บทนำสู่รังสีเทคนิค รุ่นที่ 2 ปี 2567 (Introduction to Radiological Technology Batch 2 Year 2024)


หลักสูตรนี้อธิบายถึงนิยามวิชาชีพรังสีเทคนิค วิวัฒนาการการสร้างภาพ และอุบัติการณ์ทางรังสี รวมถึงสมรรถนะและบทบาททางวิชาชีพ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ต่อนักรังสีเทคนิคที่พึงประสงค์

กลุ่มเป้าหมายของผู้เรียน - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น

ช่วงวันอบรมและสอบวัดผล - ผู้เรียนต้องเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 4 ครั้ง และเข้าสอบวัดผล 1 ครั้ง

  • ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 13:00-18:00 น.
  • ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:00-18:00 น.
  • ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:00-18:00 น.
  • ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:30-16:30 น.
  • วันสอบวัดผลรวบยอด วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567 เวลา 13:00-16.00 น.

ช่วงวันรับสมัคร
วันเริ่มรับสมัคร 10 พ.ค. 67 เวลา 08:30 น.
วันสิ้นสุดรับสมัคร 19 มิ.ย. 67 เวลา 16:30 น.
วันสิ้นสุดชำระค่าสมัคร 21 มิ.ย. 67 เวลา 17:00 น.
ช่วงเวลาเรียน
30 มิ.ย. 67 เวลา 13:00 น. ถึง 4 ส.ค. 67 เวลา 18:00 น.
เรียนออนไลน์
ผู้เรียนต้องเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 4 ครั้ง และเข้าสอบวัดผล 1 ครั้ง / อบรมรูปแบบ Online ผ่าน ZOOM Meeting / การทำกิจกรรมหลังเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนผ่าน MANGO Canvas
จำนวนรับสมัคร
60 คน
(เปิดอบรมเมื่อมีจำนวนผู้ลงทะเบียนขั้นต่ำ 15 คน)
ประเภทหลักสูตร
กำลังโหลดข้อมูล...
ความรู้พื้นฐาน/คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
(ราคานี้รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัยแล้ว)
2,000 บาท
(ยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท สำหรับนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
* สำหรับนักศึกษา บุคลากร หรือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท (ยอดชำระ 1,400 บาท)
ส่วนลด
-
เงื่อนไขการรับสมัคร

เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น

หลักการและเหตุผล

รังสีเทคนิค เป็นสาขาวิชาชีพที่ต้องกระทำต่อมนุษย์ โดยใช้รังสีหรือสารกัมมันตรังสีทางการแพทย์ชนิดต่าง ๆ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค การบำบัดโรคหรือการวิจัย รวมทั้งการป้องกันโรค การส่งเสริมและการพื้นฟูสุขภาพ ด้วยวิธีการทางรังสีวิทยา การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางรังสีวิทยา โดยมีเนื้อหาที่บูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ เพื่อนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ด้วยศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ หากผู้เรียนมีความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพก่อนเข้ารับการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนในการประกอบการตัดสินใจตามความถนัดและความสนใจ ดังนั้นภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงจัดเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพื่อการเก็บสะสมหน่วยกิตในรูปแบบการเรียนแบบออนไลน์โดยเทียบเคียงกับ กระบวนวิชาทน.รท.100 (515100) บทนำสู่รังสีเทคนิค (Introduction to Radiological Technology) จำนวน 1(1-0-2) หน่วยกิต

เนื้อหาของหลักสูตร

หลักสูตรอบรมนี้มีจำนวนชั่วโมงการเรียนรู้แบบบรรยาย 15 ชั่วโมง แบ่งเนื้อหาการเรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็น 6 หัวข้ออบรม รายละเอียดดังนี้

หัวข้อหลักสูตรอบรมฯ รูปแบบการอบรมจำนวนชั่วโมง
1. นิยามวิชาชีพรังสีเทคนิค 1
2. วิวัฒนาการการสร้างภาพรังสีทางการแพทย์ 1
3. อุบัติการณ์ทางรังสีที่สำคัญ  1
4. บทนำเรื่องสมรรถนะและบทบาททางวิชาชีพรังสีเทคนิค
4.1 หน้าที่และบทบาทด้านรังสีวินิจฉัย
4.2 หน้าที่และบทบาทด้านรังสีรักษา
4.3 หน้าที่และบทบาทด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์
4.4 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพรังสีเทคนิค
4.5 งานบริหารและงานประกันคุณภาพทางรังสี
4.6 จิตอาสาในงานบริการทางรังสีเทคนิค
-
1
1
1
1
1
1
5. ความก้าวหน้าทางวิชาชีพรังสีเทคนิค
5.1 งานวิจัยวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์
5.2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางรังสีในปัจจุบัน
5.3 เส้นทางวิชาชีพและการศึกษาต่อ
5.4 รังสีเทคนิคในระดับสากล
-
1
1
1
1
6. คุณลักษณะของนักรังสีเทคนิคที่พึงประสงค์ 2
รวม 15 ชั่วโมง

บทนำสู่รังสีเทคนิค รุ่นที่ 2 ปี 2567 (Introduction to Radiological Technology Batch 2 Year 2024)

Responsive image

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
ผศ.ดร. สุรัชณีย์ พัดงาม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะเทคนิคการแพทย์
ภาควิชารังสีเทคนิค
ช่องทางในการติดต่อสอบถาม
นางสาวรัตติกาล ไคร้โท้ง
rattikarn.k@cmu.ac.th
053-95072
...
หลักสูตรสะสมหน่วยกิต
หลักสูตรที่สามารถสะสมหน่วยกิต เพื่อเทียบโอนเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้
...
การเรียนรูปแบบ Online
เป็นหลักสูตรเรียนรู้ผ่าน Online Platform

แนะนำสำหรับคุณ
Card image cap

วันที่รับสมัคร 10 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567
ภาษาไทย
รับรองสมรรถนะ
ราคา 1,700 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

เกินระยะเวลาการรับสมัครวันที่
25 พ.ค. 2567 - 30 พ.ค. 2567

ภาษาไทย
รับรองสมรรถนะ
ไม่มีค่าใช้จ่าย


เรียนทั้งออนไลน์
และในสถานศึกษา
Card image cap

เกินระยะเวลาการรับสมัครวันที่
1 ก.พ. 2567 - 15 มิ.ย. 2567

ภาษาไทย
ราคา 1,800 บาท


เรียนออนไลน์
Card image cap

วันที่รับสมัคร 21 มิ.ย. 2567 - 21 ก.ค. 2567
ภาษาไทย
สะสมหน่วยกิต
ราคา 2,600 บาท


เรียนออนไลน์