หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาโลหิตวิทยา ด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด รุ่นที่ 8 – 2567


หลักสูตรนี้มุ่งพัฒนานักเทคนิคการแพทย์ ให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจวิเคราะห์ ด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด การบริหารห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ การให้บริการทางวิชาชีพ และด้านวิชาการ สามารถริเริ่มแก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษาและพัฒนางานในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลด หนังสือเชิญอบรมเพื่อเป็นเอกสารแนบสำหรับต้นสังกัด ได้ที่ ลิงก์นี้  https://cmu.to/jpTC0

ช่วงวันรับสมัคร
วันเริ่มรับสมัคร 10 เม.ย. 67 เวลา 08:30 น.
วันสิ้นสุดรับสมัคร 10 ก.ค. 67 เวลา 17:00 น.
วันสิ้นสุดชำระค่าสมัคร 10 ก.ค. 67 เวลา 17:00 น.
ช่วงเวลาเรียน
1 ส.ค. 67 เวลา 08:00 น. ถึง 30 พ.ย. 67 เวลา 17:00 น.
อบรมในสถานที่
แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ สาขาโลหิตวิทยาของสถาบันสมทบ
อบรมรูปแบบ Onsite วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. รวมระยะเวลา 4 เดือน
จำนวนรับสมัคร
25 คน
(เปิดอบรมเมื่อมีจำนวนผู้ลงทะเบียนขั้นต่ำ 7 คน)
ประเภทหลักสูตร
กำลังโหลดข้อมูล...
ความรู้พื้นฐาน/คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
(ราคานี้รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัยแล้ว)
45,600 บาท
(หมายเหตุ - ใบเสร็จรับเงินที่ออกจากระบบจะไม่สามารถแก้ไขวันที่ได้ วันที่บนใบเสร็จรับเงินจะเป็นวันที่ผู้สมัครชำระเงินจริงเท่านั้น)
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
* สำหรับนักศึกษา บุคลากร หรือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท (ยอดชำระ 45,000 บาท)
ส่วนลด
-
เงื่อนไขการรับสมัคร

สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์

หลักการและเหตุผล

การตรวจทางสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด เป็นหน้าที่หนึ่งของการตรวจทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาของนักเทคนิคการแพทย์ การตรวจดังกล่าวต้องมีการรายงานรูปร่างลักษณะของเม็ดเลือดทั้งเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด ผลการตรวจรูปร่างลักษณะของเม็ดเลือดช่วยแพทย์ในการวินิจฉัย ติดตามอาการและติดตามผลการรักษาโรคที่เกิดขึ้นในผู้ป่วย ดังนั้นการรายงานผลรูปร่างลักษณะของเซลล์เม็ดเลือดที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญ ปัจจุบันมีจำนวนตัวอย่างตรวจทางสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือดเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งแพทย์ให้ความหวังกับความถูกต้องของการรายงานผลการตรวจมากขึ้น ดังนั้นนักเทคนิคการแพทย์ผู้รับผิดชอบงานส่วนนี้ต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด จึงเป็นวัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาโลหิตวิทยาด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด

เนื้อหาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มีจำนวนชั่วโมงการเรียนรู้รวม 470 ชั่วโมง แบ่งเป็น 9 วิชา โดยผู้เรียนต้องเรียนวิชาแกนทั้งหมด 3 วิชา จำนวน 75 ชั่วโมง และวิชาเฉพาะ 6 วิชา จำนวน 395 ชั่วโมง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วิชาแกน หน่วยกิต จำนวนชั่วโมง
1. CMS 0101 ระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา 1 (1-0-2) 15
2. CMS 0102 ปฏิบัติการระบบบริหารคุณภาพทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา 1 (0-3-2) 45
3. CMSE 0101 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 1 (1-0-2) 15
วิชาเฉพาะ หน่วยกิต จำนวนชั่วโมง
1. CMS 0103 เซลล์เม็ดเลือดและความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือด 3 (3-0-6) 45
2. CMS 0104 การตรวจวิเคราะห์สเมียร์เลือดเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือด 2 (0-6-3) 60
3. CMS 0105 การตรวจวิเคราะห์ด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของเม็ดเลือดขาว 2 (0-6-3) 60
4. CMS 0106 ความสำคัญทางคลินิกของการตรวจวิเคราะห์ ด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด 1 (1-0-2) 15
5. CMS 0107 ฝึกปฏิบัติงานเฉพาะด้านในโรงพยาบาล 5 (0-35-20) 200
6. CMS 0108 กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก 1 (1-0-2) 15

หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาโลหิตวิทยา ด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด รุ่นที่ 8 – 2567

Responsive image

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
ผศ.ทนพ.มงคล โชตยาภรณ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะเทคนิคการแพทย์
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
ช่องทางในการติดต่อสอบถาม
นางสาวอาทิตยา มารัตน์ (เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร)
atitaya.ma@cmu.ac.th
053-935-064
...
หลักสูตรสะสมหน่วยกิต
หลักสูตรที่สามารถสะสมหน่วยกิต เพื่อเทียบโอนเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้
...
การเรียนรูปแบบ Onsite
เป็นหลักสูตรเรียนรู้ในสถานที่

* กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนลงทะเบียนหลักสูตร
แนะนำสำหรับคุณ
Card image cap

วันที่รับสมัคร 10 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567
ภาษาไทย
รับรองสมรรถนะ
ราคา 1,700 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

เกินระยะเวลาการรับสมัครวันที่
25 พ.ค. 2567 - 30 พ.ค. 2567

ภาษาไทย
รับรองสมรรถนะ
ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนทั้งออนไลน์
และในสถานศึกษา
Card image cap

เกินระยะเวลาการรับสมัครวันที่
1 ก.พ. 2567 - 15 มิ.ย. 2567

ภาษาไทย
ราคา 1,800 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 21 มิ.ย. 2567 - 21 ก.ค. 2567
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 2,600 บาท


เรียนออนไลน์