หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต สาขาจีโนมิกส์ และการแพทย์แม่นยำ (Program of Medical Technology Specialty in Genomics and Precision Medicine) รุ่น 3


เพื่อพัฒนานักเทคนิคการแพทย์ หรือนักวิทยาศาสตร์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญการแพทย์แม่นยำ ทั้งในด้านการตรวจวิเคราะห์ วิจัย การอ่านผลและแปลผลทางจีโนมิกส์ได้ โดยมีเป้าหมายคือ การนำข้อมูลจากการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การวิจัย ไปใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนที่จำเพาะของแต่ละคนและหรือกลุ่มของประชาชนคนไทยโดยเฉพาะ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีการแพทย์แบบจีโนมิกส์ สามารถยืดอายุผู้ป่วยมะเร็ง ป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ลดการเกิดโรคเรื้อรัง และลดการแพ้ยารุนแรงลง และเพื่อเพิ่มพูนทักษะการวิจัยด้านการแพทย์แบบจีโนมิกส์ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขปัจจุบัน เพื่อให้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โรงพยาบาล ศูนย์แลบเฉพาะทางการแพทย์แบบจีโนมิกส์ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาและเกิดอุตสาหกรรมการแพทย์สมัยใหม่ กรณีที่มีปริญญา วท.บ.เทคนิคการแพทย์ จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการอบรมจากสภาเทคนิคการแพทย์ เพิ่มเติมจากประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสามารถใช้เป็นคะแนน CMTE ได้ 50 คะแนนและสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

ช่วงวันรับสมัคร
วันเริ่มรับสมัคร 17 ก.พ. 66 เวลา 08:30 น.
วันสิ้นสุดรับสมัคร 30 มิ.ย. 66 เวลา 16:30 น.
วันสิ้นสุดชำระค่าสมัคร 30 มิ.ย. 66 เวลา 23:59 น.
ช่วงเวลาเรียน
1 ส.ค. 66 เวลา 08:30 น. ถึง 30 พ.ย. 66 เวลา 16:30 น.
อบรมในสถานที่
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และห้องปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร์ของสถาบันสมทบ
อบรมวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. รวมระยะเวลา 4 เดือน
จำนวนรับสมัคร
20 คน
ประเภทหลักสูตร
กำลังโหลดข้อมูล...
ความรู้พื้นฐาน/คุณสมบัติของผู้สมัคร

จบการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
(ราคานี้รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัยแล้ว)
60,600 บาท
(ใบเสร็จรับเงินที่ออกจากระบบจะไม่สามารถแก้ไขวันที่ได้ (วันที่บนใบเสร็จรับเงินจะลงวันที่ผู้สมัครชำระเงินจริงเท่านั้น))
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
* สำหรับนักศึกษา บุคลากร หรือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท (ยอดชำระ 60,000 บาท)
ส่วนลด
-
เงื่อนไขการรับสมัคร

จบการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), พยาบาลศาสตรบัณฑิต, เภสัชศาสตรบัณฑิต, แพทยศาสตรบัณฑิต เป็นต้น หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น วท.บ.(ชีวเคมี), วท.บ.(พันธุศาสตร์), วท.บ.(จุลชีววิทยา), วท.บ.(สัตววิทยา) เป็นต้น

หลักการและเหตุผล

การให้บริการทางการแพทย์ที่เรียกว่า การแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) ต้องอาศัยความแม่นยำและจำเพาะมากกว่าการให้บริการทั่วไป โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ การแพทย์จีโนมิกส์ (Genomic Medicine) ซึ่งเป็นแพทย์ที่ใช้ข้อมูลพันธุกรรมและข้อมูลจำเพาะ แม่นยำในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ที่เกี่ยวข้องของแต่ละบุคคล ซึ่งต้องมีความเชี่ยวชาญในการตรวจวิเคราะห์ วิจัยทางจีโนมิกส์ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดการเลือกใช้หรือเพิ่มประสิทธิภาพของยาและเทคโนโลยีในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาฟื้นฟู ลดภาวะแทรกซ้อน และการป้องกันผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรักษาของบุคคลนั้น ทำให้การดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนดีขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ไม่แม่นยำ โดยใช้เทคโนโลยีระดับสูง และสามารถให้บริการใน Medical Hub ตามแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย (Genomics Thailand) พ.ศ. 2563 - 2567 เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียนได้ รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยและการพัฒนาประเทศไทย (Thailand 4.0) โดยในปัจจุบันประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย (Genomics Thailand) พ.ศ. 2563 - 2567

เนื้อหาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ผู้เรียนต้องเรียนวิชาเฉพาะทั้งหมด 5 วิชา โดยมีจำนวนการเรียนรู้รวม 465 ชั่วโมง และเลือกเรียนวิชาเลือกอย่างน้อย 1 วิชา (โดยวิชาเลือกมีจำนวนชั่วโมงการเรียน วิชาละ 15 ชั่วโมง) ดังรายวิชาต่อไปนี้

วิชาเฉพาะ หน่วยกิต จำนวนชั่วโมง
1. MTPM 0101 ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ 2 (2-0-4) 30
2. MTPM 0201 พันธุศาสตร์และจีโนมของมนุษย์ 2 (2-0-4) 30
3. MTPM 0202 การแพทย์แม่นยำระดับโมเลกุลและชีวสารสนเทศทางการแพทย์ 3 (1-6-5) 105
4. MTPM 0203 การแพทย์แม่นยำและการประยุกต์ 3 (2-3-6) 75
5. MTPM 0204 การฝึกงานทางห้องปฏิบัติการการแพทย์แม่นยำ 5 (0-15-10) 225
     
วิชาเลือก*  (เลือกอย่างน้อย 1 วิชา) หน่วยกิต จำนวนชั่วโมง
1. MTEG 0101 ภาษาอังกฤษสำหรับจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ 1 (1-0-2) 15
2. MTPM 0102 การแพทย์แม่นยำและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ HIV/AIDS 1 (1-0-2) 15

หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต สาขาจีโนมิกส์ และการแพทย์แม่นยำ (Program of Medical Technology Specialty in Genomics and Precision Medicine) รุ่น 3

Responsive image

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
ผศ.ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะเทคนิคการแพทย์
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
ช่องทางในการติดต่อสอบถาม
นายธนกร การลักษณี (เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร)
thanakorn.karn@cmu.ac.th
053-935-064
...
หลักสูตรสะสมหน่วยกิต
หลักสูตรที่สามารถสะสมหน่วยกิต เพื่อเทียบโอนเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้
...
การเรียนรูปแบบ Onsite
เป็นหลักสูตรเรียนรู้ในสถานที่

แนะนำสำหรับคุณ
Card image cap

วันที่รับสมัคร 15 พ.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 5,600 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 15 พ.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567
ภาษาไทย
รับรองสมรรถนะ
ราคา 2,100 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 21 ก.ค. 2566 - 12 ต.ค. 2566
ภาษาไทย
รับรองสมรรถนะ
ราคา 4,600 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 1 ส.ค. 2566 - 9 ต.ค. 2566
ภาษาไทย
รับรองสมรรถนะ
ราคา 3,500 บาท


เรียนออนไลน์