“เริ่มต้นพัฒนาทักษะแห่งอนาคต ไปกับหลักสูตร Skills4Life”

เรียนรู้ทักษะพัฒนาชีวิต เติมเต็มสมรรถนะด้านการทำงาน และการเข้าสังคมก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลง

เลือกดูหลักสูตร

01

การทำแบบทดสอบ

เริ่มต้นทำแบบทดสอบประเมินทักษะปัจจุบันของคุณ พร้อมวิเคราะห์ทักษะที่จำเป็นในอนาคต เพื่อออกแบบชุดการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับคุณ

02

เรียนรู้ทักษะ บนระบบออนไลน์

เรียนรู้ทักษะ soft skills ผ่านระบบออนไลน์ โดยเริ่มจากการปูพื้นฐานความเข้าใจในทักษะที่ตนเองมีอยู่ และเรียนรู้ทักษะใหม่ที่เหมาะสมสำหรับคุณ

เริ่มเรียนกันเลย

03

Workshop เสริมทักษะ

ฝึกฝนการใช้ทักษะผ่านการเข้าร่วม Workshop เพื่อทดลองใช้ ความรู้ที่ผ่านการเรียนออนไลน์มาปรับใช้ในสถานการณ์จำลอง ของการ Workshop

สมัคร Workshop

04

บูรณาการความรู้ สู่เส้นทางอาชีพ

นำความรู้ที่ได้จากการเรียนออนไลน์และการ Workshop มาปรับใช้ในการใช้ชีวิตและการทำงานจริง นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดแก่คนรอบข้าง เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

01

ประเมินทักษะตนเอง

เริ่มต้นทำแบบทดสอบประเมินทักษะปัจจุบันของคุณพร้อมวิเคราะห์ทักษะที่จำเป็น ในอนาคตเพื่อออกแบบชุดการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับคุณ

สิ่งที่จะได้รับ

 • รู้จักตนเองดียิ่งขึ้น
 • เข้าใจตนเองว่าต้องเติมเต็มทักษะอะไร
 • รับแผนภูมิเรดาห์วิเคราะห์ทักษะตนเองแบบภาพรวม
 • นำผลที่ได้มาสร้างชุดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง
 • เริ่มทำแบบทดสอบเลย

  02

  02

  เรียนรู้ทักษะบนระบบออนไลน์

  เรียนรู้ทักษะ soft skills ผ่านระบบออนไลน์โดยเริ่มจากการปูพื้นฐาน ความเข้าใจในทักษะที่ตนเองมีอยู่ และเรียนรู้ทักษะใหม่ที่เหมาะสมสำหรับคุณ

  สิ่งที่จะได้รับ

 • เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะเดิมให้สมบูรณ์
 • เรียนรู้ทักษะใหม่ให้สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้
 • นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ทั้งการทำงานและการใช้ชีวิต
 • เริ่มเรียนกันเลย

  03

  Workshop เสริมทักษะ

  ฝึกฝนการใช้ทักษะผ่านการเข้าร่วม Workshop เพื่อทดลองใช้ ความรู้ที่ผ่านการเรียนออนไลน์มาปรับใช้ในสถานการณ์จำลอง ของการ Workshop

  สิ่งที่จะได้รับ

 • เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นจากการประยุกต์ใช้ทักษะในการ Workshop
 • เข้าใจบริบทการใช้งานหลากหลายรูปแบบ
 • รับแผนภูมิเรดาห์วิเคราะห์ทักษะตนเองแบบภาพรวม
 • เรียนกับผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์กับด้านนั้น ๆ โดยตรง
 • รับประกาศนียบัตรผ่านการเข้าร่วม Workshop การันตีสมรรถนะ
 • สมัคร Workshop

  04

  บูรณาการความรู้สู่เส้นทางอาชีพ

  นำความรู้ที่ได้จากการเรียนออนไลน์และการ Workshop มาปรับใช้ใน การใช้ชีวิตและการทำงานจริงนอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ที่ได้มา ถ่ายทอดแก่คนรอบข้าง เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

  สิ่งที่จะได้รับ

 • ปรับความรู้ที่ได้รับให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคุณ
 • บูรณาการจากการเรียนออนไลน์และ Workshop มาใช้ในเส้นทางอาชีพ
 • แบ่งปันความรู้เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
 • ทักษะแห่งอนาคต

  การพัฒนาทักษะจำเป็นต่าง ๆ ที่นอกเหนือไปจากทักษะจำเพาะทางวิชาชีพ หรือที่รู้จักกันว่า “Soft Skills” ทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน ที่มุ่งเติมเต็มสมรรถนะของการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมอย่างยั่งยืน

  หลักสูตร Workshops

  หลักสูตร workshops เข้ารับการอบรมเพื่อฝึกฝนและฟูมฟักทักษะเบื้องต้นผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ และการแก้ปัญหาแบบบูรณาการกลุ่มทักษะต่าง ๆ


  หลักสูตร Skills4Life

  รูปแบบการเรียนรู้ออกแบบให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงหลักสูตรขั้นต้น ผ่านระบบการเรียนออนไลน์ CMU MOOC และสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา สามารถจัดสรร ตารางการ เรียนรู้ของตนเองได้รวมทั้งจะสร้างกิจกรรมเสริม การเรียนรู้ต่าง ๆ (Workshop) แบบ Onsite และ Online ที่จะเป็นตัวช่วยทำให้การพัฒนาทักษะเกิดประสิทธิผล

  วิธีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (Learning how to learn)

  วันที่รับสมัคร 20 พ.ย. 65 ถึง 31 ธ.ค. 66

  ภาษาไทย

  ไม่มีค่าใช้จ่าย


  เรียนออนไลน์

  หลักสูตรความเข้าใจในอคติ (Understanding biases)

  วันที่รับสมัคร 20 พ.ย. 65 ถึง 31 ธ.ค. 66

  ภาษาไทย

  ไม่มีค่าใช้จ่าย


  เรียนออนไลน์

  การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Structured problem solving)

  วันที่รับสมัคร 20 พ.ย. 65 ถึง 31 ธ.ค. 66

  ภาษาไทย

  ไม่มีค่าใช้จ่าย


  เรียนออนไลน์

  พลังแห่งการเล่าเรื่องและการพูดในที่สาธารณะ (Storytelling and public speaking)

  วันที่รับสมัคร 20 พ.ย. 65 ถึง 31 ธ.ค. 66

  ภาษาไทย

  ไม่มีค่าใช้จ่าย


  เรียนออนไลน์

  การประยุกต์ใช้ความรู้ในบริบทที่หลากหลาย (Translating knowledge to different contexts)

  วันที่รับสมัคร 20 พ.ย. 65 ถึง 31 ธ.ค. 66

  ภาษาไทย

  ไม่มีค่าใช้จ่าย


  เรียนออนไลน์

  ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ (Creativity and Imagination)

  วันที่รับสมัคร 20 พ.ย. 65 ถึง 31 ธ.ค. 66

  ภาษาไทย

  ไม่มีค่าใช้จ่าย


  เรียนออนไลน์

  การสืบหาข้อมูลส่วนสำคัญ (Seeking relevant information)

  วันที่รับสมัคร 20 พ.ย. 65 ถึง 31 ธ.ค. 66

  ภาษาไทย

  ไม่มีค่าใช้จ่าย


  เรียนออนไลน์

  หลักสูตรการให้เหตุผลอย่างมีตรรกะ (Logical reasoning)

  วันที่รับสมัคร 20 พ.ย. 65 ถึง 31 ธ.ค. 66

  ภาษาไทย

  ไม่มีค่าใช้จ่าย


  เรียนออนไลน์

  การสร้างสารและสื่อความหมาย (Synthesizing messages)

  วันที่รับสมัคร 20 พ.ย. 65 ถึง 31 ธ.ค. 66

  ภาษาไทย

  ไม่มีค่าใช้จ่าย


  เรียนออนไลน์

  การสร้างมุมมองและทัศนะใหม่ ๆ (Adopting a different perspective)

  วันที่รับสมัคร 20 พ.ย. 65 ถึง 31 ธ.ค. 66

  ภาษาไทย

  ไม่มีค่าใช้จ่าย


  เรียนออนไลน์

  การฟังอย่างใส่ใจ (Active listening)

  วันที่รับสมัคร 20 พ.ย. 65 ถึง 31 ธ.ค. 66

  ภาษาไทย

  ไม่มีค่าใช้จ่าย


  เรียนออนไลน์

  หลักสูตรการพัฒนาแผนงานโดยเทคนิคการบริหารโครงการ (Work-plan development)

  วันที่รับสมัคร 20 พ.ย. 65 ถึง 31 ธ.ค. 66

  ภาษาไทย

  ไม่มีค่าใช้จ่าย


  เรียนออนไลน์

  หลักสูตรการบริหารเวลาและการลำดับความสำคัญ (Time management and prioritization)

  วันที่รับสมัคร 20 พ.ย. 65 ถึง 31 ธ.ค. 66

  ภาษาไทย

  ไม่มีค่าใช้จ่าย


  เรียนออนไลน์

  ความคิดแบบคล่องแคล่ว-ยืดหยุ่น (Agile thinking)

  วันที่รับสมัคร 20 พ.ย. 65 ถึง 31 ธ.ค. 66

  ภาษาไทย

  ไม่มีค่าใช้จ่าย


  เรียนออนไลน์

  การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ (Adaptability)

  วันที่รับสมัคร 20 พ.ย. 65 ถึง 31 ธ.ค. 66

  ภาษาไทย

  ไม่มีค่าใช้จ่าย


  เรียนออนไลน์

  การถามในประเด็นที่ตรงจุด (Asking the right questions)

  วันที่รับสมัคร 20 พ.ย. 65 ถึง 31 ธ.ค. 66

  ภาษาไทย

  ไม่มีค่าใช้จ่าย


  เรียนออนไลน์

  หลักสูตรโดยอาจารย์มืออาชีพ

  ผู้สอนในหลักสูตรเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงที่สามารถถ่ายทอดเป็นบทเรียนได้เห็นภาพชัดเจนและเข้าใจง่าย

  สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กร
  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  ติดต่อเรา

  ข้อมูลหลักสูตรสำหรับองค์กร

  หลักสูตร Skills4Life สามารถเลือกบางหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนรู้ที่เฉพาะด้านสำหรับรายองค์กร ฝ่ายปฏิบัติงาน หรือรายบุคคลได้ โดยเรามีทีมงานที่สามารถช่วยเหลือท่าน จัดแพ็คเกจหลักสูตรที่เหมาะสมที่สุด

  หลักสูตร Skills4Life มีทีมวิจัยและทีมงานที่สามารถออกแบบหลักสูตรสำหรับเฉพาะองค์กรได้ ผ่านการวิเคราะห์และประมวลผลผ่านการทำแบบสอบถามประเมินทักษะ

  หลักสูตร Skills4Life มีแบบทดสอบทักษะก่อนเรียนและหลังเรียน ที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการศึกษาและจิตวิทยา เพื่อประเมินพัฒนาการของผู้เรียน รวมไปถึงประเมินความสำเร็จของหลักสูตร ทั้งนี้ผู้เรียนจะได้รับ Soft Skills Portfolio เพื่อนำไปประกอบธุรกรรมของตนเองต่อไป

  หลักสูตร Skills4Life เมื่อจบหลักสูตรการเรียนรู้ วิทยากร ทีมวิจัย และทีมงานจะทำการประเมินการเรียนรู้ในระดับองค์กร เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการรายงานผลการดำเนินงาน และการออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมต่อองค์กรท่านต่อไป