FAQ : คำถามที่พบบ่อย
เลือกหมวดหมู่ที่คุณต้องการ...
A : มีทั้งหมด 3 ประเภท
 1. เรียนร่วมในกระบวนวิชากับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามปฏิทินการศึกษา
 2. เรียนในหลักสูตรอบรมตามตารางการจัดอบรมของแต่ละหลักสูตร
 3. เรียนออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน CMU-MOOC
A : ช่องทางการเรียนทั้ง 3 ประเภทมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันดังนี้
 1. การเรียนร่วมในกระบวนวิชาร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เรียนสามารถสะสมหน่วยกิตไว้ในธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อการเรียนในระดับปริญญาที่สูงขึ้นได้ เช่น นักเรียนมัธยมสามารถเรียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี นักศึกษาปริญญาตรีสามารถเรียนกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น หน่วยกิตที่สะสมสามารถโอนได้เมื่อมีสถานะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. หลักสูตรระยะสั้นเพื่อการรับรองสมรรถนะ และ/หรือ เพื่อการสะสมหน่วยกิต
 3. การเรียนออนไลน์เป็นการเรียนตามหัวข้อที่สนใจโดยไม่มีการสะสมหน่วยกิตหรือใบรับรองสมรรถนะ
A : มีทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่
 1. หลักสูตรเพื่อการรับรองสมรรถนะ
 2. หลักสูตรเพื่อการเก็บสะสมหน่วยกิต (Credit Bank)
 3. หลักสูตรเพื่อการรับรองสมรรถนะและหลักสูตรเพื่อการเก็บสะสมหน่วยกิต
 4. หลักสูตรออนไลน์ผ่าน CMU MOOC
 5. หลักสูตรเพื่อการรับรองสมรรถนะบางส่วน หรือเก็บสะสมหน่วยกิตบางส่วน
 6. หลักสูตรอบรมเพื่อรับรองการเข้าร่วม
A : ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากนักศึกษาสามารถเรียนกระบวนวิชาของหลักสูตรหรือคณะอื่นได้อยู่แล้วตามเงื่อนไขของกระบวนวิชานั้น ๆ แต่สามารถเรียนกระบวนวิชาของหลักสูตรในปริญญาที่สูงขึ้นกว่าระดับปริญญาตรีได้
A : ผู้เรียนที่ไม่ใช่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถแต่งกายชุดสุภาพในการเรียนร่วมกับนักศึกษาและในการเรียนหลักสูตรอบรมระยะสั้น
A : การสมัครเป็นผู้เรียนมีขั้นตอนการสมัครดังนี้
 1. เข้าเว็บไซต์หน้าหลัก (Home page) www.lifelong.cmu.ac.th และเลือกหัวข้อ สมัครสมาชิก
 2. กรอกข้อมูลให้ส่วนตัวให้ครบถ้วนในช่องว่าง
 3. กดเลือกช่องทางการรับรหัส OTP โดยสามารถเลือกรับรหัสผ่านอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านระบุไว้ จากนั้นนำเลข OTP จำนวน 6 หลักที่ได้รับกรอกลงบนช่องดังกล่าวเพื่อยืนยันตัวตน
 4. เมื่ออ่านรายละเอียดเงื่อนไขการใช้งานบนเว็บไซต์เสร็จสิ้น ท่านสามารถกดยอมรับเงื่อนไขและกดขึ้นทะเบียนเป็นผู้เรียนของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หากการสมัครสำเร็จจะมีหน้าต่างแสดงข้อความว่าท่านได้ผ่านการอนุมัติเป็นผู้เรียนเรียบร้อยแล้ว
 5. ท่านสามารถเช็คอีเมลเพื่อรับ Username ของ CMU Lifelong account ในการเข้าสู่ระบบ
 6. ท่านสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน หรือลงทะเบียนในหลักสูตรต่างๆ ได้ทันที
A : ผู้เรียนสามารถ reset password ได้ใหม่โดยใช้ข้อมูลเลขบัตรประชาชน และอีเมล์หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ตอนขึ้นทะเบียนเป็นผู้เรียนได้ที่

https://www.lifelong.cmu.ac.th/forgot-password

A : ผู้เรียนไม่ถือเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อผู้เรียนลงทะเบียน จะได้รับชื่อบัญชีและรหัสของผู้เรียนที่แตกต่างไปจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
A : ผู้เรียนจะได้รับบัตรประจำตัวผู้เรียนเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถดาวโหลดบัตรผู้เรียนได้จากการเข้าสู่ระบบโดยการ Login
A : ขั้นตอนการเรียนร่วมมีดังนี้
 1. สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ https://www.lifelong.cmu.ac.th/register
 2. คลิกดูรายละเอียดกระบวนวิชาที่สนใจ ศึกษาคำอธิบายหลักสูตร เงื่อนไขกระบวนวิชา รูปแบบการเรียนหลากหลายรูปแบบ รูปแบบการสอบ เเละช่วงเวลาการเรียนการสอบ เลือกวิชาที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณ
 3. คลิกลงทะเบียนเรียนร่วม สำหรับกระบวนวิชาที่มีรูปแบบ Autopass เมื่อสมัครแล้วได้รับอีเมลยืนยันการสมัครเพื่อไปชำระเงินได้เลย ส่วนกระบวนวิชาที่ต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ผู้สมัครจะได้รับอีเมลแจ้งผลการพิจารณา จึงจะสามารถไปชำระเงินเพื่อยืนยันการลงทะเบียน
 4. เข้าเรียน ติดตาม และประเมินผล ผู้เรียนต้องเข้าร่วมการเรียนและการสอบตามที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด โดยดำเนินการตามกรอบเวลาในปฏิทินการศึกษา
 5. รับผลการเรียนและหน่วยกิตสะสม หลังจากผู้เรียนผ่านการประเมินผลสุดท้ายแล้ว สามารถขอรับใบระเบียนการศึกษาหรือ Transcript ที่ผ่านการรับรองจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหลักฐานยืนยันผลการเรียนและหน่วยกิตสะสมที่สามารถนำไปโอนในอนาคต ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
A : จะลงเรียน กระบวนวิชาเรียนร่วม ต้องพิจารณาดังนี้
 1. รายละเอียดกระบวนวิชา - คำอธิบายหลักสูตร เงื่อนไขกระบวนวิชา รูปแบบการเรียนหลากหลายรูปแบบ รูปแบบการสอบ เเละช่วงเวลาการเรียนการสอบ
 2. เงื่อนไขกระบวนวิชา - หากไม่ระบุเงื่อนไขกระบวนวิชา ผู้เรียนสามารถสมัครเรียนได้เลย หากระบุเงื่อนไข กรุณาแนบเอกสารการสมัครประกอบการพิจารณาผู้สมัครให้ครบถ้วน
 3. ปฏิทินการศึกษาปัจจุบัน - เรียนร่วม มช. ดำเนินการทุกอย่างตามกำหนดเวลาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถคลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบปฏิทินการศึกษาปี 2565
 4. ข้อมูลส่วนตัวใน Lifelong Account - ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว โดยเฉพาะข้อมูลติดต่อให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อผู้เรียนได้ตลอดกระบวนการ
 5. การจัดสรรเวลาส่วนตัว - การเรียนร่วม มช. เป็นการเรียนต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา เสมือนนักศึกษาจริง ผู้เรียนต้องบริหารจัดการให้ดี เพื่อผลการเรียนที่ดีเยี่ยม และเพื่อการใช้ประโยชน์ในอนาคต
A : ใครเหมาะกับเรียนร่วม
 1. นักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน วัยเกษียณ
 2. ผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะ re-skill และ upskill เพื่อใช้ในการเรียนและการทำงาน
 3. ผู้ที่ต้องการเก็บสะสมหน่วยกิต เพื่อต่อยอดในการศึกษาสู่หลักสูตรปริญญา ในอนาคต
 4. ผู้ที่ต้องการทบทวนบทเรียน หรือทดลองเรียนวิชาจากคณะที่สนใจ
A : อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้เรียนในระบบการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2562
A : อักษร V เป็นอักษรแสดงว่า ผู้เรียนได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาในฐานะผู้เข้าร่วมศึกษา โดยไม่ต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลในกระบวนวิชานั้น โดยต้องมีเวลาเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
A : อักษร W เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าผู้เรียนได้ถอนกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามประกาศของมหาวิทยาลัย และต้องดำเนินการขอถอนกระบวนวิชาในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษาปัจจุบัน
A : เมื่อประกาศผลการศึกษาแล้ว สามารถติดต่อขอใบระเบียนการศึกษาหรือ Transcript จากสำนักทะเบียนและประมวลผลผ่านเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th/reg-document/ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 0-5394-8901
A :
- สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับส่วนลดค่าบำรุง 1,500 บาท
- สิทธิพิเศษส่วนลดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้เรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับผู้เรียนที่โอนหน่วยกิตในระบบการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2564
A :
ขั้นตอนการโอนหน่วยกิตจากระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นักศึกษาระดับปริญญาตรี) :
 1. นักศึกษากรอกข้อมูลส่วนตัวและกระบวนวิชาที่ประสงค์จะขอโอนหน่วยกิตออนไลน์ ที่ www.reg.cmu.ac.th
 2. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบผ่านระบบ (หากเกิน3วันทำการ หลังจากวันที่ยืนยันข้อมูล กรุณาติดต่อที่อาจารย์ที่ปรึกษาหรืองานบริการฯ คณะต้นสังกัด)
 3. นักศึกษาพิมพ์ใบร้องยื่นแก่ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และที่งานบริการศึกษาคณะต้นสังกัด
 4. คณะพิจารณารับโอนหน่วยกิต ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
 5. นักศึกษากลับเข้าสู่ระบบเพื่อสแกน QR Code เพื่อชำระค่าธรรมเนียม
A : ศึกษากระบวนวิชาจากโครงสร้างหลักสูตรในคณะที่สนใจ โดยเลือกคณะและระดับการศึกษาที่สนใจ เพื่อดูกระบวนวิชาที่สามารถเทียบโอนในโครงสร้างหลักสูตรในอนาคต https://mis.cmu.ac.th/TQF/TQF2/CurriculumPublicList.aspx
A : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในแต่ละหลักสูตร
 1. “หากเป็นหลักสูตรรับรองสมรรถนะ” ผู้เรียนจะได้รับใบรับรองสมรรถนะ (Competency Certificate) จากมหาวิทยาลัย เมื่อผ่านการประเมินตามเงื่อนไขของหลักสูตร โดยสามารถติดต่อขอรับใบรับรองสมรรถนะ (Competency Certificate) ได้ที่ส่วนงานผู้จัดทำหลักสูตร
 2. “หากเป็นหลักสูตรเพื่อการเก็บสะสมหน่วยกิต” ผู้เรียนสามารถติดต่อขอรับใบระเบียนการศึกษา หรือ Transcript ได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล หรือ ที่เว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล ดังลิงก์นี้ https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-document
A : หลังจากขั้นตอนการสมัครเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทางส่วนงานผู้จัดทำหลักสูตรจะทำการติดต่อกลับไปยังผู้เรียนผ่านทางอีเมล และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์ ที่ผู้เรียนได้ให้ข้อมูลไว้จากขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นผู้เรียน เพื่อแจ้งรายละเอียดและช่องทางการเข้าสู่บทเรียน
A : โดยทั่วไปหลังจากที่ขั้นตอนการสมัครเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทางส่วนงานผู้จัดทำหลักสูตรจะทำการติดต่อกลับไปยังผู้เรียนโดยตรงภายใน 1 วันทำการ หากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้เรียนสามารถติดต่อมายังวิทยาลัยการสึกษาตลอดชีวิตเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ประสานงานไปยังส่วนงานผู้จัดทำหลักสูตรได้
A : รูปแบบการเรียนการสอนมีหลากหลายรูปแบบ โดยมีทั้งภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ ในรูปแบบ Online และ Onsite ขึ้นกับเนื้อหาของหลักสูตรนั้นๆ ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายละเอียดหลักสูตร
A : สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.lifelong.cmu.ac.th เป็นผู้เรียนใน CMU-MOOC ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 1. เลือกเมนู “CMU-MOOC” คลิกเพื่อไปยังหน้าต่างหลักสูตรออนไลน์ โดย Login ด้วย Username และ Password ที่ได้จากขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นผู้เรียนหรือลงทะเบียนเป็นผู้เรียนใหม่
 2. เลือกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหน้าต่างดังกล่าว กระบวนวิชาจะแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ CMU MOOC และ Thaimooc
 3. เมื่อเลือกกระบวนการที่ท่านสนใจ สามารถกดปุ่ม Enroll เพื่อเริ่มเรียนวิชาดังกล่าวได้ทันที
** หมายเหตุ ท่านสามารถตรวจสอบวันที่และระยะเวลาที่เปิดสอนบนหน้าต่างหลักสูตรที่ท่านสนใจ
A : สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.lifelong.cmu.ac.th เป็นผู้เรียนในหัวข้อ สัมมนาออนไลน์ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 1. เลือกเมนู “สัมมนาออนไลน์” คลิกลงทะเบียนในหลักสูตรที่ท่านประสงค์จะลงทะเบียนโดย Login ด้วย Username และ Password ที่ได้จากขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นผู้เรียนหรือลงทะเบียนเป็นผู้เรียนใหม่
 2. เลือก อบรม/สัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อที่ท่านสนใจ เมื่อเข้าสู่หน้าต่างวิชาดังกล่าว กดปุ่ม “ลงทะเบียนอบรม/สัมมนาออนไลน์”
 3. เมื่อท่านลงทะเบียนสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน พร้อมกับท่านจะได้รับ Meeting ID สำหรับการเข้าเรียนในอีเมลที่ท่านใช้ในการสมัครทันที
A : มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับบางกระบวนวิชาที่เปิดสอน (รายละเอียดจะปรากฏบนหลักสูตร)
A : ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผ่านการประเมินผลตามเงื่อนไขของหลักสูตรที่กำหนด ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดย Login เข้าสู่ระบบของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต เมนู “ประวัติส่วนตัว” ในหัวข้อ “ข้อมูลประวัติการเรียน CMU-MOOC/Webinar”
A : มีค่าใช้จ่าย แบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่
 1. กรณีการบวนวิชาเรียนร่วม ค่าใช้จ่ายจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าบำรุงมหาวิทยาลัยและค่าหน่วยกิต
 2. กรณีหลักสูตรอบรมระยะสั้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าบำรุงมหาวิทยาลัยและค่าลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่ส่วนงานกำหนด
ตามประกาศค่าใช้จ่าย ดังนี้

ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้เรียนในระบบการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2562

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ LINE Official Account: @CMULifelong

A : ระบบการชำระเงินสามารถชำระผ่าน www.lifelong.cmu.ac.th ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
 1. ชำระเงินผ่านแอพลิเคชั่น (QR Payment API)
 2. ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต (Credit Card)
 3. ชำระเงินผ่านธนาคาร (Counter Payment)
A : ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง เช่น
 1. ค่าใช้จ่ายในการขอใบระเบียน(Transcript) 50 บาท ต่อครั้ง โดยติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. ค่าใช้จ่ายในการโอนหน่วยกิตเมื่อผ่านเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,000 บาทต่อครั้งของการโอน ไม่จำกัดจำนวนหน่วยกิต
A : ผู้เรียนเมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว สามารถ Login เข้าสู่ระบบของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต เลือกข้อมูลชื่อของท่านที่มุมขวาบนของเว็บไซต์ และดำเนินการเลือกหัวข้อ “การชำระเงิน”
A : ผู้เรียนเมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว สามารถ Login เข้าสู่ระบบของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต เลือกข้อมูลชื่อของท่านที่มุมขวาบนของเว็บไซต์ และดำเนินการเลือกหัวข้อ “การชำระเงิน”
A : ผู้เรียนเมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว สามารถ Login เข้าสู่ระบบของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต เลือกข้อมูลชื่อของท่านที่มุมขวาบนของเว็บไซต์ และดำเนินการเลือกหัวข้อ “การชำระเงิน” หลังจากนั้น คลิก “ประวัติการชำระเงิน”
A : การประเมินผลในแต่ละกระบวนวิชาหรือหลักสูตรเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนร่วมหรือการอบรม จะได้รับเกรดบันทึกเป็น A-F, S/U ตามลักษณะของกระบวนวิชาหรือหลักสูตร
A : หากเป็นการเรียนในกระบวนวิชาเรียนร่วมหรือหลักสูตรรับรองสมรรถนะเพื่อการเก็บสะสมหน่วยกิต เมื่อผ่านการประเมินสามารถติดต่อเพื่อขอรับเอกสารได้จากสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยแสดงบัตรผู้เรียนและบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง โดยสำนักทะเบียนและประมวลผลจะถ่ายรูปลักษณะหน้าตรงของท่านใหม่เพื่อใช้เป็นรูปบนใบระเบียนการศึกษาอีกครั้ง
A : ท่านสามารถโอนหน่วยกิตสะสมจากระบบการศึกษาตลอดชีวิตได้ เมื่อมีสถานะเป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยระยะเวลาในการโอนหน่วยกิตขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละวิชานั้นๆ มีลักษณะการโอน 2 รูปแบบ ดังนี้
 1. สามารถโอนหน่วยกิตเข้าสู่หลักสูตรปริญญาได้ตลอดชีวิต
 2. ในบางกระบวนวิชาได้กำหนดให้ผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตเข้าสู่หลักสูตรปริญญาได้ แต่ต้องโอนภายในระยะเวลา 5 ปี หลังจากการประเมินผล
A : การโอนหน่วยกิตจะสามารถทำได้ต่อเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหากเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรีท่านสามารถโอนได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยกิตทั้งหมดในหลักสูตร และไม่จำกัดจำนวนหน่วยกิตสำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
A : ผู้เรียนขอเกรด V ได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกระบวนวิชาหรือหลักสูตรที่ได้มีการกำหนดไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนโดยผู้เรียนจะต้องเข้าเรียนอย่างน้อย 80% ของเวลาที่มีการเรียนการสอนทั้งหมด
A : นักศึกษามีสิทธิได้รับเกียรตินิยมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนด
A : สามารถดำเนินการการโอนหน่วยกิตได้ โดยติดต่อขอโอนได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราค่าธรรมเนียมการโอนเป็นจำนวนเงิน 1000 บาท/ครั้ง โดยไม่จำกัดหน่วยกิตการโอน
A : ทุกกระบวนวิชาที่สะสมหน่วยกิตสามารถโอนหน่วยกิตได้ทุกวิชา ตามความประสงค์ของผู้เรียน ลักษณะของวิชาที่โอนขึ้นอยู่กับโครงสร้างของหลักสูตร เช่น วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเอก หรือ วิชาเลือกเสรี
A : ผลการเรียนของผู้เรียนจะต้องได้รับอักษรค่าลำดับขั้น S และอักษรค่าลำดับขั้นที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ C จึงจะสามารถโอนได้ เมื่อมีสถานะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
A : สามารถดำเนินการในหัวข้อ “ข้อมูลประวัติการเรียน” โดย Login ด้วย Username และ Password ที่ได้จากขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นผู้เรียนหรือลงทะเบียนเป็นผู้เรียนใหม่
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สร้างรูปแบบการศึกษาที่ไม่จำกัดแค่การเป็นนักศึกษา

หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา