หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต (Program of Medical Technology Specialty in Transfusion Science) รุ่น 2


เป็นหลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต มุ่งพัฒนานักเทคนิคการแพทย์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ทั้งด้านวิชาการและการจัดการในงานบริการโลหิต สามารถให้ความรู้และบริการโลหิตที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ทันเวลาแก่ผู้ป่วย มีความคิดริเริ่มในการวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้และพัฒนางาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน มีคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ จัดอบรมภาคทฤษฎีด้วยระบบออนไลน์ เพื่อลดเวลาการลาปฏิบัติราชการ สามารถต่อยอดการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาได้

หมายเหตุ - ทางคณะจะทำการติดต่อผู้เรียนเพื่อสอบถามและยืนยันช่วงวันเวลาการอบรม ผู้เรียนสามารถจัดสรรเวลาอบรมได้เองโดยปรึกษากับอาจารย์ผู้สอน

ช่วงวันรับสมัคร
วันเริ่มรับสมัคร 21 ธ.ค. 65 เวลา 08:30 น.
วันสิ้นสุดรับสมัคร 30 เม.ย. 66 เวลา 16:30 น.
วันสิ้นสุดชำระค่าสมัคร 30 เม.ย. 66 เวลา 23:59 น.
ช่วงเวลาเรียน
1 มิ.ย. 66 เวลา 08:30 น. ถึง 30 ก.ย. 66 เวลา 16:30 น.
อบรมในสถานที่
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มช. และห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ของโรงพยาบาลสมทบ และฝึกงานในโรงพยาบาลในสังกัดของผู้ร่วมสอนในบางรายวิชาภาคทฤษฎี
ผู้ประสานงานหลักสูตรคณะเทคนิคการแพทย์ มช. จะทำการติดต่อกับผู้เรียนโดยตรงเพื่อนำส่งเนื้อหาการเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ ซึ่งผู้เรียนสามารถจัดสรรเวลาในการอบรมเองได้
จำนวนรับสมัคร
10 คน
(เหมาะสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และมีประสบการณ์ทำงาน หรือประสบการณ์สอนในงานบริการโลหิตอย่างน้อย 1 ปี ที่ได้รับอนุมัติ ให้ลาอบรมเต็มเวลาจากต้นสังกัด)
ประเภทหลักสูตร
กำลังโหลดข้อมูล...
ความรู้พื้นฐาน/คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และมีประสบการณ์ทำงานหรือประสบการณ์สอนในงานบริการโลหิตอย่างน้อย 1 ปี
  2. ได้รับอนุมัติให้ลาอบรมเต็มเวลาจากต้นสังกัด
  3. หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ขึ้นกับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
(ราคานี้รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัยแล้ว)
60,600 บาท
(หมายเหตุ - ใบเสร็จรับเงินที่ออกจากระบบจะไม่สามารถแก้ไขวันที่ได้ (วันที่บนใบเสร็จรับเงินจะแสดงวันที่ที่ผู้สมัครชำระเงินจริงเท่านั้น))
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
* สำหรับนักศึกษา บุคลากร หรือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท (ยอดชำระ 60,000 บาท)
ส่วนลด
-
เงื่อนไขการรับสมัคร
  1. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และมีประสบการณ์ทำงานหรือประสบการณ์สอนในงานบริการโลหิตอย่างน้อย 1 ปี
  2. ได้รับอนุมัติให้ลาอบรมเต็มเวลาจากต้นสังกัด
  3. หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ขึ้นกับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ระบบและเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัคร

  1. สอบข้อเขียนผ่านได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และสอบสัมภาษณ์ผ่าน
  2. หรือขึ้นกับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการกำหนดรูปแบบและการประเมินที่เหมาะสมตามสถานการณ์
หลักการและเหตุผล

หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต มุ่งพัฒนานักเทคนิคการแพทย์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ทั้งด้านวิชาการและการจัดการในงานบริการโลหิต สามารถให้ความรู้และบริการโลหิตที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ทันเวลาแก่ผู้ป่วย มีความคิดริเริ่มในการวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้และพัฒนางาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน มีคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ

เนื้อหาของหลักสูตร

วิชาแกน หน่วยกิต* จำนวนชั่วโมง
   1.   MTTS 0101 การจัดการในงานบริการโลหิต 2 (2-0-4) 30
   2.   MTTS 0102 ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ 1 (1-0-2) 15
     
วิชาเฉพาะ หน่วยกิต* จำนวนชั่วโมง
   1.   MTTS 0201 การทดสอบทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 (1-3-3) 30
   2.   MTTS 0202 การแก้ปัญหาในงานบริการโลหิต
2.1 MTTS 0203 การศึกษาอิสระ
2.2 MTTS 0204 การฝึกปฏิบัติงานในงานบริการโลหิต
3 (1-6-4)
2 (0-6-2)
5 (0-15-5)
45
30
75
     
วิชาเลือก** หน่วยกิต* จำนวนชั่วโมง
   1.   MTEG 0101 ภาษาอังกฤษสำหรับนักเทคนิคการแพทย์ 1 (1-0-2) 15
   2.   MTTS 0205 วิชาเฉพาะตามความถนัดของสถาบัน ได้แก่ Selected topics in Transfusion Reaction Investigation 1 (1-0-2) 15
รวม 240
หมายเหตุ
** วิชาเลือก (เลือกวิชาใดวิชาหนึ่ง MTEG 0101 หรือ MTTS 0205)
* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาคบรรยาย     1 หน่วยกิต       เท่ากับบรรยาย            15  ชั่วโมง
ภาคปฏิบัติการ   1 หน่วยกิต       เท่ากับปฏิบัติการ          15  ชั่วโมง
ภาคฝึกงาน       1 หน่วยกิต       เท่ากับฝึกงาน              15  ชั่วโมง

หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต (Program of Medical Technology Specialty in Transfusion Science) รุ่น 2

Responsive image

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
รศ. ดร. ปรียานาถ วงศ์จันทร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะเทคนิคการแพทย์
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
ช่องทางในการติดต่อสอบถาม
คุณธนกร การลักษณี
thanakorn.karn@cmu.ac.th
053-935064
...
หลักสูตรสะสมหน่วยกิต
หลักสูตรที่สามารถสะสมหน่วยกิต เพื่อเทียบโอนเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้
...
การเรียนรูปแบบ Onsite
เป็นหลักสูตรเรียนรู้ในสถานที่

แนะนำสำหรับคุณ
Card image cap

วันที่รับสมัคร 15 พ.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 5,600 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 15 พ.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567
ภาษาไทย
รับรองสมรรถนะ
ราคา 2,100 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 21 ก.ค. 2566 - 12 ต.ค. 2566
ภาษาไทย
รับรองสมรรถนะ
ราคา 4,600 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 1 ส.ค. 2566 - 9 ต.ค. 2566
ภาษาไทย
รับรองสมรรถนะ
ราคา 3,500 บาท


เรียนออนไลน์