หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต รุ่น 3 (Program of Medical Technology Specialty in Transfusion Science) Batch 3


เป็นหลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต มุ่งพัฒนานักเทคนิคการแพทย์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ทั้งด้านวิชาการและการจัดการในงานบริการโลหิต สามารถให้ความรู้และบริการโลหิตที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ทันเวลาแก่ผู้ป่วย มีความคิดริเริ่มในการวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้และพัฒนางาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน มีคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ จัดอบรมภาคทฤษฎีด้วยระบบออนไลน์ เพื่อลดเวลาการลาปฏิบัติราชการ สามารถต่อยอดการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาได้

ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลด หนังสือเชิญอบรมเพื่อเป็นเอกสารแนบสำหรับต้นสังกัด ได้ที่ ลิงก์นี้ https://cmu.to/SpecialtyTSC3

ช่วงวันรับสมัคร
วันเริ่มรับสมัคร 15 ม.ค. 67 เวลา 08:30 น.
วันสิ้นสุดรับสมัคร 31 มี.ค. 67 เวลา 16:30 น.
วันสิ้นสุดชำระค่าสมัคร 31 มี.ค. 67 เวลา 23:59 น.
ช่วงเวลาเรียน
1 พ.ค. 67 เวลา 08:30 น. ถึง 31 ส.ค. 67 เวลา 16:30 น.
อบรมในสถานที่
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และฝึกงานในโรงพยาบาลในสังกัดของผู้ร่วมสอนในบางรายวิชาภาคทฤษฎี
อบรมในรูปแบบ On-site / บางรายวิชาภาคทฤษฎีสามารถเรียนผ่านโปรแกรมออนไลน์ (สามารถดูย้อนหลังได้) / ทางคณะจะทำการติดต่อผู้เรียนเพื่อสอบถามและยืนยันช่วงวันเวลาการอบรม ผู้เรียนสามารถจัดสรรเวลาอบรมได้เองโดยปรึกษากับอาจารย์ผู้สอน
จำนวนรับสมัคร
10 คน
(เปิดอบรมเมื่อมีจำนวนผู้ลงทะเบียนขั้นต่ำ 1 คน)
ประเภทหลักสูตร
กำลังโหลดข้อมูล...
ความรู้พื้นฐาน/คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และมีประสบการณ์ทำงานหรือประสบการณ์สอนในงานบริการโลหิตอย่างน้อย 1 ปี
  2. ได้รับอนุมัติให้ลาอบรมเต็มเวลาจากต้นสังกัด
  3. หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ขึ้นกับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
(ราคานี้รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัยแล้ว)
60,600 บาท
(ยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท สำหรับนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
* สำหรับนักศึกษา บุคลากร หรือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท (ยอดชำระ 60,000 บาท)
ส่วนลด
-
เงื่อนไขการรับสมัคร

ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และมีประสบการณ์ทำงาน หรือประสบการณ์สอนในงานบริการโลหิตอย่างน้อย 1 ปี ที่ได้รับอนุมัติให้ลาอบรมเต็มเวลาจากต้นสังกัด

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต มุ่งพัฒนานักเทคนิคการแพทย์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ทั้งด้านวิชาการและการจัดการในงานบริการโลหิต สามารถให้ความรู้และบริการโลหิตที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ทันเวลาแก่ผู้ป่วย มีความคิดริเริ่มในการวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้และพัฒนางาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน มีคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ

เนื้อหาของหลักสูตร

หลักสูตรอบรมนี้มีจำนวนชั่วโมงการอบรมรวม 240 ชั่วโมง แบ่งเป็น วิชาแกน 45 ชั่วโมง วิชาเฉพาะ 180 ชั่วโมง และ วิชาเลือก 15 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายวิชา หน่วยกิต* จำนวนชั่วโมง
วิชาแกน    
1. MTTS 0101 การจัดการในงานบริการโลหิต 2(2-0-4) 30
2. MTTS 0102 ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ 1(1-0-2) 15
วิชาเฉพาะ    
1. MTTS 0201 การทดสอบทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2(1-3-3) 30
2. MTTS 0202 การแก้ปัญหาในงานบริการโลหิต 3(1-6-4) 45
    2.1 MTTS 0203 การศึกษาอิสระ 2(0-6-2) 30
    2.2 MTTS 0204 การฝึกปฏิบัติงานในงานบริการโลหิต 5(0-15-5) 75
วิชาเลือก**    
1. MTEG 0101 ภาษาอังกฤษสำหรับนักเทคนิคการแพทย์ 1(1-0-2) 15
2. MTTS 0205 วิชาเฉพาะตามความถนัดของสถาบัน ได้แก่ Selected topics in Transfusion Reaction Investigation 1(1-0-2) 15
  รวม 240 ชั่วโมง

หมายเหตุ
** วิชาเลือก (เลือกวิชาใดวิชาหนึ่ง MTEG 0101 หรือ MTTS 0205)
* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
     ภาคบรรยาย      1 หน่วยกิต   เท่ากับบรรยาย    15 ชั่วโมง
     ภาคปฏิบัติการ  1 หน่วยกิต   เท่ากับปฏิบัติการ 15 ชั่วโมง
     ภาคฝึกงาน       1 หน่วยกิต   เท่ากับฝึกงาน     15 ชั่วโมง

หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต รุ่น 3 (Program of Medical Technology Specialty in Transfusion Science) Batch 3

Responsive image

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
ผศ.ดร.น้ำผึ้ง อนุกูล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะเทคนิคการแพทย์
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
ช่องทางในการติดต่อสอบถาม
คุณธนกร การลักษณี
thanakorn.karn@cmu.ac.th
053-935064
...
หลักสูตรสะสมหน่วยกิต
หลักสูตรที่สามารถสะสมหน่วยกิต เพื่อเทียบโอนเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้
...
การเรียนรูปแบบ Onsite
เป็นหลักสูตรเรียนรู้ในสถานที่

* กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนลงทะเบียนหลักสูตร
แนะนำสำหรับคุณ
Card image cap

วันที่รับสมัคร 7 ก.พ. 2567 - 15 มี.ค. 2567
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 5,100 บาท


เรียนในสถานศึกษา
Card image cap

วันที่รับสมัคร 1 ก.พ. 2567 - 15 มิ.ย. 2567
ภาษาไทย
ราคา 1,800 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

เปิดรับสมัครวันที่ 1 เม.ย. 2567 - 30 เม.ย. 2567
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 10,600 บาท


เรียนทั้งออนไลน์
และในสถานศึกษา
Card image cap

วันที่รับสมัคร 25 ธ.ค. 2566 - 2 เม.ย. 2567
ภาษาไทย
รับรองสมรรถนะ
ราคา 4,600 บาท


เรียนออนไลน์