กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ EdSociate Special Webinar ครั้งที่ 25 หัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้า PISA 2025” กับเจ้าหญิงแห่งวงการ SciEd


กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ EdSociate Special Webinar ครั้งที่ 25 หัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้า PISA 2025” กับเจ้าหญิงแห่งวงการ SciEd

รายละเอียดหัวข้อ Webinar
      หัวข้อที่ 1 รู้ชัดสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ สู่การพิชิตมงแห่ง "PISA"
      หัวข้อที่ 2 นัมเบอร์วัน...พร้อมรู้ทันเรื่องประเมินตามกรอบ PISA 2025
      หัวข้อที่ 3 ส่งเสริมสมรรถนะอย่างไร...ให้โดน สไตล์ตัวแม่ตัวมัม
      หัวข้อที่ 4 เปิดก่อนได้เปรียบ รู้เพียบโลกดิจิทัล learning in the digital world


วิทยากรโดย
      รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
      รองศาสตราจารย์ ดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
      รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ช่วงวันรับสมัคร
วันเริ่มรับสมัคร 1 ก.พ. 67 เวลา 00:00 น.
วันสิ้นสุดรับสมัคร 26 ก.พ. 67 เวลา 16:30 น.
ช่วงเวลาสัมมนาออนไลน์
วันที่เริ่มสัมมนา 28 ก.พ. 67 เวลา 10:00 น.
วันที่สิ้นสุดสัมมนา 28 ก.พ. 67 เวลา 12:00 น.
ประกาศนียบัตร
ได้รับหลังจากสิ้นสุดสัมมนา โดยมีขั้นตอนดังนี้
  1. หลังจากสิ้นสุดสัมมนา คลิกปุ่ม “แบบทดสอบ” เพื่อทำแบบสอบถาม (ผู้เรียนจะต้องเข้าสู่ระบบเพื่อทำแบบสอบถาม)
  2. หลังจากทำแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อย ระบบจะจัดทำประกาศนียบัตรในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งท่านสามารถทำการดาวน์โหลดได้ด้วยตัวเอง หรือดูข้อมูลการลงทะเบียนและประกาศนียบัตรได้ที่ My journey

กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ EdSociate Special Webinar ครั้งที่ 25 หัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้า PISA 2025” กับเจ้าหญิงแห่งวงการ SciEd

Responsive image

วิทยากร

รูปวิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รูปวิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รูปวิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รูปวิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รูปแบบการสัมมนา

...
สัมมนารูปแบบ Online
สัมมนาผ่าน Online Platform

สิ้นสุดการสัมมนา
สัมมนาได้สิ้นสุดลงแล้ว
รับชมย้อนหลัง