัครวันที่
15 มิ.ย. 2567 - 21 มิ.ย. 2567

ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 7,350 บาท


เรียนทั้งออนไลน์
และในสถานศึกษา
Card image cap

เกินระยะเวลาการรับสมัครวันที่
10 พ.ค. 2567 - 19 มิ.ย. 2567

ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 2,000 บาท


เรียนออนไลน์

หลักสูตรอบรมระยะสั้น
สำหรับผู้แทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดโดยความร่วมมือ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Card image cap

วันที่รับสมัคร 8 พ.ค. 2566 - 12 มิ.ย. 2572
ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 28 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2573
ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 3 พ.ค. 2567 - 28 มิ.ย. 2567
ภาษาไทย
ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนในสถานศึกษา

หลักสูตรอบรมระยะสั้น
สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดโดยความร่วมมือ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Card image cap

วันที่รับสมัคร 8 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2568
ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์

ใบรับรองสมรรถนะ

ใบรับรองสมรรถนะ (Competency Certificate) เป็นประกาศนียบัตรการันตีความสามารถและสมรรถนะเฉพาะด้านจากการเรียนรู้อบรมระยะสั้น โดยที่ผู้เรียนจะได้รับใบรับรองสมรรถนะเมื่อสำเร็จการเรียนในหลักสูตร และผ่านการประเมินผลในหลักสูตรอบรมระยะสั้น

Learn more