“เรียนร่วม มช.“
คืออะไร?

กระบวนวิชาเรียนร่วม เกิดจากความร่วมมือจากคณะ/วิทยาลัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และคนวัยทำงาน สามารถเข้ามาเรียนร่วมกับนักศึกษา และประเมินผลการเรียนจริงตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย เพื่อเก็บสะสมหน่วยกิต ไว้ในระบบคลังหน่วยกิต (credit bank) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อผู้เรียนผ่านระบบการคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถโอนหน่วยกิต ภายในระยะเวลา 5 ปี หรือเทียบโอนหน่วยกิตในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ โดยมี ใบระเบียนการศึกษา หรือ Transcipt เป็นหลักฐานที่แสดงถึงผลการเรียน เพื่อนำไปประกอบ โปรไฟล์การสมัครศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและการสมัครงาน ในอนาคต

ผู้เรียนสามารถเข้ามาใช้บริการ สำนักหอสมุด อินเทอร์เน็ต พื้นที่การเรียนรู้ ITSC corner และขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน และ เข้าถึงแพลทฟอร์มการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อผู้เรียนเข้าถึงการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ และมีประสบการณ์เรียนรู้เสมือนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลากร มช. ได้รับสิทธิพิเศษในการยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับผู้เรียนที่โอนหน่วยกิตจากธนาคารหน่วยกิตในระบบการศึกษาตลอดชีวิต

“เรียนร่วม มช.“
ได้อะไรบ้าง?

การเรียนร่วมเป็นการเรียนแบบ Non Degree โดยภายหลังการสำเร็จการเรียนรู้ ผู้เรียนจะได้รับเกรดและหน่วยกิตที่สามารถสะสมไว้ในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ซึ่งสามารถนำมาเทียบโอนหน่วยกิตในระบบ หากผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา มช. จึงจะสามารถเทียบโอนตามเงื่อนไขของระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่สำเร็จการเรียนร่วม ตามระเบียบการเทียบโอนหน่วยกิต ระดับปริญญาตรีและ ระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถขอรับระเบียนการศึกษา (Transcript) จากสำนักทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการสมัครศึกษาต่อและสมัครงาน

Responsive image
ได้รับ
ใบทรานสคริป มช.
Responsive image
สะสมหน่วยกิต
ใน Credit Bank
Responsive image
สร้าง Profile
(Portfolio)
Responsive image
“สมัครเรียนร่วม” ทำอย่างไรบ้าง

เริ่มจากสมัครเป็นผู้เรียน ศึกษารายละเอียดหลักสูตร เลือกวิชาที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณ ลงทะเบียนเรียนร่วม ผู้จะต้องเข้าเรียน ติดตาม และประเมินผลตามกรอบเวลาในปฏิทินการศึกษา เมื่อเสร็จส้นการเรียนร่วมจะได้รับใบระเบียนการศึกษา (Transcript) เป็นหลักฐานแสดงผลการเรียนและหน่วยกิตสะสม

ลงทะเบียนเรียนร่วม
“เรียนร่วม มช. “
เหมาะสำหรับใคร ?

 1. สำหรับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  สามารถสืบค้นข้อมูลหลักสูตรปริญญาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบการตัดสินใจสมัครกระบวนวิชาเรียนร่วมตามแผนการศึกษาต่อ ของผู้เรียน
 2. สำหรับผู้ที่ต้องการลองเรียนในศาสตร์อื่น ๆ
  ค้นหาตนเองอีกแง่มุมด้วยการลองเรียนในองค์ความรู้ใหม่ พิสูจน์ว่าเราชอบจริงหรือไม่ จากกระบวนวิชาพื้นฐานในศาสตร์นั้น
 3. สำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายงาน
  ปรับเปลี่ยนสายงานเดิมไปสู่สายงานใหม่ เริ่มต้นด้วยการเติมทักษะความรู้ที่มีมาตรฐานรับรองจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประกอบการสมัครงานในสายที่สนใจ

...
ผู้เรียนที่ต้องการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
ผู้ที่ต้องการลองเรียนในศาสตร์อื่น ๆ
...
ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายงาน
FAQ : คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับ“เรียนร่วม”
A : ขั้นตอนการเรียนร่วมมีดังนี้
 1. สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ https://www.lifelong.cmu.ac.th/register
 2. คลิกดูรายละเอียดกระบวนวิชาที่สนใจ ศึกษาคำอธิบายหลักสูตร เงื่อนไขกระบวนวิชา รูปแบบการเรียนหลากหลายรูปแบบ รูปแบบการสอบ เเละช่วงเวลาการเรียนการสอบ เลือกวิชาที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณ
 3. คลิกลงทะเบียนเรียนร่วม สำหรับกระบวนวิชาที่มีรูปแบบ Autopass เมื่อสมัครแล้วได้รับอีเมลยืนยันการสมัครเพื่อไปชำระเงินได้เลย ส่วนกระบวนวิชาที่ต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ผู้สมัครจะได้รับอีเมลแจ้งผลการพิจารณา จึงจะสามารถไปชำระเงินเพื่อยืนยันการลงทะเบียน
 4. เข้าเรียน ติดตาม และประเมินผล ผู้เรียนต้องเข้าร่วมการเรียนและการสอบตามที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด โดยดำเนินการตามกรอบเวลาในปฏิทินการศึกษา
 5. รับผลการเรียนและหน่วยกิตสะสม หลังจากผู้เรียนผ่านการประเมินผลสุดท้ายแล้ว สามารถขอรับใบระเบียนการศึกษาหรือ Transcript ที่ผ่านการรับรองจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหลักฐานยืนยันผลการเรียนและหน่วยกิตสะสมที่สามารถนำไปโอนในอนาคต ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
A : จะลงเรียน กระบวนวิชาเรียนร่วม ต้องพิจารณาดังนี้
 1. รายละเอียดกระบวนวิชา - คำอธิบายหลักสูตร เงื่อนไขกระบวนวิชา รูปแบบการเรียนหลากหลายรูปแบบ รูปแบบการสอบ เเละช่วงเวลาการเรียนการสอบ
 2. เงื่อนไขกระบวนวิชา - หากไม่ระบุเงื่อนไขกระบวนวิชา ผู้เรียนสามารถสมัครเรียนได้เลย หากระบุเงื่อนไข กรุณาแนบเอกสารการสมัครประกอบการพิจารณาผู้สมัครให้ครบถ้วน
 3. ปฏิทินการศึกษาปัจจุบัน - เรียนร่วม มช. ดำเนินการทุกอย่างตามกำหนดเวลาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถคลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบปฏิทินการศึกษาปี 2565
 4. ข้อมูลส่วนตัวใน Lifelong Account - ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว โดยเฉพาะข้อมูลติดต่อให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อผู้เรียนได้ตลอดกระบวนการ
 5. การจัดสรรเวลาส่วนตัว - การเรียนร่วม มช. เป็นการเรียนต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา เสมือนนักศึกษาจริง ผู้เรียนต้องบริหารจัดการให้ดี เพื่อผลการเรียนที่ดีเยี่ยม และเพื่อการใช้ประโยชน์ในอนาคต
หากต้องการขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ติดต่อได้ที่ LINE Official Account: @CMULifelong
A : เรียนร่วมเหมาะกับ
 1. นักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน วัยเกษียณ
 2. ผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะ re-skill และ upskill เพื่อใช้ในการเรียนและการทำงาน
 3. ผู้ที่ต้องการเก็บสะสมหน่วยกิต เพื่อต่อยอดในการศึกษาสู่หลักสูตรปริญญา ในอนาคต
 4. ผู้ที่ต้องการทบทวนบทเรียน หรือทดลองเรียนวิชาจากคณะที่สนใจ
A : อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้เรียนในระบบการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2562
A : อักษร V เป็นอักษรแสดงว่า ผู้เรียนได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาในฐานะผู้เข้าร่วมศึกษา โดยไม่ต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลในกระบวนวิชานั้น โดยต้องมีเวลาเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
A : อักษร W เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าผู้เรียนได้ถอนกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามประกาศของมหาวิทยาลัย และต้องดำเนินการขอถอนกระบวนวิชาในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษาปัจจุบัน
A : CMU E-Learning, Jumbo Net, ITSC Corner & CMU learning Space, บริการสำนักหอสมุดกลาง ห้องสมุดคณะ และขนส่งสาธารณะของมหาวิทยาลัย
A : เมื่อประกาศผลการศึกษาแล้ว สามารถติดต่อขอใบระเบียนการศึกษาหรือ Transcript จากสำนักทะเบียนและประมวลผลผ่านเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th/reg-document/ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 0-5394-8901
A : ขั้นตอนการโอนหน่วยกิตจากระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นักศึกษาระดับปริญญาตรี) :
 1. นักศึกษากรอกข้อมูลส่วนตัวและกระบวนวิชาที่ประสงค์จะขอโอนหน่วยกิตออนไลน์ ที่ www.reg.cmu.ac.th
 2. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบผ่านระบบ (หากเกิน3วันทำการ หลังจากวันที่ยืนยันข้อมูล กรุณาติดต่อที่อาจารย์ที่ปรึกษาหรืองานบริการฯ คณะต้นสังกัด)
 3. นักศึกษาพิมพ์ใบร้องยื่นแก่ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และที่งานบริการศึกษาคณะต้นสังกัด
 4. คณะพิจารณารับโอนหน่วยกิต ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
 5. นักศึกษากลับเข้าสู่ระบบเพื่อสแกน QR Code เพื่อชำระค่าธรรมเนียม
A : ศึกษากระบวนวิชาจากโครงสร้างหลักสูตรในคณะที่สนใจ โดยเลือกคณะและระดับการศึกษาที่สนใจ เพื่อดูกระบวนวิชาที่สามารถเทียบโอนในโครงสร้างหลักสูตรในอนาคต https://mis.cmu.ac.th/TQF/TQF2/CurriculumPublicList.aspx

ไม่ใช่นักศึกษา มช. ก็เรียน มช. ได้
“เสริมทักษะพิเศษ เรียนไว้เพิ่มโอกาสการได้งาน”

พัฒนาความรู้ให้สมบูรณ์และนำมาใช้แบบมืออาชีพ

เริ่มเรียนกันเลย