พลังเกษียณ

สร้างชาติ

“ เกษียณมีดี” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ“ พลังเกษียณสร้างชาติ” ซึ่งมุ่งเน้น การสร้างระบบนิเวศ การเรียนรู้ตลอดชีวิต“ มีดี” (MEDEE: Multi-generation Entrepreneur Development Educational Ecosystem) เพื่อพัฒนาทักษะงาน ในยุคดิจิทัล สำหรับผู้สูงวัยรวมทั้งพัฒนาระบบสนับสนุนเชิงเทคนิคของคนรุ่นใหม่ เข้ามาผสานกำลังเพื่อที่จะสามารถพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะเหล่านั้นไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างยั่งยืน

รายละเอียด

สนับสนุนโดย

เรื่องราว

“มีดี”

“เรื่องราวมีดี” พื้นที่แบ่งปันเรื่องราวและกิจกรรมของวัยมีดีที่อยากมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนวัยเกษียณและคนทั่วไป ส่งต่อพลังบวก และก่อเกิดคุณค่าในตัวเอง

ชุมชน

“คนมีดี”

“ชุมชนคนมีดี” เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และระบบการสนับสนุนผู้สูงอายุ ด้วยคนรุ่นใหม่ ผ่าน Facebook group เพื่อให้เกิดเครือข่าย ผู้สูงอายุเป็น ชุมชนแห่ง การแบ่งปันความรู้ เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ที่สั่งสมมาให้กับคนรุ่นใหม่และให้คนรุ่นใหม่ได้ถ่ายทอดความรู้ทักษะด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่แก่ผู้สูงอายุส่งเสริมให้เกิดการจับคู่และเป็นสะพานเชื่อมกันระหว่างคนทั้งสองกลุ่มที่มีความสนใจในธุรกิจหรือมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อให้เกิดความร่วมมือ เชิงเทคนิคที่เสริมหรือเติมเต็ม ซึ่งกันและกัน

เข้าร่วมกลุ่ม"คนมีดี"

ตลาด

“คนมีดี”

“ตลาดคนมีดี” เป็นแหล่งรวมขายสินค้าหรือบริการจากผู้สูงอายุหรือ ความร่วมมือของผู้สูงอายุและคนรุ่นใหม่แบบ B2C จากผู้ประกอบการ ถึงลูกค้าโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางทำให้เกิดความยุติธรรมในกลไกด้านการกำหนดราคาและสามารถเข้าถึงได้ในวงกว้างจากทั่่วทุกภูมิภาคด้วยการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบมีมาตรฐานจากทีมงานวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้บริการทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ

เข้าร่วมตลาด"คนมีดี"

โรงเรียนดิจิทัล

“เกษียณมีดี”

โรงเรียนผู้สูงอายุดิจิทัล “เกษียณมีดี” (MEDEE Digital School) เป็นรูปแบบโรงเรียนออนไลน์ด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรออนไลน์ผ่านระบบ CMU MOOC ระบบการออกประกาศนียบัตร การผ่านการเรียนรู้ และระบบการเก็บประวัติการเรียน (e-portfolio) ของผู้เรียน โดยแต่ละหลักสูตรสอนโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการ ทั้งคนรุ่นใหม่และผู้สูงวัยที่มีประสบการณ์ ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงวัย

หลักสูตรเพิ่มเติม

หลักสูตรแนะนำ

การสอนทักษะอาชีพผ่านเชิงปฏิบัติ(Workshop) ออนไลน์ 2

วันรับสมัคร 1 ต.ค. 66 ถึง 31 ต.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ความรู้เบื้องต้นการใช้งานแอปฟลิเคชัน TIKTOK

วันรับสมัคร 1 ต.ค. 66 ถึง 31 ต.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ความรู้เบื้องต้นการใช้งานแอปฟลิเคชัน YOUTUBE

วันรับสมัคร 1 ต.ค. 66 ถึง 31 ต.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ความรู้เบื้องต้นการใช้งานอีเมล (E-mail)

วันรับสมัคร 1 ต.ค. 66 ถึง 31 ต.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

"สอนสูงวัย ใช้ไอที" การใช้เครื่องมือพื้นฐานสมาร์ทโฟน

วันรับสมัคร 1 ส.ค. 64 ถึง 31 ต.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

การเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ขั้นพื้นฐาน

วันรับสมัคร 26 ต.ค. 64 ถึง 31 ต.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

การใช้สื่อ Facebook และ Online Marketplace

วันรับสมัคร 1 ส.ค. 64 ถึง 31 ต.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

การจัดการขนส่งและติดตามการขนส่งพัสดุ

วันรับสมัคร 8 พ.ย. 64 ถึง 31 ต.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

การใช้เครื่องมือพื้นฐานทางการเงินบนสมาร์ตโฟน

วันรับสมัคร 8 พ.ย. 64 ถึง 31 ต.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

การทำบัญชีอย่างง่าย

วันรับสมัคร 20 ต.ค. 64 ถึง 31 ต.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

รู้รอบ Digital Marketing

วันรับสมัคร 1 ก.ย. 64 ถึง 31 ต.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และการกำหนดราคา

วันรับสมัคร 1 ก.ย. 64 ถึง 31 ต.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย

วันรับสมัคร 1 ก.ย. 64 ถึง 31 ต.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด และการตลาดแบบรู้ใจ

วันรับสมัคร 1 ก.ย. 64 ถึง 31 ต.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

งานยุคใหม่ของผู้สูงวัย และแรงบันดาลใจธุรกิจผลิตภัณฑ์สินค้า

วันรับสมัคร 1 ส.ค. 64 ถึง 31 ต.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

งานยุคใหม่ของผู้สูงวัย และแรงบันดาลใจธุรกิจบริการ

วันรับสมัคร 26 ต.ค. 64 ถึง 31 ต.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

การสอนทักษะอาชีพ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) แบบออนไลน์

วันรับสมัคร 8 พ.ย. 64 ถึง 31 ต.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพตนเอง

สมัครเรียนฟรี !