วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CMU School of Lifelong Education
สร้างรูปแบบการศึกษาที่ไม่จำกัดแค่การเป็นนักศึกษา  เพราะทุกคนคือ "ผู้เรียน"
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างประชากร และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ก่อให้เกิดคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลง หรือ Wave of Disruption ในทุกมิติของสังคมโลก ส่งผลต่อการดำเนินงานในทุกภาคส่วนที่ต้องเร่งปรับตัวรวมถึงการจัดการการศึกษา รูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียนอาจไม่ตอบสนองต่อวิถีการดำเนินชีวิตของคนในยุคนี้อีกต่อไป แนวโน้มการศึกษามุ่งเข้าสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นแหล่งความรู้ที่ย่อยง่าย เปิดกว้างสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ ให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สาธารณะ ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยนอกระบบโรงเรียน จึงได้ริเริ่มแนวคิดในการจัดตั้ง "วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" หรือ "CMU School of Lifelong Education: CMU-LE" ขึ้น เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการ reskill/upskill ให้แก่ผู้เรียนทุกช่วงวัยผ่านการเรียนร่วมกับนักศึกษาในชั้นเรียน และหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่มีการรับรองสมรรถนะ หรือสะสมหน่วยกิตใน ธนาคารหน่วยกิต (credit bank) สนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติทั้งในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเสมอภาคทางสังคม

หลักสูตรอบรมระยะสั้น

โปรดรอสักครู่

CMU-MOOC+

โปรดรอสักครู่

CMU-MOOC

โปรดรอสักครู่

CMU-MOOC I

โปรดรอสักครู่

วิชาเรียนร่วม (Advanced@CMU)

 • โปรดรอสักครู่..

  ร่วมเรียนรู้เรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับเชียงใหม่ จากการรับฟัง Podcast ช่อง "What's up Chiang Mai?" โดยวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ร่วมกับ Infinity Podcast

  สร้างรูปแบบการศึกษาที่ไม่จำกัดแค่การเป็นนักศึกษา

  เพราะทุกคนคือ "ผู้เรียน"

  FAQ : คำถามที่พบบ่อย

  ติดต่อเรา

  วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างรูปแบบการศึกษาที่ไม่จำกัดแค่การเป็นนักศึกษา

  Address

  2nd floor, Building A, Innovative Center, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand 50200

  Phone Number

  (+66) 53 943 695-6
  or
  (+66) 64 995 9333

  Social