ขึ้นทะเบียนผู้เรียนใหม่

คำชี้แจงการขึ้นทะเบียนผู้เรียนใหม่

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้เรียน ในระบบวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ถูกต้อง ข้อมูลที่ท่านกรอกเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ใช้ในการออกใบรับรองสมรรถนะ หรือใบระเบียนการศึกษา (Non-degree Transcript) ทั้งนี้ ท่านสามารถขึ้นทะเบียนได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น

สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าตั้งแต่รหัส 42 เป็นต้นไป และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่านสามารถกรอกเลขประจำตัวประชาชนแล้วกดปุ่ม เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลพื้นฐานบางส่วน โดยท่านสามารถแก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันได้

รหัส OTP เป็นรหัสที่ยืนยันการมีตัวตนผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เรียน ดังนั้นท่านสามารถเลือกรูปแบบการรับรหัสได้จากอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านระบุไว้   โดยกดปุ่ม จากนั้นให้ท่านไปยังอีเมลหรือข้อความจากโทรศัพท์และนำเลข OTP จำนวน 6 หลักมาใส่ในช่อง OTP


ขั้นตอนที่ 1.
กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้นของผู้เรียน
เลขประจำตัวประชาชน *
คำนำหน้า *  
วัน/เดือน/ปี เกิด *
วุฒิการศึกษาสูงสุด (ที่ได้รับ) *

ขั้นตอนที่ 2.
กรุณากรอกอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อการยืนยันตัวตนและการติดต่อสื่อสารจากวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อไป
**หลังจากที่มีการขึ้นทะเบียนผู้เรียนเสร็จแล้ว
บัญชีผู้ใช้งานและรหัสประจำตัวผู้เรียนได้ถูกส่งไปยังอีเมลที่ระบุ
หากไม่พบอีเมลที่ส่งไป กรุณาเข้าไปตรวจสอบที่จดหมายขยะ (Junk mail)

ขั้นตอนที่ 3.
ระบุรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ
รหัสผ่านสำหรับ CMU LE Account *  
ยืนยันรหัสผ่าน *  

ขั้นตอนที่ 4.
การยืนยันตัวตนของผู้เรียน
 • ส่งรหัส OTP ไปยัง  
 • กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ

  ขั้นตอนที่ 5.
  ยอมรับเงื่อนไขในการสมัครและกดปุ่มขึ้นทะเบียนเป็นผู้เรียน
  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ CMU-LE
  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
  • การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด

   CMU-LE เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของ CMU-LE เท่าที่จำเป็น ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ CMU-LE เช่น การลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียนร่วม การลงทะเบียนหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทำผ่านเว็บไซต์ CMU-LE (http://www.lifelong.cmu.ac.th/)

   CMU-LE คำนึงถึงความยินยอมของผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลเป็นสำคัญ ตามมาตรา 19 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ หากเจ้าของข้อมูลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น เว้นแต่ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ หรือกฎหมายอื่นจะกำหนดให้ทำได้

  • การบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการ

   CMU-LE มีการเก็บบันทึกข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของ CMU-LE ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) วันที่ และเวลาที่เข้า-ออก ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) เป็นต้น ทั้งนี้ CMU-LE จะนำข้อมูลที่ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป

   โดยการบันทึกข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 26 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้ผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการ ผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจารจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกิน 90 วัน แต่ไม่เกิน 2 ปี เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้

  • การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

   CMU-LE เก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ และการดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์และภารกิจของ CMU-LE ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 23 ที่กำหนดว่า แม้จะได้รับความยินยอมให้เก็บข้อมูลแล้วก็ตาม แต่ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่จะเก็บรวบรวมและระยะเวลาที่คาดหมายได้ว่าจะเก็บข้อมูลไว้ บุคคลหรือหน่วยงานที่ข้อมูลอาจจะถูกเปิดเผย ข้อมูลของผู้ประกอบการและตัวแทนที่เป็นผู้เก็บข้อมูล สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ นอกจากนี้ ยังต้องแจ้งสิทธิของเจ้าของข้อมูลให้ทราบด้วย เช่น สิทธิเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูล สิทธิคัดค้านการเก็บข้อมูล และการใช้ข้อมูล สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง สิทธิร้องเรียนว่า มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายนี้ ฯลฯ ซึ่ง CMU-LE ได้กำหนดไว้เป็นนโยบายที่สำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  • ข้อจำกัดในการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

   CMU-LE จะไม่ยินยอมให้มีการเปิดเผย หรือแสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือเป็นกรณีที่มี กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ ตามมาตรา 21 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

   CMU-LE จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น การเสนอขายประกันสุขภาพทางโทรศัพท์ การเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ เป็นต้น

  • การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

   CMU-LE มีการใช้มาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ

   CMU-LE ได้จำกัดการเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้ผู้รับจ้าง (Outsource) ที่จำเป็นต้องเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยห้ามนำข้อมูลไปใช้ นอกเหนือจากที่กำหนดให้ดำเนินการเท่านั้น ตามมาตรา 27 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

  • ข้อแนะนำในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

   เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ CMU-LE ท่านจะได้รับหมายเลขประจำตัวผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าสู่ระบบของ CMU-LE โดยท่านมีหน้าที่รักษาหมายเลขประจำตัวผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านอย่างเคร่งครัด ไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่น ทั้งนี้ ท่านควรเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) เป็นประจำ และทุกครั้งที่ท่านใช้บริการเสร็จแล้ว ท่านควรคลิก “ออกจากระบบ” เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถทำรายการจากบัญชีผู้ใช้งานของท่านได้

  • การใช้คุกกี้ (Cookies)

   คุกกี้ (Cookies) เป็นกระบวนการเพื่อทำให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานเว็บไซต์ของ CMU-LE ได้สะดวกขึ้น คุกกี้มี ประโยชน์สำหรับให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ในภายหลัง คุกกี้จะถูกติดตั้งในขณะที่ท่านเรียกดูเว็บไซต์ หลังจากที่ท่านเลิกใช้งานโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) แล้ว คุกกี้บางตัวจะถูกจัดเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านในรูปแบบ ไฟล์ หรืออาจจะหมดอายุ หรือไม่มีการเก็บ ท่านสามารถปรับโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ของท่านให้รองรับการทำงานของ คุกกี้หรือไม่ก็ได้

  • การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   CMU-LE อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น CMU-LE ขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ใช้บริการเว็บไซต์ www.lifelong.cmu.ac.th ของ CMU-LE

  • การปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ CMU-LE

   CMU-LE กำหนดให้เจ้าหน้าที่ CMU-LE ที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญและรับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ CMU-LE

  ปรับปรุงเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563
  **กรุณาทำการอ่านนโยบายการคุ้มรองข้อมูลส่วนบุคคลและทำเครื่องหมายยอมรับเงื่อนไขในการสมัคร