logo_stem

โครงการ
STEM CODING

โครงการพัฒนาสมรรถนะการคิดเชิงคำนวณ การออกแบบและโค้ดดิ้งที่เหมาะสมกับช่วงอายุของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน 9 จังหวัดภาคเหนือโดยใช้กรอบการบูรณาการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
รายละเอียดโครงการ
เกี่ยวกับ
โครงการ STEM CODING
STEM และ Coding เป็นโครงงานวิจัยการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะนวัตกรและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ให้มีสมรรถนะทางสะเต็มและการโค้ดดิ้งด้วยการเรียนรู้หลักสูตรสะเต็มโค้ดดิ้งที่คิดค้นมาเพื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นประกอบกับกิจกรรมค่ายนวัตกรรมเพื่อสรรสร้าง สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะพื้นฐานโดยวิธีบูรณาการความรู้และกระบวนการความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะการคิดเชิงคำนวณ การออกแบบ และเขียนโปรแกรมหรือโค้ดดิ้ง ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ได้ดำเนินการภายใต้โครงการ Building Coders ที่สนับสนุนโดยหน่วยงาน บพค. เช่นกัน
โครงการ Building Coders
บิ้วดิ้งโค้ดเดอร์ (Building Coders) เป็นโครงการพัฒนาทักษะเดิมและสร้างทักษะใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการเขียนโปรแกรมสำหรับเยาวชน นักวิจัยนวัตกรและบุคคลทั่วไปใน 17 จังหวัดภาคเหนือเพื่อเตรียมตัวสำหรับตลาดแรงงานภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงาน บพค. โดยแบ่งออกเป็น 3 โครงการย่อย คือ โครงการ STEM Coding , โครงการ Mathematics Coding และโครงการ Beyond Coding ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อการพัฒนากำลังคนในระดับภาคเหนือที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุ และผู้เข้าร่วมมีโอกาสได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับปัญหาในชีวิตจริงและส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยทางโครงการจะรวบรวมเนื้อหา สื่อการสอน และองค์ความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดโครงการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
corporate_logo1_color corporate_logo2_color

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
ดูเพิ่มเติม
 • ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์มุ่งพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยกรอบแนวคิดการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และโค้ดดิ้ง
  ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์มุ่งพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยกรอบแนวคิดการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และโค้ดดิ้ง
  โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์มุ่งพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยกรอบแนวคิดการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และโค้ดดิ้ง
 • CMU LIFELONG มุ่งส่งเสริมสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ เดินหน้าสานต่อค่าย STEM CODING รุ่นที่ 2 ภายใต้การสนับสนุนของ บพค.
  CMU LIFELONG มุ่งส่งเสริมสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ เดินหน้าสานต่อค่าย STEM CODING รุ่นที่ 2 ภายใต้การสนับสนุนของ บพค.
  CMU LIFELONG มุ่งส่งเสริมสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ เดินหน้าสานต่อค่าย STEM CODING รุ่นที่ 2
 • CMU LIFELONG เปิดค่าย STEM CODING เตรียมความพร้อมปั้นสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ภายใต้การสนับสนุนของ บพค.
  CMU LIFELONG เปิดค่าย STEM CODING เตรียมความพร้อมปั้นสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ภายใต้การสนับสนุนของ บพค.
  CMU LIFELONG เปิดค่าย STEM CODING รุ่นที่ 1 เตรียมความพร้อมปั้นสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ภายใต้การสนับสนุนของ บพค.
 • ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายนวัตกรรมเพื่อสรรสร้างสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 2
  ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายนวัตกรรมเพื่อสรรสร้างสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 2
  โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายนวัตกรรมเพื่อสรรสร้างสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 2
 • ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายนวัตกรรมเพื่อสรรสร้างสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 1
  ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายนวัตกรรมเพื่อสรรสร้างสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 1
  โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายนวัตกรรมเพื่อสรรสร้างสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 1

opject_box
- Roadmap -
STEM Coding Roadmap
หลักสูตรการเรียนรู้พัฒนาสมรรถนะทางสะเต็มและโค้ดดิ้ง ที่ต่อยอดด้วยค่ายนวัตกรรม (STEM Coding Innovation Camp) และการประกวดนวัตกรรมจากสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
icon_roadmap_1
แพลตฟอร์มการเรียนรู้
(Learning platform)
หลักสูตรออนไลน์แบบเปิดสำหรับมหาชน ที่ประกอบด้วยสื่อวีดิทัศน์ การเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมทักษะ STEM และ Coding ของจำนวน 6 หลักสูตร
icon_roadmap_2
ค่ายนวัตกรรมสร้างสตาร์ทอัพ
และผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
เมื่อเรียนหลักสูตร STEM และ Coding ครบทั้ง 6 หลักสูตร และผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 สามารถเข้าร่วมค่ายนวัตกรรม เพื่อสรรสร้างสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 
icon_roadmap_3
กิจกรรม Launch Event และมอบรางวัล
ผลงานนวัตกรรมที่ชนะการประกวด
ผู้ได้รับการคัดเลือก 3 อันดับแรกจากการอบรมค่ายนวัตกรรมสร้างสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวด
icon_roadmap_4
ผู้ชนะจะได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ
ในการเข้าร่วม Hackathon โดย บพค.
ผู้ชนะการประกวดผลงานนวัตกรรมจะได้เป็นตัวแทนภาคเหนือในการเข้าร่วม Hackathon จัดโดย บพค.

หลักสูตร STEM Coding
หลักสูตรนี้มีจำนวนชั่วโมงการอบรมรวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง ประกอบด้วย 6 บทเรียน ดังนี้
slide_icons
บทเรียน เนื้อหา ผู้สอน ระยะเวลา
1 สะเต็มระดับมัธยมต้น: พื้นฐานและอื่นๆ (Middle School STEM: The Basics and Beyond)
รศ. ดร.สุทธิดา จำรัส
รศ. ดร.พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์
อ. ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ
1 ชั่วโมง
26 นาที
2 วิธีการทางสะเต็ม (STEM Methodology)
รศ. ดร.นัทธี สุรีย์
2 ชั่วโมง
8 นาที
3 โค้ดดิ้งพื้นฐานสำหรับเยาวชน (Basic Coding for Young Mind)
อาจารย์ ผนวกเดช สุวรรณทัต
รศ. ดร.สุรเชษฐ์ หลิมกำเนิด
3 ชั่วโมง
21 นาที
4 เรียนรู้การเขียนโค้ดด้วย CodeCombat และ Gogo Board: ความท้าทายสำหรับนักเรียนมัธยมต้น (Learn to Code with CodeCombat and Gogo Board: A Middle School Adventure)
4.1 Gogo Board 4.2 CodeCombat
อ. ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ
คุณกิจประเสริฐ นพรัตน์ จาก CodeCombat
1 ชั่วโมง
50 นาที
5 โครงงานโค้ดดิ้งด้านสะเต็ม (STEM Coding Project)
รศ. ธีรวัฒน์ ประกอบผล
2 ชั่วโมง
8 นาที
6 จุดเริ่มต้นของผู้ประกอบการ: โค้ดดิ้งเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับชีวิตและธุรกิจ (Where entrepreneurs start: Coding for Life-Business Solutions)
ผศ. ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์
นายธนบดี มุกุระ (ตัวอย่างกรณีศึกษา)
1 ชั่วโมง
35 นาที
รวม 12 ชั่วโมง
28 นาที
opject_box_sm opject_box_lg opject_box_sm
- Research & Lecturer Team -
ทีมวิจัย/วิทยากร

research_or_lecturer_0
รศ. ดร.สุทธิดา จำรัส
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
STEM Center member หัวหน้าโครงการ
research_or_lecturer_1
รศ. ดร.ปรารถนา ใจผ่อง
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ปรึกษาโครงการ
research_or_lecturer_2
รศ. ดร.นัทธี สุรีย์
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
STEM Center member
research_or_lecturer_3
อ. ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
STEM Center member
research_or_lecturer_4
รศ. ดร.พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
STEM Center member
research_or_lecturer_5
รศ. ดร.สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช
ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
research_or_lecturer_6
ผศ. ดร.มนต์นภัส มโนการณ์
ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
research_or_lecturer_7
อาจารย์ ผนวกเดช สุวรรณทัต
สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
research_or_lecturer_8
รศ. ดร.สุรเชษฐ์ หลิมกำเนิด
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
research_or_lecturer_9
รศ. ธีรวัฒน์ ประกอบผล
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
research_or_lecturer_10
อาจารย์ สมเกียรติ ยังจีน
ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่มสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
- Special Lecturer Team -
ทีมวิทยากรพิเศษ

research_or_lecturer_11
นายกิจประเสริฐ นพรัตน์
ผู้อำนวยการประจำภูมิภาค
Code Combat (SEA) จำกัด
research_or_lecturer_12
ผศ. ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์
สาขาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
research_or_lecturer_13
นายธนบดี มุกุระ
โครงการ วมว-มช
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลงานวิจัยนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม สัญญาเลขที่ B44G660096 (This research has received funding support from the NSRF via the Program Management Unit for Human Resources & Institutional Development, Research and Innovation [grant number B44G660096])