ศิลปะและวิทยาศาสตร์ของการตลาดดิจิทัล (The Art & Science of Digital Marketing) 2566


หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดด้านในแพลตฟอร์มดิจิทัล ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ทำวิจัย เทคนิคเชิงปริมาณในการวิเคราะห์การตลาด และเข้าถึงตลาดต่างประเทศผ่านการตลาดดิจิทัล

This course is designed to equip the learners to be capable of marketing professionals in the digital platforms. The knowledge gained can be used for doing research, quantitative techniques in marketing analysis and reach international markets through digital marketing

** หลักสูตรนี้เป็นการอบรมโดยการใช้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็นหลักสูตรนานาชาติ  **

ช่วงวันรับสมัคร
วันเริ่มรับสมัคร 15 พ.ค. 66 เวลา 08:30 น.
วันสิ้นสุดรับสมัคร 12 ก.ย. 66 เวลา 16:30 น.
วันสิ้นสุดชำระค่าสมัคร 12 ก.ย. 66 เวลา 17:00 น.
ช่วงเวลาเรียน
18 ก.ย. 66 เวลา 09:00 น. ถึง 6 พ.ย. 66 เวลา 16:00 น.
เรียนออนไลน์ และ อบรมในสถานที่
ห้องเรียน 1-102 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร (สำหรับจัดการอบรม Onsite)
อบรม 6 ชม/สัปดาห์ :จำนวน 8 สัปดาห์ เฉพาะวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. และ 13.00–16.00 น. / Online ผ่าน Zoom (ผู้เรียนสามารถดูย้อนหลังได้ และผู้เข้าเรียนสามารถจัดสรรเวลาเรียนและเวลาสอบได้เองในช่วงระยะเวลาที่กำหนด
จำนวนรับสมัคร
20 คน
ประเภทหลักสูตร
กำลังโหลดข้อมูล...
ความรู้พื้นฐาน/คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป ไม่จำกัดอายุ 
  2. มีความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์และทักษะทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
(ราคานี้รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัยแล้ว)
5,100 บาท
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
* สำหรับนักศึกษา บุคลากร หรือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท (ยอดชำระ 4,500 บาท)
ส่วนลด
-
เงื่อนไขการรับสมัคร
  1. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป ไม่จำกัดอายุ (Studying in high school or above without age limit)
  2. มีความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์และทักษะทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก/คอมพิวเตอร์เพื่อเรียนหลักสูตร (Basic knowledge of using computer and basic arithmetic skills. Need Laptop / Computer to study the course.)
หลักการและเหตุผล

หลักสูตรนี้เน้นการส่งเสริมทักษะการตลาดดิจิทัลระหว่างประเทศให้แก่ผู้เรียน โดยนำศิลปะและวิทยาศาสตร์ของการใช้ทักษะด้านการตลาดดิจิทัลแบบ soft skill and hard skill เพื่อให้เข้าถึงตลาดเป้าหมายได้ทั่วโลก การเรียนการสอนของหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาษาอังกฤษและการตลาดดิจิทัลด้วยกรณีศึกษาระหว่างประเทศ หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือและเทคนิคการตลาดดิจิทัล เช่น data mining เทคนิคการตลาดขาเข้าในธุรกิจของตนเอง หรือสามารถศึกษาวิจัยต่อและทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลในธุรกิจของตนได้
This course focus on promoting International digital marketing skills among the learners. The art and science of using digital marketing soft and hard skills to reach the target market around the World. This course is designed to be taught in English language giving advantage for the learners to learn both English language and Digital Marketing with International Case studies. After completing the course, the learners can apply the Digital Marketing tools and techniques, such as data mining, inbound marketing techniques in their own business or can continue research studies and work as a digital marketing professional in their field.

เนื้อหาของหลักสูตร

หลักสูตรอบรมนี้มีชั่วโมงการเรียนรู้รวม 45 ชั่วโมง (ภาคบรรยาย 28.5 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติการ 16.5 ชั่วโมง) จำนวน 3 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 14 หัวข้อ เทียบได้กับกระบวนวิชา 626723 การตลาดสำหรับพาณิชยนาวี (Maritime Marketing) รายละเอียด ดังนี้

This training course has a total of 45 hours (Lecture 28.5 hrs. and practical 16.5 hrs.) of learning, 3 credit hours, divided into 14 comparable topics with the course 626723 Maritime Marketing, details as follows:

Week No. Topic No. Topic Learning hour
1 1 The Customers and Consumers of the 21st Century.
Practical: NA
บรรยาย
จำนวน 3 ชั่วโมง
2 2 Introduction to Digital Marketing
Practical: NA
บรรยาย
จำนวน 3 ชั่วโมง
3 3 Building a Strong Digital Marketing Strategy. (Planning)
Practical: Market segmentation, building customer persona, Developing SMART Goals.
บรรยาย
จำนวน 1.5 ชั่วโมง
 
ปฏิบัติการ
จำนวน 1.5 ชั่วโมง
4 4 Building a Strong Digital Marketing Strategy. (implementing)
Practical: Developing a marketing action plan, building Gantt chart.
บรรยาย
จำนวน 1.5 ชั่วโมง
 
ปฏิบัติการ
จำนวน 1.5 ชั่วโมง
5 5 Essential Digital Marketing Tactics – I
Practical: The fundamentals of web development, Search Engine Optimization (SEO), On-page optimization techniques, Off-page optimization techniques.
บรรยาย จำนวน 1.5 ชั่วโมง
 
ปฏิบัติการ
จำนวน 1.5 ชั่วโมง
6 6 Essential Digital Marketing Tactics – II
Practical: Pay-per-click (PPC) advertising, setting up and managing Google Ads and other PPC campaigns, Keyword research and targeting techniques, Ad copywriting best practices.
บรรยาย
จำนวน 1.5 ชั่วโมง
 
ปฏิบัติการ
จำนวน 1.5 ชั่วโมง
7 7 Essential Digital Marketing Tactics – III
Practical: Social Media Marketing (SMM), Developing a social media strategy, Content creation and curation techniques, social media advertising and targeting techniques.
บรรยาย จำนวน 1.5 ชั่วโมง
 
ปฏิบัติการ
จำนวน 1.5 ชั่วโมง
8 8 Essential Digital Marketing Tactics – IV
Practical: Email marketing, building an email list, creating effective email campaigns and newsletters, A/B testing and optimizing email campaigns
บรรยาย
จำนวน 1.5 ชั่วโมง
 
ปฏิบัติการ
จำนวน 1.5 ชั่วโมง
9 9 Essential Digital Marketing Tactics – V
Practical: Content marketing, developing a content marketing strategy, creating different types of content, promoting content through different channels.
บรรยาย
จำนวน 1.5 ชั่วโมง
 
ปฏิบัติการ
จำนวน 1.5 ชั่วโมง
10 10 Advanced Digital Marketing Strategies – I
Practical: Video making, Influencer marketing & Affiliate marketing
บรรยาย
จำนวน 1.5 ชั่วโมง
 
ปฏิบัติการ
จำนวน 1.5 ชั่วโมง
11 11 Advanced Digital Marketing Strategies – II
Practical: Mobile marketing and marketing automation.
บรรยาย
จำนวน 1.5 ชั่วโมง
 
ปฏิบัติการ
จำนวน 1.5 ชั่วโมง
12 12 Measuring and Improving Digital Marketing Performance.
Practical: KPI (Key Performance Indicators) & metrics.
บรรยาย
จำนวน 1.5 ชั่วโมง
 
ปฏิบัติการ
จำนวน 1.5 ชั่วโมง
13 13 Digital Marketing Tools and Resources
Practical: Hand-on practise with Analytics, social media management, email marketing, content creation and marketing automation tools.
บรรยาย
จำนวน 1.5ชั่วโมง
 
ปฏิบัติการ
จำนวน 1.5 ชั่วโมง
14 14 Dealing with Challenges, trends, and Opportunities. บรรยาย
จำนวน 3 ชั่วโมง
15 - Recall and recommendations. บรรยาย
จำนวน 3 ชั่วโมง
    รวม 45 ชั่วโมง
 

ศิลปะและวิทยาศาสตร์ของการตลาดดิจิทัล (The Art & Science of Digital Marketing) 2566

Responsive image

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
Dr.Mohammed Ali Sharafuddin
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
ช่องทางในการติดต่อสอบถาม
นายณัฐพงศ์ คำกลม
nuttapong.kh@cmu.ac.th
064-686-8628
...
หลักสูตรสะสมหน่วยกิต
หลักสูตรที่สามารถสะสมหน่วยกิต เพื่อเทียบโอนเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้
...
การเรียนรูปแบบ Onsite
เป็นหลักสูตรเรียนรู้ในสถานที่
...
การเรียนรูปแบบ Online
เป็นหลักสูตรเรียนรู้ผ่าน Online Platform

แนะนำสำหรับคุณ
Card image cap

วันที่รับสมัคร 10 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567
ภาษาไทย
รับรองสมรรถนะ
ราคา 1,700 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

เปิดรับสมัครวันที่ 22 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 2567
ภาษาไทย
รับรองสมรรถนะ
ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนทั้งออนไลน์
และในสถานศึกษา
Card image cap

เกินระยะเวลาการรับสมัครวันที่
1 ก.พ. 2567 - 15 มิ.ย. 2567

ภาษาไทย
ราคา 1,800 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

เปิดรับสมัครวันที่ 21 มิ.ย. 2567 - 21 ก.ค. 2567
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 2,600 บาท


เรียนออนไลน์