สื่อสารอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน (Effective Communication)


สื่อสารอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน (Effective Communication)  การเข้าใจกระบวนการภายในตนเองเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (The Personal Iceberg) การวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารอย่างสอดคล้องกลมกลืน (Congruence communication) การฟังอย่างใส่ใจ (empathic listening) การสื่อสารโดยเน้นการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ การเสริมกำลังใจ และ การจูงใจ โดยมุ่งให้เกิดทัศนะคติที่ดีต่อการสื่อสารและการฟังอย่างใส่ใจเพื่อที่นำจะนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการทำงาน

ช่วงวันรับสมัคร
รอบที่ 1
วันเริ่มรับสมัคร 2 ก.ย. 65 เวลา 08:30 น.
วันสิ้นสุดรับสมัคร 30 พ.ย. 65 เวลา 23:59 น.
วันสิ้นสุดชำระค่าสมัคร 30 พ.ย. 65 เวลา 23:59 น.

รอบที่ 2
วันเริ่มรับสมัคร 1 ธ.ค. 65 เวลา 09:00 น.
วันสิ้นสุดรับสมัคร 14 ธ.ค. 65 เวลา 21:00 น.
วันสิ้นสุดชำระค่าสมัคร 14 ธ.ค. 65 เวลา 21:00 น.
ช่วงเวลาเรียน
29 พ.ย. 65 เวลา 09:00 น. ถึง 30 พ.ย. 65 เวลา 16:00 น.
อบรมในสถานที่
ห้อง EZ Active Learning Classroom 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13 ธ.ค. 65 เวลา 09:00 น. ถึง 14 ธ.ค. 65 เวลา 16:30 น.
อบรมในสถานที่
TBA
จำนวนรับสมัคร
70 คน
ประเภทหลักสูตร
กำลังโหลดข้อมูล...
ความรู้พื้นฐาน/คุณสมบัติของผู้สมัคร
-
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
(ราคานี้รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัยแล้ว)
4,700 บาท
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
* สำหรับนักศึกษา บุคลากร หรือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท (ยอดชำระ 4,100 บาท)
ส่วนลด
 • ค่าส่วนลด EarlyBird : 710 บาท (ยอดชำระ 3,990 บาท)
  ภายในวันที่ 7 ต.ค. 2565 เวลา 09:09 น. ถึง 12 ต.ค. 2565 เวลา 16:30 น.
 • *ส่วนลดหลักสูตรตามสิทธิ์ผู้เรียน (บุคลากร (ยอดชำระ 3,990 บาท)) 710 บาท
  หลักการและเหตุผล

  การสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กร เพื่อที่จะทำให้แต่ละภาคส่วนภายในองค์กรทำงานไปในทิศทางเดียวกันภายใต้เป้าหมายและวิสัยทัศน์เดียวกัน จึงจำเป็นต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมความสำเร็จในภาพรวมขององค์กร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้นมีความสำคัญไม่เฉพาะกับหัวหน้างานเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงพนักงานทุกคน เพราะการสื่อสารคือการแบ่งปันและส่งต่อข้อมูลระหว่างคนสองคนหรือมากกว่านั้นเพื่อให้เข้าใจตรงกัน หากว่าข้อมูลถูกเข้าใจได้เพียงบางส่วนหรือเข้าใจผิดเพี้ยนไป ปัญหาก็จะเกิดตามจนอาจบานปลายเป็นความสูญเสียขององค์กรได้
            วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต เล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเสริมการพัฒนาทักษะการสื่อสาร จึงได้จัดการอบรมหลักสูตร สื่อสารอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน (Effective Communication) เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการสื่อสารระหว่างบุคคล การให้ข้อมูลย้อนกลับ การโน้มน้าวจูงใจ รวมถึงการเสริมกำลังใจเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้จัดการ หรือหัวหน้างาน ที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ผู้ที่ทำงานด้านสื่อสาร ที่ต้องประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ เพื่อสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และบุคคลที่สนใจและต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการโน้มน้าวใจ
  การอบรม จัดเป็น 2 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 35 คน ดังนี้
  รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.
  รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.

  เนื้อหาของหลักสูตร

  หัวข้อที่ เนื้อหา จำนวนชั่วโมง
  1 การตระหนักรู้ในตนเอง 3
  2 การสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ 3
  3 การโน้มน้าวจูงใจ 3
  4 การเสริมกำลังใจ/การเพิ่มพลังบุคคล 3

  สื่อสารอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน (Effective Communication)

  Responsive image

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

  ...
  อาจารย์ ดร.ณฐวัฒน์ ล่องทอง
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

  วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต
  นวัตกรรมการศึกษา
  ช่องทางในการติดต่อสอบถาม
  วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต
  support_lifelong@cmu.ac.th
  053-943695-6
  ...
  การเรียนรูปแบบ Onsite
  เป็นหลักสูตรเรียนรู้ในสถานที่

  แนะนำสำหรับคุณ
  Card image cap

  วันที่รับสมัคร 15 พ.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567
  ภาษาไทย
  สะสมหน่วยกิต
  ราคา 5,600 บาท


  เรียนออนไลน์
  Card image cap

  วันที่รับสมัคร 15 พ.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567
  ภาษาไทย
  รับรองสมรรถนะ
  ราคา 2,100 บาท


  เรียนออนไลน์
  Card image cap

  วันที่รับสมัคร 21 ก.ค. 2566 - 12 ต.ค. 2566
  ภาษาไทย
  รับรองสมรรถนะ
  ราคา 4,600 บาท


  เรียนออนไลน์
  Card image cap

  วันที่รับสมัคร 1 ส.ค. 2566 - 9 ต.ค. 2566
  ภาษาไทย
  รับรองสมรรถนะ
  ราคา 3,500 บาท


  เรียนออนไลน์