Entaneer Academy
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ช่องทางการเรียนรู้เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และการสานฝันอาชีพวิศวกรในอนาคตเพียงเริ่มต้นด้วย การสมัครเป็นสมาชิกเพื่อค้นหาตัวตน ไปพร้อมกับ Entaneer Academy
เลือกดูหลักสูตร
เกี่ยวกับ
Entaneer Academy
ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสนับสนุน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการศึกษาตลอดชีวิต (LifeLong Education) ด้วยแนวคิดที่ว่าการศึกษาไม่ได้จำกัดกับนักศึกษาที่อยู่ในระบบเท่านั้น ดังนั้น Entaneer Academy จะเป็นสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้บ่มเพาะและพัฒนานักเรียน นักศึกษา คนทำงาน ผู้เรียนที่มีความสนใจด้านวิศวกรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
Course offers.

เมื่อรูปแบบการเรียนรู้ในยุคสมัยเปลี่ยนไปจากเดิมการเลือกรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะกับตัวเองช่วยสร้างโอกาสต่อยอดทางการศึกษาสร้างสรรค์อาชีพและธุรกิจในโลกแห่งการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด ผ่านการศึกษาในหลากหลายรูปแบบผู้เรียนสามารถค้นหาตัวตนไปพร้อมกับเก็บสะสมหน่วยกิตจากการลงทะเบียนเรียนในระบบของ Credit Bankเพื่อวางแผนการศึกษาในอนาคตและเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนารอบด้านทำให้การศึกษาดำเนินไปสู่เป้าหมาย ที่วางไว้และทำให้การศึกษามีประสิทธิภาพ

หลักสูตร
Entaneer Academy
หลักสูตร Entaneer Academy Courses ให้ผู้เรียนได้ค้นหาตัวเอง และเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิศวกรรมให้ก้าวทันทุกบริบทการเปลี่ยนแปลงในสังคม
Card image cap

เกินระยะเวลาการรับสมัครวันที่
22 มี.ค. 2567 - 16 เม.ย. 2567

ภาษาไทย
ราคา 5,900 บาท


เรียนทั้งออนไลน์
และในสถานศึกษา
Card image cap

เกินระยะเวลาการรับสมัครวันที่
3 ม.ค. 2567 - 5 ก.พ. 2567

ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 6,200 บาท


เรียนทั้งออนไลน์
และในสถานศึกษา
Card image cap

เกินระยะเวลาการรับสมัครวันที่
3 ม.ค. 2567 - 2 ก.พ. 2567

ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 4,400 บาท


เรียนทั้งออนไลน์
และในสถานศึกษา
Card image cap

เกินระยะเวลาการรับสมัครวันที่
3 ม.ค. 2567 - 20 ก.พ. 2567

ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 4,400 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

เกินระยะเวลาการรับสมัครวันที่
3 ม.ค. 2567 - 31 ม.ค. 2567

ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 4,400 บาท


เรียนทั้งออนไลน์
และในสถานศึกษา
Card image cap

เกินระยะเวลาการรับสมัครวันที่
3 ม.ค. 2567 - 31 ม.ค. 2567

ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 4,700 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

เกินระยะเวลาการรับสมัครวันที่
3 ม.ค. 2567 - 31 ม.ค. 2567

ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 10,600 บาท


เรียนทั้งออนไลน์
และในสถานศึกษา
Card image cap

เกินระยะเวลาการรับสมัครวันที่
3 ม.ค. 2567 - 31 ม.ค. 2567

ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 10,600 บาท


เรียนทั้งออนไลน์
และในสถานศึกษา
กิจกรรม
Entaneer Academy
กิจกรรม Entaneer Academy ให้ผู้เรียนได้ค้นหาตัวเอง และเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิศวกรรมให้ก้าวทันทุกบริบทการเปลี่ยนแปลงในสังคม
Card image cap

เกินระยะเวลาการรับสมัครวันที่
1 ต.ค. 2565 - 28 ต.ค. 2565

ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนทั้งออนไลน์
และในสถานศึกษา
Entaneer Academy TCAS

รับสมัครถึง 30 มีนาคม 2566Entaneer Academy จะเป็นสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ บ่มเพาะและพัฒนา นักเรียน นักศึกษา คนทำงาน ผู้เรียน ที่มีความสนใจด้านวิศวกรรม


รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์