“เรียนร่วม มช.”
คืออะไร?

กระบวนวิชาเรียนร่วม เกิดจากความร่วมมือจากคณะและวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมปลาย นักศึกษาจากสถานบันอื่นรวมถึงบุคคลทั่วไป สามารถเข้ามาเรียนร่วมกับนักศึกษาและประเมินผลการเรียนแบบเดียวกันกับนักศึกษา มช. เมื่อเรียนจบแล้ว ผู้เรียนจะได้รับหน่วยกิตสะสมไว้ในระบบคลังหน่วยกิต (credit bank) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นานถึง 5 ปี และเมื่อผู้เรียนผ่านระบบการคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะสามารถโอนหน่วยกิตได้ทั้งกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ผู้เรียนจึงไม่จำเป็นต้องเรียนวิชาเดิมซ้ำ ผู้เรียนยังจะได้รับใบระเบียนการศึกษา หรือ Transcript ผลการเรียน เพื่อนำไปประกอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ใช้สมัครงานหรือเป็นหลักฐานประกอบการสมัครเรียนต่อในระดับสูงขึ้น

ผู้เรียนร่วมทุกคนจะได้รับสิทธิพิเศษอีกมากมาย อาทิ สามารถใช้บริการสำนักหอสมุด ใช้อินเทอร์เน็ต (CMU Jumbo Net) การใช้งาน ITSC corner และขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน

นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลากร มช. จะได้รับสิทธิพิเศษในการยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 1,500 บาท และได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับผู้เรียนที่โอนหน่วยกิตจากธนาคารหน่วยกิตในระบบการศึกษาตลอดชีวิต

“เรียนร่วม มช.” ได้อะไรบ้าง?

สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทดลองเรียนวิชาของคณะที่ตั้งใจศึกษาต่อ เมื่อเรียนจบแล้ว จะได้รับ Transcript เพื่อนำไปใช้ทำพอร์ตฯ ประกอบการยื่นศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (TCAS) เมื่อผ่านการคัดเลือกได้เป็นนักศึกษา มช.แล้ว สามารถโอนหน่วยกิตของวิชาเรียนร่วมมาใช้ได้ จึงทำให้ผู้เรียนมีเวลามากกว่าคนอื่นเพราะไม่ต้องเรียนวิชาเดิมซ้ำอีก สำหรับบุคคลทั่วไป นอกจากจะได้รับความรู้ที่ถ่ายทอดจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของ มช.แล้ว ยังสามารถนำ Transcript หรือผลการเรียนที่ได้ไปใช้ประกอบการสมัครงานหรือการศึกษาต่อในอนาคต

Responsive image
ใบทรานสคริป มช.
(Transcript)
Responsive image
สะสมหน่วยกิต
ใน Credit Bank
Responsive image
สร้าง Profile
(Portfolio)
Responsive image
ทำอย่างไรบ้าง

เริ่มจากสมัครเป็นผู้เรียนกับเราก่อน จากนั้นศึกษารายละเอียดหลักสูตรของวิชาในแต่ละคณะตามความสนใจ รวมทั้งจัดสรรเวลาที่สามารถเข้ามาเรียนได้ โดยวิชาเรียนร่วมมีทั้งรูปแบบการเรียนออนไลน์ และออนไซต์ เมื่อได้วิชาที่ชอบแล้ว ก็ลงทะเบียนเรียนพร้อมชำระเงิน เข้าเรียน และประเมินผลตามกำหนดเวลาในปฏิทินการศึกษานั้น ๆ เมื่อเรียนจบหลักสูตร ผู้เรียนจะได้รับใบระเบียนการศึกษา (Transcript) เป็นหลักฐานแสดงผลการเรียนและหน่วยกิตสะสมเก็บไว้ใช้ต่อไป

ลงทะเบียนเรียนร่วม
“เรียนร่วม มช.”
เหมาะสำหรับใคร ?

 1. น้องๆนักเรียนหรือนักศึกษาต่างสถาบัน ที่ต้องการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ทดลองเรียนวิชาของคณะที่หมายตาไว้
  • สมัครเรียนเพื่อนำ transcript ที่ได้ไปใช้ทำพอร์ตฯ ประกอบการยื่น TCAS
  • เมื่อสอบเข้า มช.ได้แล้ว ไม่ต้องเรียนซ้ำ มีเวลาเหลือไปทำกิจกรรมอื่น
 2. บุคคลทั่วไป
  • เรียนวิชาที่สนใจเพื่อ Up Skills เพิ่มขีดความสามารถนำไปใช้ในงานและชีวิตประจำวัน
  • นำ Transcript ที่ได้ไปทำพอร์ตเพื่อยื่นสมัครงานหรือศึกษาต่อ

...
ผู้เรียนที่ต้องการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
ผู้ที่ต้องการลองเรียนในศาสตร์อื่น ๆ
...
ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายงาน
FAQ : คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับ“เรียนร่วม”
A : ขั้นตอนการเรียนร่วมมีดังนี้
 1. สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ https://www.lifelong.cmu.ac.th/register
 2. คลิกดูรายละเอียดกระบวนวิชาที่สนใจ ศึกษาคำอธิบายหลักสูตร เงื่อนไขกระบวนวิชา รูปแบบการเรียนหลากหลายรูปแบบ รูปแบบการสอบ เเละช่วงเวลาการเรียนการสอบ เลือกวิชาที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณ
 3. คลิกลงทะเบียนเรียนร่วม สำหรับกระบวนวิชาที่มีรูปแบบ Autopass เมื่อสมัครแล้วได้รับอีเมลยืนยันการสมัครเพื่อไปชำระเงินได้เลย ส่วนกระบวนวิชาที่ต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ผู้สมัครจะได้รับอีเมลแจ้งผลการพิจารณา จึงจะสามารถไปชำระเงินเพื่อยืนยันการลงทะเบียน
 4. เข้าเรียน ติดตาม และประเมินผล ผู้เรียนต้องเข้าร่วมการเรียนและการสอบตามที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด โดยดำเนินการตามกรอบเวลาในปฏิทินการศึกษา
 5. รับผลการเรียนและหน่วยกิตสะสม หลังจากผู้เรียนผ่านการประเมินผลสุดท้ายแล้ว สามารถขอรับใบระเบียนการศึกษาหรือ Transcript ที่ผ่านการรับรองจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหลักฐานยืนยันผลการเรียนและหน่วยกิตสะสมที่สามารถนำไปโอนในอนาคต ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
A : จะลงเรียน กระบวนวิชาเรียนร่วม ต้องพิจารณาดังนี้
 1. รายละเอียดกระบวนวิชา - คำอธิบายหลักสูตร เงื่อนไขกระบวนวิชา รูปแบบการเรียนหลากหลายรูปแบบ รูปแบบการสอบ เเละช่วงเวลาการเรียนการสอบ
 2. เงื่อนไขกระบวนวิชา - หากไม่ระบุเงื่อนไขกระบวนวิชา ผู้เรียนสามารถสมัครเรียนได้เลย หากระบุเงื่อนไข กรุณาแนบเอกสารการสมัครประกอบการพิจารณาผู้สมัครให้ครบถ้วน
 3. ปฏิทินการศึกษาปัจจุบัน - เรียนร่วม มช. ดำเนินการทุกอย่างตามกำหนดเวลาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถคลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบปฏิทินการศึกษาปี 2565 และ คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบปฏิทินการศึกษาปี 2566
 4. ข้อมูลส่วนตัวใน Lifelong Account - ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว โดยเฉพาะข้อมูลติดต่อให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อผู้เรียนได้ตลอดกระบวนการ
 5. การจัดสรรเวลาส่วนตัว - การเรียนร่วม มช. เป็นการเรียนต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา เสมือนนักศึกษาจริง ผู้เรียนต้องบริหารจัดการให้ดี เพื่อผลการเรียนที่ดีเยี่ยม และเพื่อการใช้ประโยชน์ในอนาคต
หากต้องการขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ติดต่อได้ที่ LINE Official Account: @CMULifelong
A : เรียนร่วมเหมาะกับ
 1. นักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน วัยเกษียณ
 2. ผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะ Reskill และ Upskill เพื่อใช้ในการเรียนและการทำงาน
 3. ผู้ที่ต้องการเก็บสะสมหน่วยกิต เพื่อต่อยอดในการศึกษาสู่หลักสูตรปริญญา ในอนาคต
 4. ผู้ที่ต้องการทบทวนบทเรียน หรือทดลองเรียนวิชาจากคณะที่สนใจ
A : อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้เรียนในระบบการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2562
A : อักษร V เป็นอักษรแสดงว่า ผู้เรียนได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาในฐานะผู้เข้าร่วมศึกษา โดยไม่ต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลในกระบวนวิชานั้น โดยต้องมีเวลาเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
A : อักษร W เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าผู้เรียนได้ถอนกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามประกาศของมหาวิทยาลัย และต้องดำเนินการขอถอนกระบวนวิชาในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษาปัจจุบัน
A : CMU E-Learning, Jumbo Net, ITSC Corner & CMU learning Space, บริการสำนักหอสมุดกลาง ห้องสมุดคณะ และขนส่งสาธารณะของมหาวิทยาลัย
A : เมื่อประกาศผลการศึกษาแล้ว สามารถติดต่อขอใบระเบียนการศึกษาหรือ Transcript จากสำนักทะเบียนและประมวลผลผ่านเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th/reg-document/ หรือ ติดต่อสำนักงาน ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษาโทรศัพท์ : (053) 948933, 948963
A : ขั้นตอนการโอนหน่วยกิตจากระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นักศึกษาระดับปริญญาตรี) :
 1. นักศึกษากรอกข้อมูลส่วนตัวและกระบวนวิชาที่ประสงค์จะขอโอนหน่วยกิตออนไลน์ ที่ www.reg.cmu.ac.th
 2. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบผ่านระบบ (หากเกิน3วันทำการ หลังจากวันที่ยืนยันข้อมูล กรุณาติดต่อที่อาจารย์ที่ปรึกษาหรืองานบริการฯ คณะต้นสังกัด)
 3. นักศึกษาพิมพ์ใบร้องยื่นแก่ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และที่งานบริการศึกษาคณะต้นสังกัด
 4. คณะพิจารณารับโอนหน่วยกิต ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
 5. นักศึกษากลับเข้าสู่ระบบเพื่อสแกน QR Code เพื่อชำระค่าธรรมเนียม
A : ศึกษากระบวนวิชาจากโครงสร้างหลักสูตรในคณะที่สนใจ โดยเลือกคณะและระดับการศึกษาที่สนใจ เพื่อดูกระบวนวิชาที่สามารถเทียบโอนในโครงสร้างหลักสูตรในอนาคต https://mis.cmu.ac.th/TQF/TQF2/CurriculumPublicList.aspx

โอกาสในการเข้าถึงความรู้ของ มช. มาถึงแล้ว

“เรียนล่วงหน้า ค้นหาตัวตน เพิ่มพูนทักษะ Up Skills”

เริ่มเรียนกันเลย