Skills4Life

การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ (Adaptability)


เป็นหลักสูตรที่การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบันมีลักษณะอย่างไร ความหมายของทักษะในการปรับตัวประโยชน์ของการปรับตัว และองค์ประกอบที่จะทำให้เราปรับตัวได้เก่ง รวมทั้งให้ผู้เรียน ฝึกสังเกต ฝึกทำความรู้จัก ฝึกวางแผนความยืดหยุ่นทางความคิด ฝึกความยืดหยุ่นในการดำรงตน รวมทั้งการความยืดหยุ่นทางอารมณ์ได้

ช่วงเวลาเรียน
20 พฤศจิกายน 2565 - 31 ธันวาคม 2566
ประเภทหลักสูตร
อบรมระยะสั้นแบบ Self-Paced Learning
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
0.00 บาท
ส่วนลด
-

การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ (Adaptability)

Responsive image

อาจารย์ผู้สอน

...
อ.พญ ณันน์ทพร การเวกปัญญาวงศ์
อาจารย์ผู้สอน

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
ประกาศนียบัตร
การเรียนที่ได้ประกาศนียบัตร ใบรับรองการเข้าร่วม
...
การเรียนรูปแบบ Online
การเรียนรู้ผ่าน Online Platform

* กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนลงทะเบียนหลักสูตร
แนะนำสำหรับคุณ
Card image cap

วันที่รับสมัคร 2 ต.ค. 2566 - 6 ต.ค. 2566
ภาษาไทย
ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 15 พ.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 5,600 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 15 พ.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567
ภาษาไทย
รับรองสมรรถนะ
ราคา 2,100 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 21 ก.ค. 2566 - 12 ต.ค. 2566
ภาษาไทย
รับรองสมรรถนะ
ราคา 4,600 บาท


เรียนออนไลน์