Digital Transformation: e-Document


เพื่อสร้างความเข้าใจหลักการขั้นพื้นฐาน ความจำเป็น และประโยชน์ของการปรับเปลี่ยนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเนื้อหาหลักสูตรจะครอบคลุมหลักการที่จำเป็นต่อการปรับเปลี่ยนองค์กรในมิติต่าง ๆ ตั้งแต่การจัดทำและการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) วงจรการทำงานเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจในการใช้งาน และสามารถ Transform องค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ช่วงวันรับสมัคร
วันเริ่มรับสมัคร 10 พ.ย. 65 เวลา 08:30 น.
วันสิ้นสุดรับสมัคร 18 ม.ค. 66 เวลา 16:30 น.
วันสิ้นสุดชำระค่าสมัคร 18 ม.ค. 66 เวลา 16:30 น.
ช่วงเวลาเรียน
15 ธ.ค. 65 เวลา 09:00 น. ถึง 15 ธ.ค. 65 เวลา 16:00 น.
อบรมในสถานที่
ห้องประชุมสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนรับสมัคร
50 คน
ประเภทหลักสูตร
กำลังโหลดข้อมูล...
ความรู้พื้นฐาน/คุณสมบัติของผู้สมัคร

รับเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย SMEs, หน่วยงานภาครัฐ, อาจารย์ และนักศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
(ราคานี้รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัยแล้ว)
2,099 บาท
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
* สำหรับนักศึกษา บุคลากร หรือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท (ยอดชำระ 1,499 บาท)
ส่วนลด
ค่าส่วนลด EarlyBird : 400 บาท (ยอดชำระ 1,699 บาท)
ภายในวันที่ 10 พ.ย. 2565 เวลา 17:00 น. ถึง 13 ธ.ค. 2565 เวลา 16:00 น.
เงื่อนไขการรับสมัคร

รับเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย SMEs, หน่วยงานภาครัฐ, อาจารย์ และนักศึกษา

**ส่วนลด Early bird จะทำการลดในระบบ 400 บาท เหลือ 1099 บาท (ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย)

หลักการและเหตุผล

เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น การเข้าถึงบริการต่าง ๆ สามารถทำได้ ผ่านช่องทางออนไลน์ทำให้การทำธุรกรรมปรับเปลี่ยนมาดำเนินการในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
เพื่อสร้างความเข้าใจหลักการขั้นพื้นฐาน ความจำเป็น และประโยชน์ของการปรับเปลี่ยนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเนื้อหาหลักสูตรจะครอบคลุมหลักการที่จำเป็นต่อการปรับเปลี่ยนองค์กรในมิติต่าง ๆ ตั้งแต่การจัดทำและการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) วงจรการทำงานเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจในการใช้งาน และสามารถ Transform องค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาของหลักสูตร

ผลลัพธ์การเรียนรู้
LO 1: ความเข้าใจถึงหลักการขั้นพื้นฐานของการเปลี่ยนกระบวนการทำงานขององค์กร
LO 2: ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายที่รองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
LO 3: แลกเปลี่ยนความเห็นในกรณีที่องค์กรต้องปรับรูปแบบการทำงานจากเอกสารกระดาษ
มาเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document)
 
จำนวนชั่วโมงเรียนรู้รวมทั้งหมดในหลักสูตร
6 ชั่วโมง

หัวข้อที่ เนื้อหา/กระบวนการ รูปแบบการอบรม ระยะเวลา
1 หัวข้อ สิ่งที่จำเป็นต้องรู้ในการทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
-          ความสำคัญของการ Transform สู่การทำงาน
    ในรูปแบบ e-Document
-          ทำความรู้เข้าใจในเรื่องเอกสารดิจิทัล
(e-Document)
-          กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ e-Document
ยกตัวอย่าง Use Case ที่ SMEs ใช้งาน
ในส่วนของ e-Signature, e-Document
บรรยายเนื้อหา 3 ชั่วโมง
2 หัวข้อ สิ่งที่จำเป็นต้องรู้ในการทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(Workshop)
-          วิเคราะห์โจทย์และคิดหาโซลูชันตามสถานการณ์จำลอง
ที่เกี่ยวข้องกับการ Transform ในชีวิตประจำวัน  
-          นำเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการดำเนินการและการ
แก้ปัญหา และรับฟังความคิดของกลุ่มอื่น
รับฟังข้อเสนอแนะจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ฝึกปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

Digital Transformation: e-Document

Responsive image

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

instructor_picture
รศ.ดร.ปรารถนา ใจผ่อง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต
นวัตกรรมการศึกษา
ช่องทางในการติดต่อสอบถาม
ฝ่ายให้คำปรึกษาและพัฒนาทักษะ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
adte@etda.or.th
02-123-1234
...
การเรียนรูปแบบ Onsite
เป็นหลักสูตรเรียนรู้ในสถานที่

* ไม่สามารถลงทะเบียนหลักสูตรนี้ได้เนื่องจากมีผู้เรียนสมัครและชำระเงินครบตามจำนวนที่เปิดรับ
แนะนำสำหรับคุณ
Card image cap

วันที่รับสมัคร 7 ก.พ. 2567 - 15 มี.ค. 2567
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 5,100 บาท


เรียนในสถานศึกษา
Card image cap

วันที่รับสมัคร 1 ก.พ. 2567 - 15 มิ.ย. 2567
ภาษาไทย
ราคา 1,800 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

เปิดรับสมัครวันที่ 1 เม.ย. 2567 - 30 เม.ย. 2567
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 10,600 บาท


เรียนทั้งออนไลน์
และในสถานศึกษา
Card image cap

วันที่รับสมัคร 25 ธ.ค. 2566 - 2 เม.ย. 2567
ภาษาไทย
รับรองสมรรถนะ
ราคา 4,600 บาท


เรียนออนไลน์