About us : CMU Lifelong
เกี่ยวกับ CMU Lifelong

“วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” หรือ “CMU School of Lifelong Education” ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนในสังคมด้วยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติทั่วทุกมุมโลก ทั้งเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างประชากร และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้รูปแบบการศึกษาในระบบไม่เพียงพออีกต่อไป มหาวิทยาลัย ต้องเกิดการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดรับกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์อย่างแท้จริง

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งเน้นการศึกษาที่เปิดกว้างสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับการเรียนรู้ ทั้งในแง่ของมโนภาพและกายภาพสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติรวมไปถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)ด้านการสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม และเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Mission & Vision
พันธกิจ & วิสัยทัศน์
“องค์กรชั้นนำที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาแบบองค์รวมเพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนในสังคม”
เราเชื่อว่า “การศึกษาตลอดชีวิต” เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จ ทั้งระดับปัจเจก บุคคลและระดับองค์กรที่อย่างยั่งยืน เราจึงมุ่งหวังที่จะเป็น องค์กรที่ส่งเสริมและขับเคลื่อน นวัตกรรมทางการศึกษาทั้งรูปแบบการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายเข้าถึงง่ายและยืดหยุ่นต่อทุกช่วงเวลาความต้องการเรียนรู้ มากไปกว่านั้นเรามุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรที่ทำให้ “การศึกษาตลอดชีวิต” สามารถเข้าถึงได้ทุกช่วงวัยเพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ยั่งยืนในสังคม

ความมุ่งมั่นของเราที่จะเป็นผู้ริเริ่ม “สร้างระบบนิเวศด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเชื่อมโยงคุณค่าของมหาวิทยาลัยสู่สังคม” พร้อมจะพัฒนา“กลไกการเรียนรู้ผ่านนวัตกรรมการศึกษา” เพื่อ “ส่งมอบคุณค่าทางการศึกษาในการยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์” และส่งเสริมให้เกิดสังคมคุณภาพผ่านวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

สร้างรูปแบบการเรียนรู้ ที่ไม่จำกัดเพียงการเป็น “นักศึกษา”

เพราะเราทุกคนคือ “ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต”

What we do
ภารกิจเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ปัจจุบันวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ริเริ่มและเปิดโอกาสทางการศึกษาและความรู้ระดับมหาวิทยาลัยผ่านการประสานงานกับส่วนงาน/คณะของมหาวิทยาลัย ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงชุมชน ให้ทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึง การศึกษาผ่านการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ อาทิ การเรียนร่วมกับนักศึกษามช. (Advanced@CMU) การเรียนผ่านอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพ และการเรียนออนไลน์แบบเปิดมหาชน (CMU MOOC)
นอกจากนี้วิทยาลัยของเรา ยังส่งเสริมการเรียนรู้แก่คนในสังคมทุกช่วงวัย ผ่านกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการเกษียณมีดี โครงการฟูมฟักทักษะสำคัญ ในชีวิตและการทำงาน (Skills4life) และโครงการ Edsociate
E-CMU
ค่านิยม
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยึดแนวปฏิบัติค่านิยมตามแบบอย่าง ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเสริมสร้างค่านิยม E-CMU สนับสนุนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน ทางจริยธรรม ประกอบด้วย 10 หัวข้อ ที่บุคลากรยึดถือปฏิบัติ ภายใต้อุดมการณ์ การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ การเชิดชูรับใช้สังคม การยึดหลักธรรม และรวมพลัง เป็นหนึ่งเดียว ดังนี้
Organizational Culture
วัฒนธรรมองค์กร
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ยึดคติหลักคิดตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ร่วมด้วย ช่วยกัน” เราเป็นองค์กรที่พร้อมช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งภายในองค์กร ระหว่างส่วนงาน/คณะ องค์กรภายนอก รวมไปถึง “ผู้เรียน” และผู้ใช้บริการของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน นอกจากนี้ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ยังสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นของตนเอง โดยใช้หลักการพัฒนาองค์กรเอกชนเข้าผสมผสานกับการพัฒนาองค์กรรัฐ คือแนวคิด “Agile and Scrum” และ “Design Thinking” โดยอาศัยการค่อย ๆ เรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ พร้อมมองหาจุดบกพร่องเพื่อปรับปรุงแก้ไข และความสามารถในการให้อิสระทางความคิดแก่บุคลากร ทุกฝ่าย ในการทำงานภาพรวมทั้งหมดขององค์กร
โอกาสแห่งความสำเร็จที่คุณสร้างได้ ผ่านการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด
226k
จำนวนผู้เรียนทั้งหมด
1k
จำนวนผู้เรียนในหลักสูตรเรียนร่วม
20k
จำนวนผู้เรียน Upskill หลักสูตรทักษะอาชีพ
130k
จำนวนผู้ได้รับใบประกาศนียบัตร