ข้อมูลสาธารณะ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA ปี 2566
ข้อมูลพื้นฐาน
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
24. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
แจ้งข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ
Download

Performance Report (2020-2022).pdf

Corporate Book CMU LIFELONG.pdf