“เริ่มต้นพัฒนาทักษะแห่งอนาคต ไปกับหลักสูตร Skills4Life”

เรียนรู้ทักษะพัฒนาชีวิต เติมเต็มสมรรถนะด้านการทำงาน และการเข้าสังคม

เลือกดูหลักสูตร

01

การทำแบบทดสอบ

เริ่มต้นทำแบบทดสอบประเมินทักษะปัจจุบันของคุณ พร้อมวิเคราะห์ทักษะที่จำเป็นในอนาคต เพื่อออกแบบชุดการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับคุณ

02

เรียนรู้ทักษะ บนระบบออนไลน์

เรียนรู้ทักษะ soft skills ผ่านระบบออนไลน์ โดยเริ่มจากการปูพื้นฐานความเข้าใจในทักษะที่ตนเองมีอยู่ และเรียนรู้ทักษะใหม่ที่เหมาะสมสำหรับคุณ

เริ่มเรียนกันเลย

03

Workshop เสริมทักษะ

ฝึกฝนการใช้ทักษะผ่านการเข้าร่วม Workshop เพื่อทดลองใช้ ความรู้ที่ผ่านการเรียนออนไลน์มาปรับใช้ในสถานการณ์จำลอง ของการ Workshop

สมัคร Workshop

04

บูรณาการความรู้ สู่เส้นทางอาชีพ

นำความรู้ที่ได้จากการเรียนออนไลน์และการ Workshop มาปรับใช้ในการใช้ชีวิตและการทำงานจริง นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดแก่คนรอบข้าง เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

เส้นทางการเรียนรู้

เรียนรู้ทักษะพัฒนาชีวิต เติมเต็มสมรรถนะด้านการทำงาน และการเข้าสังคมก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลง

01

ทำแบบทดสอบ

เพื่อสำรวจ Soft Skills ที่ต้องพัฒนาพร้อมแนะนำหลักสูตรที่เหมาะสำหรับคุณเท่านั้น

เริ่มทำแบบทดสอบเลย

03

เข้าร่วม Workshop เพื่อพัฒนาทักษะเชิงลึก

ลับคมทักษะ Soft Skills ของคุณให้มากขึ้น ด้วยการนำความรู้จากบทเรียนออนไลน์มาฝึกปฏิบัติจริงพร้อมรับ feedback จากวิทยากรโดยตรง

สมัคร Workshop

02

เข้าสู่บทเรียนออนไลน์

เริ่มต้นกับหลักสูตรออนไลน์ที่สอนโดยมืออาชีพจากหลากหลายสาขาอาชีพ พร้อมรับ Certificate หลังเรียนจบ

เริ่มต้นเรียน

04

เป็นคุณในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิม

นำทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานและใช้ชีวิต พร้อมร่วมแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่นเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

01

ประเมินทักษะตนเอง

เริ่มต้นทำแบบทดสอบประเมินทักษะปัจจุบันของคุณพร้อมวิเคราะห์ทักษะที่จำเป็น ในอนาคตเพื่อออกแบบชุดการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับคุณ

สิ่งที่จะได้รับ

 • รู้จักตนเองดียิ่งขึ้น
 • เข้าใจตนเองว่าต้องเติมเต็มทักษะอะไร
 • รับแผนภูมิเรดาห์วิเคราะห์ทักษะตนเองแบบภาพรวม
 • นำผลที่ได้มาสร้างชุดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง
 • เริ่มทำแบบทดสอบเลย

  02

  02

  เรียนรู้ทักษะบนระบบออนไลน์

  เรียนรู้ทักษะ soft skills ผ่านระบบออนไลน์โดยเริ่มจากการปูพื้นฐาน ความเข้าใจในทักษะที่ตนเองมีอยู่ และเรียนรู้ทักษะใหม่ที่เหมาะสมสำหรับคุณ

  สิ่งที่จะได้รับ

 • เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะเดิมให้สมบูรณ์
 • เรียนรู้ทักษะใหม่ให้สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้
 • นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ทั้งการทำงานและการใช้ชีวิต
 • เริ่มเรียนกันเลย

  03

  Workshop เสริมทักษะ

  ฝึกฝนการใช้ทักษะผ่านการเข้าร่วม Workshop เพื่อทดลองใช้ ความรู้ที่ผ่านการเรียนออนไลน์มาปรับใช้ในสถานการณ์จำลอง ของการ Workshop

  สิ่งที่จะได้รับ

 • เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นจากการประยุกต์ใช้ทักษะในการ Workshop
 • เข้าใจบริบทการใช้งานหลากหลายรูปแบบ
 • รับแผนภูมิเรดาห์วิเคราะห์ทักษะตนเองแบบภาพรวม
 • เรียนกับผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์กับด้านนั้น ๆ โดยตรง
 • รับประกาศนียบัตรผ่านการเข้าร่วม Workshop การันตีสมรรถนะ
 • สมัคร Workshop

  04

  บูรณาการความรู้สู่เส้นทางอาชีพ

  นำความรู้ที่ได้จากการเรียนออนไลน์และการ Workshop มาปรับใช้ใน การใช้ชีวิตและการทำงานจริงนอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ที่ได้มา ถ่ายทอดแก่คนรอบข้าง เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

  สิ่งที่จะได้รับ

 • ปรับความรู้ที่ได้รับให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคุณ
 • บูรณาการจากการเรียนออนไลน์และ Workshop มาใช้ในเส้นทางอาชีพ
 • แบ่งปันความรู้เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
 • หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อทุกคน

  หลักสูตรจาก Skills4Life ออกแบบโดยอ้างอิงจากงานวิจัยของ McKinsey Global Institute สถาบันวิจัยชั้นนำทางธุรกิจและการจัดการของโลก ที่แบ่งทักษะที่จำเป็นสำหรับงานในอนาคตออกเป็น 4 หมวดหรือที่เรียกว่า “Distinct Elements of Talent” (DELTA) ซึ่งประกอบด้วย

  ทักษะด้านปัญญา

  Cognitive

  การคิดแบบมีวิจารณญาณ

  Critical Thinking

  การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

  Communication

  การวางแผนและกลยุทธ์ในการทำงาน

  Planning and Ways of Working

  ความยืดหยุ่นทางความคิดและสมอง

  Mental Flexibility

  ทักษะด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น

  Interpersonal

  การขับเคลื่อนเชิงระบบ

  Mobilizing Systems

  การสร้างความสัมพันธ์

  Developing Relationships

  ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม

  Teamwork Effectiveness

  ทักษะด้านความเป็นผู้นำ

  Self-leadership

  การตระหนักรู้และจัดการตนเอง

  Self-awareness and Self-management

  ความเป็นผู้ประกอบการ

  Entrepreneurship

  การมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จ

  Goals Achievement

  ทักษะด้านดิจิทัล

  Digital

  ความถนัดเชิงดิจิทัลและพลเมือง

  Digital fluency and citizenship

  การใช้และพัฒนาซอฟต์แวร์

  Software use and development

  ความเข้าใจในระบบดิจิทัล

  Understanding digital systems

  ทักษะแห่งอนาคต

  การพัฒนาทักษะจำเป็นต่าง ๆ ที่นอกเหนือไปจากทักษะจำเพาะทางวิชาชีพ หรือที่รู้จักกันว่า “Soft Skills” ทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน ที่มุ่งเติมเต็มสมรรถนะของการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมอย่างยั่งยืน

  หลักสูตร Workshops

  หลักสูตร workshops เข้ารับการอบรมเพื่อฝึกฝนและฟูมฟักทักษะเบื้องต้นผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ และการแก้ปัญหาแบบบูรณาการกลุ่มทักษะต่าง ๆ

  The 2030 SDGs Game รุ่นที่ 1

  วันที่รับสมัคร 14 มิ.ย. 67 ถึง 17 ก.ค. 67

  ภาษาไทย

  ราคา 5,000 บาท


  เรียนในสถานศึกษา

  The 2030 SDGs Game รุ่นที่ 2

  วันที่รับสมัคร 14 มิ.ย. 67 ถึง 17 ก.ค. 67

  ภาษาไทย

  ราคา 5,000 บาท


  เรียนในสถานศึกษา

  เลือกทักษะที่ใช่ในแบบของคุณ

  หลักสูตรออนไลน์

  ทั้งหมด Basic Package Premium Package
  ความมั่นใจในตนเอง (Self-confidence)

  ภาษาไทย


  เรียนออนไลน์

  การยึดมั่นในหลักคุณธรรม (Integrity)

  ภาษาไทย


  เรียนออนไลน์

  การพัฒนาตนเอง (Self-development)

  ภาษาไทย


  เรียนออนไลน์

  จริยธรรมในโลกดิจิทัล (Digital Ethics)

  ภาษาไทย


  เรียนออนไลน์

  การร่วมมือ (Collaboration)

  ภาษาไทย


  เรียนออนไลน์

  การเจรจาต่อรองแบบ Win-Win (Win–Win Negotiations)

  ภาษาไทย


  เรียนออนไลน์

  ทักษะการเข้าสังคม (Sociability)

  ภาษาไทย


  เรียนออนไลน์

  ความอ่อนน้อมถ่อมตน (Humility)

  ภาษาไทย


  เรียนออนไลน์

  การสร้างความไว้วางใจ (Inspiring Trust)

  ภาษาไทย


  เรียนออนไลน์

  ความอดทนสู้ไม่ถอย (Grit & Persistence)

  ภาษาไทย


  เรียนออนไลน์

  การเป็นแบบอย่าง (Role Modeling)

  ภาษาไทย


  เรียนออนไลน์

  ความเห็นใจผู้อื่น (Empathy)

  ภาษาไทย


  เรียนออนไลน์

  ทักษะการโค้ช (Coaching Skill)

  ภาษาไทย


  เรียนออนไลน์

  ผู้กำกับชีวิต (Self-control and Self-regulation)

  ภาษาไทย


  เรียนออนไลน์

  การฟังอย่างใส่ใจ (Active listening)

  ภาษาไทย


  เรียนออนไลน์

  หลักสูตรโดยวิทยากรมืออาชีพ

  ผู้สอนในหลักสูตรเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงที่สามารถถ่ายทอดเป็นบทเรียนได้เห็นภาพชัดเจนและเข้าใจง่าย

  สมัครเรียน Skills4Life

  แบบแพ็กเกจ คุ้มกว่า!

  เลือกแพ็กเกจที่ตรงกับความต้องการ เรียนซ้ำไม่จำกัดจำนวนครั้งได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

  Basic Pack

  Premium Package

  สิทธิประโยชน์

  1

  เรียนหลักสูตรออนไลน์ จาก Skills4Life

  16 หลักสูตร

  2

  เรียนซ้ำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดระยะเวลาสมาชิก

  ตลอดระยะเวลาสมาชิกแพ็คเกจ
  ภายใน 12 เดือน

  3

  ทำแบบประเมินSoft Skill ของตนเอง

  ชุดพื้นฐาน 45 ข้อ

  4

  ได้รับ E-Certificateเมื่อผ่านหลักสูตร

  ค่าธรรมเนียมหลักสูตร

  (รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว)*

 • ผ่อน 0% ได้สูงสุด 3 เดือน (ยอดชำระขั้นต่ำ 5,000 บาท ขึ้นไป)
 • สิทธิประโยชน์

  1 เดือน

  1

  เรียนหลักสูตรออนไลน์ จาก Skills4Life

  36 หลักสูตร

  2

  เรียนซ้ำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดระยะเวลาสมาชิก

  ตลอดระยะเวลาสมาชิกแพ็คเกจ
  ภายใน 1 เดือน

  3

  ทำแบบประเมินSoft Skill ของตนเอง

  เชิงลึก 200 ข้อ

  4

  ได้รับ E-Certificateเมื่อผ่านหลักสูตร

  ค่าธรรมเนียมหลักสูตร

  (รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว)*

  6000

  4,200

  สมัครเลย
 • ผ่อน 0% ได้สูงสุด 3 เดือน (ยอดชำระขั้นต่ำ 5,000 บาท ขึ้นไป)
 • สิทธิประโยชน์ Basic Package Premium Package
  1 เดือน 3 เดือน 12 เดือน
  1 เรียนหลักสูตรออนไลน์ จาก Skills4Life 16 หลักสูตร 36 หลักสูตร
  2 เรียนซ้ำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดระยะเวลาสมาชิก
  12 เดือน 1 เดือน 3 เดือน 12 เดือน
  3 ทำแบบประเมิน Soft Skill ของตนเอง ชุดพื้นฐาน 45 ข้อ เชิงลึก 200 ข้อ
  4 ได้รับ E-Certificate เมื่อผ่านหลักสูตร
  ค่าธรรมเนียมหลักสูตร
  (รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว)*
  ไม่มีค่าใช้จ่าย 6,000
  4,200
  9,000
  5,700
  12,000
  7,200
 • ผ่อน 0% ได้สูงสุด 3 เดือน (ยอดชำระขั้นต่ำ 5,000 บาท ขึ้นไป)
 • สมัครเลย สมัครเลย สมัครเลย

  *ค่าบำรุงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 600 บาท (ชำระเพียงครั้งเดียวเท่านั้น)
  ยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กร
  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  ติดต่อเรา

  ข้อมูลหลักสูตรสำหรับองค์กร

  หลักสูตร Skills4Life สามารถเลือกบางหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนรู้ที่เฉพาะด้านสำหรับรายองค์กร ฝ่ายปฏิบัติงาน หรือรายบุคคลได้ โดยเรามีทีมงานที่สามารถช่วยเหลือท่าน จัดแพ็คเกจหลักสูตรที่เหมาะสมที่สุด

  หลักสูตร Skills4Life มีทีมวิจัยและทีมงานที่สามารถออกแบบหลักสูตรสำหรับเฉพาะองค์กรได้ ผ่านการวิเคราะห์และประมวลผลผ่านการทำแบบสอบถามประเมินทักษะ

  หลักสูตร Skills4Life มีแบบทดสอบทักษะก่อนเรียนและหลังเรียน ที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการศึกษาและจิตวิทยา เพื่อประเมินพัฒนาการของผู้เรียน รวมไปถึงประเมินความสำเร็จของหลักสูตร ทั้งนี้ผู้เรียนจะได้รับ Soft Skills Portfolio เพื่อนำไปประกอบธุรกรรมของตนเองต่อไป

  หลักสูตร Skills4Life เมื่อจบหลักสูตรการเรียนรู้ วิทยากร ทีมวิจัย และทีมงานจะทำการประเมินการเรียนรู้ในระดับองค์กร เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการรายงานผลการดำเนินงาน และการออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมต่อองค์กรท่านต่อไป