บทนำสู่วิชาชีพกายภาพบำบัด รุ่น 2 (2566)


เป็นหลักสูตรที่แนะนำเกี่ยวกับความรู้และทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานกายภาพบำบัด บทบาทของงานกายภาพบำบัด สถานการณ์งานทางกายภาพบำบัดในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการพัฒนาตนเองไปสู่นักกายภาพบำบัดอันพึงประสงค์

ช่วงวันรับสมัคร
วันเริ่มรับสมัคร 20 ส.ค. 66 เวลา 08:30 น.
วันสิ้นสุดรับสมัคร 15 ก.ย. 66 เวลา 16:30 น.
วันสิ้นสุดชำระค่าสมัคร 22 ก.ย. 66 เวลา 16:00 น.
ช่วงเวลาเรียน
23 ก.ย. 66 เวลา 09:00 น. ถึง 28 ต.ค. 66 เวลา 12:00 น.
Online learning และ On-Site Training
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อบรมรูปแบบ Online ร่วมกับ Onsite / Online ผ่านโปรแกรม Zoom และ MANGO Canvas / Onsite ณ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ / เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น./ ดูงานวันที่ 9-25 ต.ค. 2566 (ขึ้นอยู่กับการจัดสรรเวลาของผู้เรียนและสถานที่ดูงาน)
จำนวนรับสมัคร
20 คน
(เปิดอบรมเมื่อมีจำนวนผู้ลงทะเบียนขั้นต่ำ 4 คน)
ประเภทหลักสูตร
กำลังโหลดข้อมูล...
ความรู้พื้นฐาน/คุณสมบัติของผู้สมัคร

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
(ราคานี้รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัยแล้ว)
2,000 บาท
(ยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท สำหรับนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
* สำหรับนักศึกษา บุคลากร หรือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท (ยอดชำระ 1,400 บาท)
ส่วนลด
-
เงื่อนไขการรับสมัคร

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

หลักการและเหตุผล

งานกายภาพบำบัดมีบทบาทสำคัญในการรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม และป้องกันสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะปัจจุบันในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการเติบโตทางด้านเทคโนโลยี จำเป็นต้องมีการมุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย การส่งเสริมให้มีสุขภาวะที่ดีด้วยกระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ การป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยง การสร้างสภาพแวดล้อม และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย ตลอดจนการส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดี ปัจจุบันความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทงานกายภาพบำบัดยังไม่ครอบคลุมและกว้างขวางมากนัก ดังนั้นการเปิดรายวิชาบทนำสู่วิชาชีพกายภาพบำบัด จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อและผู้ที่กำลังเรียนในสาขากายภาพบำบัด ได้เข้าใจบทบาทของงานกายภาพบำบัดและคุณลักษณะของนักกายภาพบำบัดที่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมผู้เรียนเข้าใจถึงความสนใจของตนเองและประกอบการตัดสินใจเรียนในสาขาวิชาชีพกายภาพบำบัดต่อไป

เนื้อหาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยประวัติวิชาชีพและโครงสร้างงานกายภาพบำบัด ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานของนักกายภาพบำบัด สถานการณ์งานทางกายภาพบำบัดในปัจจุบันและอนาคต การพัฒนาตนเองไปสู่นักกายภาพบำบัดอันพึงประสงค์ ทักษะการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ การเรียนรู้บทบาทของงานกายภาพบำบัด รวมจำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 15 ชั่วโมง

หลักสูตรอบรมระยะสั้น จำนวน
ชั่วโมง
กระบวนวิชา บทนำสู่วิชาชีพกายภาพบำบัด (514161) :
1 หน่วยกิต
จำนวน
ชั่วโมง
1. ประวัติวิชาชีพและโครงสร้างงานกายภาพบำบัด 2 1. ประวัติวิชาชีพและโครงสร้างงานกายภาพบำบัด 2
2. สถานการณ์วิชาชีพกายภาพบำบัดในปัจจุบันและอนาคต 2 2. สถานการณ์วิชาชีพกายภาพบำบัดในปัจจุบันและอนาคต 2
3. ความรู้และสมรรถนะขั้นพื้นฐานของนักกายภาพบำบัด 3 3. ความรู้และสมรรถนะขั้นพื้นฐานของนักกายภาพบำบัด 3
4. คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะของ
นักกายภาพบำบัดอันพึงประสงค์
2 4. คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะของ
นักกายภาพบำบัดอันพึงประสงค์
2
5. ทักษะการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ 1 5. ทักษะการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ 1
6. บทบาทงานกายภาพบำบัดในสถานการณ์จริงจากการศึกษา
ดูงานกายภาพบำบัด ณ คลินิกหรือโรงพยาบาล
3 6. บทบาทงานกายภาพบำบัดในสถานการณ์จริง 3
7. ถอดบทเรียนจากประสบการณ์จากการศึกษา
ดูการเรียนรู้งานกายภาพบำบัด
2 7. ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้
งานกายภาพบำบัด
2
รวม 15
ชั่วโมง
รวม 15
ชั่วโมง

บทนำสู่วิชาชีพกายภาพบำบัด รุ่น 2 (2566)

Responsive image

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
รศ.ดร.สุรีพร อุทัยคุปต์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะเทคนิคการแพทย์
ภาควิชากายภาพบําบัด
ช่องทางในการติดต่อสอบถาม
นางสาวอรพิน จอมปิ่นทอง
orapin.j@cmu.ac.th
053-935072
...
หลักสูตรสะสมหน่วยกิต
หลักสูตรที่สามารถสะสมหน่วยกิต เพื่อเทียบโอนเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้
...
การเรียนรูปแบบ Onsite
เป็นหลักสูตรเรียนรู้ในสถานที่
...
การเรียนรูปแบบ Online
เป็นหลักสูตรเรียนรู้ผ่าน Online Platform

แนะนำสำหรับคุณ
Card image cap

วันที่รับสมัคร 8 ก.ค. 2567 - 8 ม.ค. 2568
ภาษาไทย
ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 21 มิ.ย. 2567 - 21 ก.ค. 2567
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 2,600 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 7 พ.ค. 2567 - 26 ส.ค. 2567
ภาษาไทย
ราคา 3,100 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 1 พ.ค. 2567 - 31 ก.ค. 2567
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต/รับรองสมรรถนะ
ราคา 60,600 บาท


เรียนทั้งออนไลน์
และในสถานศึกษา