วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)หลักสูตรนี้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและการแบ่งประเภทของวัสดุวิศวกรรม วัสดุประเภทโลหะ พลาสติก เซรามิก ไม้ คอนกรีต ยางมะตอย และวัสดุประสมประเภทต่างๆ แผนภาพสมดุลของเฟส การศึกษาโครงสร้างขนาดใหญ่ และโครงสร้างขนาดเล็กของวัสดุวิศวกรรมที่มีความสัมพันธ์กับคุณสมบัติของวัสดุวิศวกรรม สภาวะสมดุลของเฟส กระบวนการทางความร้อน คุณสมบัติต่างๆของวัสดุ และกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุวิศวกรรม

ช่วงวันอบรม

วันที่ 2 กันยายน 2565 – 24 พฤศจิกายน 2565

การอบรม        

- เรียนเนื้อหาผ่านระบบ Canvas (Online) (ผู้เข้าเรียนสามารถจัดสรรเวลาเรียนได้เอง)

- ทำแบบทดสอบ (Quiz) ผ่านระบบ Canvas (Online) (ผู้เข้าเรียนสามารถจัดสรรเวลาทำแบบทดสอบได้เอง)

-  ผู้เรียนสามารถเข้าปรึกษาผู้สอนในช่วง Office Hour (Online/Onsite) ซึ่งจะมีอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง

- การทำข้อสอบกลางภาคและปลายภาค เป็นการสอบ On-Site ตามตาราง (รายละเอียดในเอกสารหลักสูตร)

การสอบ

- ผู้มีสิทธิสอบจะต้องทำแบบทดสอบ (Quiz) ให้ครบและได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 การให้สิทธิสอบเป็นไปตามดุลพินิจของผู้สอน)

สถานที่สอบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (แจ้งห้องสอบภายหลัง)

** ในการสอบประเมินผล  "ผู้เรียนต้องเลือกวันสอบตั้งแต่ขั้นตอนการสมัคร"  โดยมีวันที่ให้เลือก ดังนี้

สอบกลางภาค

รอบที่ 1  :  วันที่ 15 ตุลาคม 2565

รอบที่ 2  :  วันที่ 16 ตุลาคม 265

สอบปลายภาค

รอบที่ 1  :  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565  

รอบที่ 2  :  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565

ช่วงวันรับสมัคร
วันเริ่มรับสมัคร 1 ส.ค. 65 เวลา 08:30 น.
วันสิ้นสุดรับสมัคร 31 ส.ค. 65 เวลา 13:00 น.
วันสิ้นสุดชำระค่าสมัคร 1 ก.ย. 65 เวลา 23:59 น.
ช่วงเวลาเรียน
2 ก.ย. 65 เวลา 08:30 น. ถึง 24 พ.ย. 65 เวลา 23:59 น.
เรียนออนไลน์ และ อบรมในสถานที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (แจ้งห้องสอบภายหลัง)
เรียนเนื้อหาผ่านระบบ Canvas (Online) (ผู้เข้าเรียนสามารถจัดสรรเวลาเรียนได้เอง) / การทำข้อสอบกลางภาคและปลายภาค เป็นการสอบ On-Site
จำนวนรับสมัคร
20 คน
(เปิดอบรมเมื่อมีจำนวนผู้ลงทะเบียนขั้นต่ำ 15 คน โดยนับรวมกับผู้ที่ลงทะเบียนในหลักสูตรการเรียนก้าวหน้าทางวิศวกรรม)
ประเภทหลักสูตร
กำลังโหลดข้อมูล...
ความรู้พื้นฐาน/คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่า) ที่มีความสนใจด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5  (4 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 3.25  

3. มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หรือ วิชาวิทยาศาสตร์ (วิชาใดวิชาหนึ่ง) ไม่ต่ำกว่า 3.25 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
(ราคานี้รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัยแล้ว)
4,200 บาท
(ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท (ยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่))
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
* สำหรับนักศึกษา บุคลากร หรือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท (ยอดชำระ 3,600 บาท)
ส่วนลด
-
เงื่อนไขการรับสมัคร

1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่า) ที่มีความสนใจด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5  (4 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 3.25  

3. มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หรือ วิชาวิทยาศาสตร์ (วิชาใดวิชาหนึ่ง) ไม่ต่ำกว่า 3.25 

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงเป็นช่องทางในการส่งเสริมและต่อยอดการให้บริการด้านการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น และสอดรับพฤติกรรมผู้เรียนรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของคณะวิศวกรรมศาสตร์ อีกทั้งสามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดองค์ความรู้ และสะสมหน่วยกิตเพื่อการเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มีจำนวนชั่วโมงการเรียนรู้รวม 45 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 11 หัวข้อการเรียนรู้ ดังนี้

  หัวข้อการเรียนรู้
หลักสูตรอบรมฯ
จำนวนชั่วโมง (บรรยาย)   หัวข้อการเรียนรู้
กระบวนวิชา 259103
จำนวนชั่วโมง (บรรยาย)
1 ประวัติการใช้วัสดุ และการแบ่งประเภทวัสดุ 3 1 ประวัติการใช้วัสดุ และการแบ่งประเภทวัสดุ 3
2 โครงสร้างอะตอม โครงสร้างผลึก 3 2 โครงสร้างอะตอม โครงสร้างผลึก 3
3 ดัชนีทิศทางของผลึก ระนาบของผลึก 3 3 ดัชนีทิศทางของผลึก ระนาบของผลึก 3
4 คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ 6 4 คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ 6
5 คุณสมบัติทางไฟฟ้า และแม่เหล็กของโลหะ 3 5 คุณสมบัติทางไฟฟ้า และแม่เหล็กของโลหะ 3
6 คุณสมบัติทางความร้อน แสง และการผุกร่อน 3 6 คุณสมบัติทางความร้อน แสง และการผุกร่อน 3
7 เฟสไดอะแกรมของโลหะผสม 6 7 เฟสไดอะแกรมของโลหะผสม 6
8 เฟสไดอะแกรมของเหล็กกล้า 6 8 เฟสไดอะแกรมของเหล็กกล้า 6
9 ระบบโลหะผสม กระบวนการทางความร้อนของเหล็กกล้า 3 9 ระบบโลหะผสม กระบวนการทางความร้อนของเหล็กกล้า 3
10 วัสดุเซรามิก วัสดุโพลีเมอร์ 3 10 วัสดุเซรามิก วัสดุโพลีเมอร์ 3
11 วัสดุประสม 6 11 วัสดุประสม 6
  รวม 45 ชั่วโมง   รวม 45 ชั่วโมง

วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)

Responsive image

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
ผศ.ดร.นิรันดร์ พิสุทธอานนท์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน
ช่องทางในการติดต่อสอบถาม
นางเฉลิมพร กุรานา
chalermporn.gurana@cmu.ac.th
053–944179 ต่อ 109
...
หลักสูตรสะสมหน่วยกิต
หลักสูตรที่สามารถสะสมหน่วยกิต เพื่อเทียบโอนเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้
...
การเรียนรูปแบบ Onsite
เป็นหลักสูตรเรียนรู้ในสถานที่
...
การเรียนรูปแบบ Online
เป็นหลักสูตรเรียนรู้ผ่าน Online Platform

* ไม่สามารถลงทะเบียนหลักสูตรนี้ได้เนื่องจากมีผู้เรียนสมัครและชำระเงินครบตามจำนวนที่เปิดรับ
แนะนำสำหรับคุณ
Card image cap

วันที่รับสมัคร 22 มี.ค. 2567 - 16 เม.ย. 2567
ภาษาไทย
ราคา 5,900 บาท


เรียนในสถานศึกษา
Card image cap

วันที่รับสมัคร 1 ก.พ. 2567 - 15 มิ.ย. 2567
ภาษาไทย
ราคา 1,800 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 1 เม.ย. 2567 - 30 เม.ย. 2567
ภาษาอังกฤษ
สะสมหน่วยกิต
ราคา 10,600 บาท


เรียนทั้งออนไลน์
และในสถานศึกษา
Card image cap

วันที่รับสมัคร 15 พ.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 5,600 บาท


เรียนออนไลน์