วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU School of Lifelong Education

สร้างรูปแบบการศึกษาที่ไม่จำกัดแค่การเป็นนักศึกษา  เพราะทุกคนคือ "ผู้เรียน"

ด้วยสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรง และฉับพลันในหลากหลายมิติ (Disruption) ส่งผลต่อการดำเนินงานในทุกภาคส่วนที่ต้องเร่งปรับตัวให้ทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และโครงสร้างประชากร จึงได้ริเริ่มแนวคิดในการจัดตั้ง "วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" หรือ "CMU School of Lifelong Education:CMU-LE" ขึ้น เพื่อสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติทั้งในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

หลักสูตรอบรมระยะสั้น

วิชาเรียนร่วม

 • โปรดรอสักครู่..

  ร่วมเรียนรู้เรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับเชียงใหม่ จากการรับฟัง Podcast ช่อง "What's up Chiang Mai?" โดยวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ร่วมกับ Infinity Podcast

  สร้างรูปแบบการศึกษาที่ไม่จำกัดแค่การเป็นนักศึกษา

  เพราะทุกคนคือ "ผู้เรียน"

  FAQ : คำถามที่พบบ่อย

  ติดต่อเรา

  วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างรูปแบบการศึกษาที่ไม่จำกัดแค่การเป็นนักศึกษา

  Address

  2nd floor, Building A, Innovative Center, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand 50200

  Phone Number

  (+66) 53 943 696
  or
  (+66) 64 995 9333

  Email

  lifelong@cmu.ac.th

  Social