ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA 101)


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA 101) ผู้พัฒนาหลักสูตรมีความตั้งใจให้หลักสูตรดังกล่าวเป็นแนวทางให้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยเนื้อหาของหลักสูตรได้ครอบคลุมถึงหลักการทั่วไป หลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติที่มีความสอดคล้องตามมาตรฐานสากล เป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพแก่ผู้เข้าอบรม หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนให้สามารถสร้างมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วงวันรับสมัคร
วันเริ่มรับสมัคร 1 ก.พ. 67 เวลา 08:30 น.
วันสิ้นสุดรับสมัคร 15 มิ.ย. 67 เวลา 23:59 น.
วันสิ้นสุดชำระค่าสมัคร 30 มิ.ย. 67 เวลา 16:00 น.
ช่วงเวลาเรียน
1 ก.พ. 67 เวลา 08:30 น. ถึง 31 ก.ค. 67 เวลา 23:59 น.
เรียนออนไลน์
อบรมรูปแบบ Online ผ่านระบบ CMU MANGO Canvas / ผู้เข้าเรียนสามารถจัดสรรเวลาเรียนและเวลาสอบได้เองในช่วงระยะเวลาที่กำหนดและทำแบบทดสอบหลังสิ้นสุดการอบรม
จำนวนรับสมัคร
100 คน
(เปิดอบรมเมื่อมีจำนวนผู้ลงทะเบียนขั้นต่ำ 3 คน)
ประเภทหลักสูตร
กำลังโหลดข้อมูล...
ความรู้พื้นฐาน/คุณสมบัติของผู้สมัคร

ไม่มีเงื่อนไขในการรับสมัคร เหมาะกับผู้เรียนทุกกลุ่มที่มีความสนใจ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
(ราคานี้รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัยแล้ว)
1,800 บาท
(ยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท สำหรับนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
* สำหรับนักศึกษา บุคลากร หรือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท (ยอดชำระ 1,200 บาท)
ส่วนลด
-
หลักการและเหตุผล

ตามที่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นหลักการทั่วไป ตลอดจนการจัดให้มีการศึกษากฎหมาย หลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตามที่กฎหมายกำหนด และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเพื่อให้เป็นแนวทางให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย

ทั้งนี้ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติฯ ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจ และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่เป็นสากล

ดังนั้น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติฯ จึงจัดให้มีการจัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA 101) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์พื้นฐานในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้

เนื้อหาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มีจำนวนชั่วโมงการอบรมรวม 3 ชั่วโมง 20 นาที แบ่งเป็น 5 หัวข้อการเรียนรู้ ดังนี้

หัวข้อที่ เนื้อหา/กระบวนการ รูปแบบการอบรม ระยะเวลา
1 ที่มาและความสำคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บรรยาย 40 นาที
  1.1. บริบททางเศรษฐกิจการเมืองของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในยุคข้อมูลข่าวสาร บรรยาย 20 นาที
  1.2. โครงสร้างของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บรรยาย 20 นาที
2 หลักการเบื้องต้นของพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บรรยาย 40 นาที
  2.1. ขอบเขตการใช้บังคับกฎหมาย และข้อยกเว้นในเงื่อนไขและเหตุผลเฉพาะ บรรยาย 20 นาที
  2.2. บุคคลที่เกี่ยวข้อง ใครคือเจ้าของข้อมูลหรือผู้ควบคุมคุมระบบและผู้ประมวลผลข้อมูล บรรยาย 20 นาที
3 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บรรยาย 60 นาที
  3.1. นิยามและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล บรรยาย 20 นาที
  3.2. สิทธิของเจ้าของข้อมูล บรรยาย 20 นาที
  3.3. หน้าที่ของผู้ควบคุม และผู้ประมวลผลข้อมูล บรรยาย 20 นาที
4 กระบวนการคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย บรรยาย 40 นาที
  4.1. กลไกการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และช่องทางร้องทุกข์ บรรยาย 20 นาที
  4.2. การเยียวยาและความรับผิดทางกฎหมายอาญา แพ่ง และปกครอง บรรยาย 20 นาที
5 ข้อท้าทายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บรรยาย 20 นาที
    รวม 3 ชั่วโมง 20 นาที

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA 101)

Responsive image

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
รศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
ช่องทางในการติดต่อสอบถาม
นางสาวอารียา หวายสันเทียะ
areeya.w@cmu.ac.th
053-942936
...
การเรียนรูปแบบ Online
เป็นหลักสูตรเรียนรู้ผ่าน Online Platform

* กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนลงทะเบียนหลักสูตร
แนะนำสำหรับคุณ
Card image cap

เกินระยะเวลาการรับสมัครวันที่
22 มี.ค. 2567 - 16 เม.ย. 2567

ภาษาไทย
ราคา 5,900 บาท


เรียนทั้งออนไลน์
และในสถานศึกษา
Card image cap

วันที่รับสมัคร 1 ก.พ. 2567 - 15 มิ.ย. 2567
ภาษาไทย
ราคา 1,800 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 1 เม.ย. 2567 - 30 เม.ย. 2567
ภาษาอังกฤษ
สะสมหน่วยกิต
ราคา 10,600 บาท


เรียนทั้งออนไลน์
และในสถานศึกษา
Card image cap

วันที่รับสมัคร 15 พ.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 5,600 บาท


เรียนออนไลน์