lifelong logo

ค้นหา CMU Lifelong Certificate

ใบรับรองสมรรถนะ (Competency Certificate) เป็นประกาศนียบัตรการันตีความสามารถและสมรรถนะเฉพาะด้าน
โดยที่ผู้เรียนจะได้รับใบรับรองสมรรถนะเมื่อสำเร็จการเรียนในหลักสูตร และผ่านการประเมินผลในหลักสูตร