ศูนยส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง “โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ” ตามประกาศของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการศาสตร์ผู้สูงอายุรวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุแบบครบวงจรร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งให้บริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบพหุศาสตร์ ในภาคเหนือที่มี ความโดดเด่นระดับภูมิภาคและมีมาตรฐานระดับสากลอันจะนำไปสู่การสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
เว็บไซต์โครงการ
คนสูงอายุนั้น อย่างไรก็ชราภาพไปตามวัย แต่ก่อนที่จะไปถึงปลายทางของชีวิตทำอย่างไรจึงจะยืดช่วงเวลาก่อนจะไปถึงตรงนั้นให้ได้ มากที่สุด โดยป่วยน้อยที่สุด มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีมากที่สุด?
คนสูงอายุนั้น อย่างไรก็ชราภาพไปตามวัย แต่ก่อนที่จะไปถึงปลายทางของชีวิตทำอย่างไรจึงจะยืดช่วงเวลาก่อนจะไปถึงตรงนั้นให้ได้ มากที่สุด โดยป่วยน้อยที่สุด มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีมากที่สุด?
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บริการของเรา

“ แทนที่เราจะปล่อยให้ศูนย์เหล่านั้นเกิดขึ้นมาโดยขาดองค์ความรู้ มช.จะทำเป็นโมเดลให้ดูว่า ถ้าอยากจะทำศูนย์ผู้สูงอายุก็มาดูที่นี่ได้ ว่าควรต้องมีอะไรบ้าง จะสร้างที่อยู่อาศัยอย่างไร? จะทำส่วนที่ สร้างเสริมสุขภาพอย่างไร? ”

ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย

การฟื้นฟู ในคอร์สระยะสั้น กายภาพบำบัด ธาราบำบัดระบบน้ำแร่ ฟิตเนส โยคะ และฝึกสมอง

ดูเพิ่มเติม
สหคลินิกวางแผนสุขภาพ

ห้องพยาบาล ห้องให้คำปรึกษา เป็นหน่วยคัดกรองเพื่อแนะนำโปรแกรมสุขภาพที่ผู้สูงอายุควรได้รับการอบรม

ดูเพิ่มเติม
ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อผู้สูงอายุ

การใช้งานเน้นรองรับการประชุมสัมมนาอบรมระยะสั้น พื้นที่ Workshop งานประดิษฐ์ ต่าง ๆ

ดูเพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรม
Activitiy’s Calendar
กิจกรรมในเดือน


กิจกรรมที่พฤฒพลัง
หลักสูตร workshops เข้ารับการอบรมเพื่อฝึกฝนและฟูมฟักทักษะเบื้องต้นผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ
ไม่พบหลักสูตร

ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 45 ถนนเจริญประเทศ ตำบลป่าแดด
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100