แบบประเมินทักษะตนเอง

Soft Skills Test

เข้าใจทักษะตนเองได้ง่าย ๆ กับ 45 คำถาม

%

completed

01

ฉันตระหนักและระมัดระวังไม่ให้อคติส่วนตนส่งผลต่อการคิดหรือตัดสินใจ

02

ฉันสามารถสรุปอย่างเป็นเหตุเป็นผลตามข้อเท็จจริง ประจักษ์พยานหรือข้อโต้แย้งได้

03

ฉันสามารถวิเคราะห์สาเหตุและหาวิธีแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในส่วนย่อยๆ ได้

04

ฉันสามารถระบุข้อมูลและข้อเท็จจริงที่จำเป็นในการสรุปหรือตัดสินใจได้

05

ฉันจัดลำดับความสำคัญของงานบนพื้นฐานของความจำเป็นและเร่งด่วนได้

06

ฉันสามารถลงมือแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ยังไม่สมบูรณ์แบบ แต่จะปรับปรุงวิธีการไปเรื่อย ๆ

07

ฉันสามารถกำหนดเส้นตาย (Deadline) และวางขอบเขตของความรับผิดชอบได้

08

ฉันสามารถตั้งคำถามเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปร่วมกันได้