เรียนร่วม มช.

รูปแบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนชั้นมัธยมปลาย นักศึกษาจากสถาบันอื่นและบุคคลทั่วไป สามารถเข้ามาเรียนร่วมกับนักศึกษา มช. ทั้งระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา โดยมีสถานะเป็น "ผู้เรียน" ที่ต้องผ่านการประเมินผลการเรียนแบบเดียวกับนักศึกษา มช.ทุกประการ หลังจากเข้าเป็นนักศึกษา มช. ผู้เรียนสามารถนำหน่วยกิตที่ได้ไปเทียบโอนได้ โดยไม่ต้องเรียนวิชาเดิมซ้ำอีก

เริ่มเรียนกันเลย รายละเอียดเรียนร่วม
คู่มือเรียนร่วม (E-BOOK)
กำหนดการ

มี.ค. 67

จันทร์
25
มี.ค. 67
ลงทะเบียนเรียนร่วม
เริ่ม
25 มี.ค. 2567
เวลา 08:30 น.
สิ้นสุด
8 เม.ย. 2567
เวลา 16:30 น.
จันทร์
25
มี.ค. 67
ช่วงเวลาชำระเงิน
เริ่ม
25 มี.ค. 2567
เวลา 09:00 น.
สิ้นสุด
10 เม.ย. 2567
เวลา 18:00 น.
เม.ย. 67

พุธ
17
เม.ย. 67
วันเปิดภาคการศึกษา
เริ่ม
17 เม.ย. 2567
เวลา 08:00 น.
สิ้นสุด
23 พ.ค. 2567
เวลา 16:00 น.
อาทิตย์
7
เม.ย. 67
วันถอนกระบวนวิชา (ขอยกเลิกการเรียนร่วม) รอบที่ 1
เริ่ม
7 เม.ย. 2567
เวลา 08:30 น.
สิ้นสุด
18 เม.ย. 2567
เวลา 16:30 น.
อาทิตย์
7
เม.ย. 67
วันถอนกระบวนวิชา (ขอยกเลิกการเรียนร่วม) รอบที่ 2
เริ่ม
7 เม.ย. 2567
เวลา 08:30 น.
สิ้นสุด
18 เม.ย. 2567
เวลา 16:30 น.
อาทิตย์
28
เม.ย. 67
วันยื่นคําร้องขออักษรลําดับขั้น V
กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี
เริ่ม
28 เม.ย. 2567
เวลา 08:30 น.
สิ้นสุด
30 เม.ย. 2567
เวลา 16:30 น.
อาทิตย์
28
เม.ย. 67
วันยื่นคําร้องขออักษรลําดับขั้น V
กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
เริ่ม
28 เม.ย. 2567
เวลา 08:30 น.
สิ้นสุด
30 เม.ย. 2567
เวลา 16:30 น.

วันสอบกลางภาคการศึกษา
เริ่ม
สิ้นสุด
0000-00-00
พ.ค. 67

อาทิตย์
26
พ.ค. 67
วันสอบปลายภาคการศึกษา
เริ่ม
26 พ.ค. 2567
สิ้นสุด
29 พ.ค. 2567
มิ.ย. 67

พฤหัสบดี
6
มิ.ย. 67
วันประกาศผลการศึกษา
เริ่ม
6 มิ.ย. 2567
สิ้นสุด
0000-00-00

ค้นหาวิชาเรียนร่วม

Showing 16 results
ภาคการศึกษาที่ 3 / 2566
วิทยาศาสตร์ ตอน(section) : วัน/เวลาเรียน : รูปแบบการเรียน : กระบวนวิชาระดับ :
206100
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
502/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Tuesday,Wednesday,
Thursday,Friday
เวลา 09:30 - 11:00
เรียนออนไลน์ตามเวลาเรียนและมีบันทึกการเรียนการสอนเพื่อดูย้อนหลังได้
ปริญญาตรี
 รายละเอียด
(Auto pass)
206112
แคลคูลัส 2
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Tuesday,Wednesday,
Thursday,Friday
เวลา 09:30 - 11:00
เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น
ปริญญาตรี
 รายละเอียด
(Auto pass)
206162
แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Tuesday,Wednesday,
Thursday,Friday
เวลา 09:30 - 11:00
เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น
ปริญญาตรี
 รายละเอียด
(Auto pass)
206162
แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2
502/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Tuesday,Wednesday,
Thursday,Friday
เวลา 11:00 - 12:30
เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น
ปริญญาตรี
 รายละเอียด
(Auto pass)
208101
สถิติสำหรับการดำรงชีวิตและการทำงาน
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Tuesday,Wednesday,
Thursday,Friday
เวลา 09:00 - 11:00
เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น
ปริญญาตรี
 รายละเอียด
(พิจารณาคุณสมบัติผู้เรียน)
208263
สถิติเบื้องต้น
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Tuesday,Wednesday,
Thursday,Friday
เวลา 09:30 - 11:00
เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น
ปริญญาตรี
 รายละเอียด
(พิจารณาคุณสมบัติผู้เรียน)
208263
สถิติเบื้องต้น
502/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Tuesday,Wednesday,
Thursday,Friday
เวลา 09:30 - 11:00
เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น
ปริญญาตรี
 รายละเอียด
(พิจารณาคุณสมบัติผู้เรียน)
208263
สถิติเบื้องต้น
503/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Tuesday,Wednesday,
Thursday,Friday
เวลา 11:00 - 12:30
เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น
ปริญญาตรี
 รายละเอียด
(พิจารณาคุณสมบัติผู้เรียน)
208263
สถิติเบื้องต้น
504/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Tuesday,Wednesday,
Thursday,Friday
เวลา 11:00 - 12:30
เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น
ปริญญาตรี
 รายละเอียด
(พิจารณาคุณสมบัติผู้เรียน)
208271
สถิติเบื้องต้นสำหรับสังคมศาสตร์ 1
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Tuesday,Wednesday,
Thursday,Friday
เวลา 09:30 - 11:00
เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น
ปริญญาตรี
 รายละเอียด
(พิจารณาคุณสมบัติผู้เรียน)
เศรษฐศาสตร์ ตอน(section) : วัน/เวลาเรียน : รูปแบบการเรียน : กระบวนวิชาระดับ :
751401
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
571/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคนานาชาติ
Monday,Tuesday,Wednesday,
Thursday,Friday
เวลา 09:30 - 11:00
เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น
ปริญญาตรี
 รายละเอียด
(Auto pass)
751421
เศรษฐศาสตร์การลงทุน
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Tuesday,Wednesday,
Thursday,Friday
เวลา 09:30 - 11:00
เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น
ปริญญาตรี
 รายละเอียด
(Auto pass)
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตอน(section) : วัน/เวลาเรียน : รูปแบบการเรียน : กระบวนวิชาระดับ :
801100
สถาปัตยกรรมในชีวิตประจำวัน
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Tuesday,Wednesday,
Thursday,Friday
เวลา 09:30 - 11:00
เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น
ปริญญาตรี
 รายละเอียด
(พิจารณาคุณสมบัติผู้เรียน)
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ตอน(section) : วัน/เวลาเรียน : รูปแบบการเรียน : กระบวนวิชาระดับ :
140104
การเป็นพลเมือง
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Thursday
เวลา 09:30 - 11:00
เรียนออนไลน์ตามเวลาเรียนเท่านั้น
ปริญญาตรี
 รายละเอียด
(Auto pass)
นิติศาสตร์ ตอน(section) : วัน/เวลาเรียน : รูปแบบการเรียน : กระบวนวิชาระดับ :
176101
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
502/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Tuesday,Wednesday,
Thursday,Friday
เวลา 11:00 - 12:30
เรียนออนไลน์ตามเวลาเรียนและมีบันทึกการเรียนการสอนเพื่อดูย้อนหลังได้
ปริญญาตรี
 รายละเอียด
(พิจารณาคุณสมบัติผู้เรียน)
176220
กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
Monday,Tuesday,Wednesday,
Thursday,Friday
เวลา 09:30 - 11:00
เรียนในห้องเรียนหรือออนไลน์ได้ และมีบันทึกการเรียนการสอนเพื่อดูย้อนหลังได้
ปริญญาตรี
 รายละเอียด
(Auto pass)
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กระบวนวิชาระดับ : ปริญญาตรี
206100คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
ตอน(section) :
502/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
วัน/เวลาเรียน :
Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday
เวลา 09:30 - 11:00
รูปแบบการเรียน :
เรียนออนไลน์ตามเวลาเรียนและมีบันทึกการเรียนการสอนเพื่อดูย้อนหลังได้
การพิจารณาคุณสมบัติ :
(Auto pass)
 รายละเอียด
วิทยาศาสตร์
กระบวนวิชาระดับ : ปริญญาตรี
206112แคลคูลัส 2
ตอน(section) :
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
วัน/เวลาเรียน :
Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday
เวลา 09:30 - 11:00
รูปแบบการเรียน :
เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น
การพิจารณาคุณสมบัติ :
(Auto pass)
 รายละเอียด
วิทยาศาสตร์
กระบวนวิชาระดับ : ปริญญาตรี
206162แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2
ตอน(section) :
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
วัน/เวลาเรียน :
Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday
เวลา 09:30 - 11:00
รูปแบบการเรียน :
เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น
การพิจารณาคุณสมบัติ :
(Auto pass)
 รายละเอียด
วิทยาศาสตร์
กระบวนวิชาระดับ : ปริญญาตรี
206162แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2
ตอน(section) :
502/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
วัน/เวลาเรียน :
Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday
เวลา 11:00 - 12:30
รูปแบบการเรียน :
เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น
การพิจารณาคุณสมบัติ :
(Auto pass)
 รายละเอียด
วิทยาศาสตร์
กระบวนวิชาระดับ : ปริญญาตรี
208101สถิติสำหรับการดำรงชีวิตและการทำงาน
ตอน(section) :
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
วัน/เวลาเรียน :
Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday
เวลา 09:00 - 11:00
รูปแบบการเรียน :
เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น
การพิจารณาคุณสมบัติ :
(พิจารณาคุณสมบัติผู้เรียน)
 รายละเอียด
วิทยาศาสตร์
กระบวนวิชาระดับ : ปริญญาตรี
208263สถิติเบื้องต้น
ตอน(section) :
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
วัน/เวลาเรียน :
Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday
เวลา 09:30 - 11:00
รูปแบบการเรียน :
เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น
การพิจารณาคุณสมบัติ :
(พิจารณาคุณสมบัติผู้เรียน)
 รายละเอียด
วิทยาศาสตร์
กระบวนวิชาระดับ : ปริญญาตรี
208263สถิติเบื้องต้น
ตอน(section) :
502/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
วัน/เวลาเรียน :
Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday
เวลา 09:30 - 11:00
รูปแบบการเรียน :
เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น
การพิจารณาคุณสมบัติ :
(พิจารณาคุณสมบัติผู้เรียน)
 รายละเอียด
วิทยาศาสตร์
กระบวนวิชาระดับ : ปริญญาตรี
208263สถิติเบื้องต้น
ตอน(section) :
503/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
วัน/เวลาเรียน :
Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday
เวลา 11:00 - 12:30
รูปแบบการเรียน :
เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น
การพิจารณาคุณสมบัติ :
(พิจารณาคุณสมบัติผู้เรียน)
 รายละเอียด
วิทยาศาสตร์
กระบวนวิชาระดับ : ปริญญาตรี
208263สถิติเบื้องต้น
ตอน(section) :
504/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
วัน/เวลาเรียน :
Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday
เวลา 11:00 - 12:30
รูปแบบการเรียน :
เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น
การพิจารณาคุณสมบัติ :
(พิจารณาคุณสมบัติผู้เรียน)
 รายละเอียด
วิทยาศาสตร์
กระบวนวิชาระดับ : ปริญญาตรี
208271สถิติเบื้องต้นสำหรับสังคมศาสตร์ 1
ตอน(section) :
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
วัน/เวลาเรียน :
Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday
เวลา 09:30 - 11:00
รูปแบบการเรียน :
เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น
การพิจารณาคุณสมบัติ :
(พิจารณาคุณสมบัติผู้เรียน)
 รายละเอียด
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
กระบวนวิชาระดับ : ปริญญาตรี
751401เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ตอน(section) :
571/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคนานาชาติ
วัน/เวลาเรียน :
Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday
เวลา 09:30 - 11:00
รูปแบบการเรียน :
เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น
การพิจารณาคุณสมบัติ :
(Auto pass)
 รายละเอียด
เศรษฐศาสตร์
กระบวนวิชาระดับ : ปริญญาตรี
751421เศรษฐศาสตร์การลงทุน
ตอน(section) :
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
วัน/เวลาเรียน :
Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday
เวลา 09:30 - 11:00
รูปแบบการเรียน :
เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น
การพิจารณาคุณสมบัติ :
(Auto pass)
 รายละเอียด
สถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
กระบวนวิชาระดับ : ปริญญาตรี
801100สถาปัตยกรรมในชีวิตประจำวัน
ตอน(section) :
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
วัน/เวลาเรียน :
Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday
เวลา 09:30 - 11:00
รูปแบบการเรียน :
เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น
การพิจารณาคุณสมบัติ :
(พิจารณาคุณสมบัติผู้เรียน)
 รายละเอียด
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
กระบวนวิชาระดับ : ปริญญาตรี
140104การเป็นพลเมือง
ตอน(section) :
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
วัน/เวลาเรียน :
Monday,Thursday
เวลา 09:30 - 11:00
รูปแบบการเรียน :
เรียนออนไลน์ตามเวลาเรียนเท่านั้น
การพิจารณาคุณสมบัติ :
(Auto pass)
 รายละเอียด
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
กระบวนวิชาระดับ : ปริญญาตรี
176101ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
ตอน(section) :
502/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
วัน/เวลาเรียน :
Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday
เวลา 11:00 - 12:30
รูปแบบการเรียน :
เรียนออนไลน์ตามเวลาเรียนและมีบันทึกการเรียนการสอนเพื่อดูย้อนหลังได้
การพิจารณาคุณสมบัติ :
(พิจารณาคุณสมบัติผู้เรียน)
 รายละเอียด
นิติศาสตร์
กระบวนวิชาระดับ : ปริญญาตรี
176220กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น
ตอน(section) :
501/000
วิชาบรรยาย หลักสูตรภาคปกติ
วัน/เวลาเรียน :
Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday
เวลา 09:30 - 11:00
รูปแบบการเรียน :
เรียนในห้องเรียนหรือออนไลน์ได้ และมีบันทึกการเรียนการสอนเพื่อดูย้อนหลังได้
การพิจารณาคุณสมบัติ :
(Auto pass)
 รายละเอียด