หลักสูตร

อบรมระยะสั้น

จัดโดย CMU HR และ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มช.

Card image cap
CMU e-Document Workshop Session with Mass Comm

หมดเขตรับสมัคร

ไม่มีค่าใช้จ่าย

Card image cap
Advanced CMU e-Document Templates

หมดเขตรับสมัคร

ไม่มีค่าใช้จ่าย

Card image cap
ค่านิยม E-CMU (E-CMU Core Values)

วันที่รับสมัคร 8 มี.ค. 65 ถึง 31 ธ.ค. 75

ไม่มีค่าใช้จ่าย

Card image cap
หลักสูตร การเรียนรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน (ITA) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่รับสมัคร 9 มี.ค. 66 ถึง 31 ธ.ค. 67

ไม่มีค่าใช้จ่าย

Card image cap
หลักสูตร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในองค์กร สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Business Acumen)

วันที่รับสมัคร 1 ก.ย. 65 ถึง 31 ธ.ค. 67

ไม่มีค่าใช้จ่าย

Card image cap
หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี (Technology-rich Learning Designer) ระดับต้น

หมดเขตรับสมัคร

ไม่มีค่าใช้จ่าย

Card image cap
หลักสูตร การออกแบบและดำเนินการเรียนรู้แบบ Active Learning

หมดเขตรับสมัคร

ไม่มีค่าใช้จ่าย

Card image cap
หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

หมดเขตรับสมัคร

ไม่มีค่าใช้จ่าย

Card image cap
หลักสูตร Outcome–based Education

วันที่รับสมัคร 15 ส.ค. 66 ถึง 31 ธ.ค. 67

ไม่มีค่าใช้จ่าย

Card image cap
หลักสูตรเทคนิคการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์

วันที่รับสมัคร 19 ก.ย. 65 ถึง 31 ธ.ค. 67

ไม่มีค่าใช้จ่าย

Card image cap
การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Human Resource Management)

วันที่รับสมัคร 16 ก.ย. 66 ถึง 31 ธ.ค. 67

ไม่มีค่าใช้จ่าย

Card image cap
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการประยุกต์ใช้

วันที่รับสมัคร 16 ก.ย. 66 ถึง 31 ธ.ค. 67

ไม่มีค่าใช้จ่าย

Card image cap
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Human Resource Development)

วันที่รับสมัคร 16 ก.ย. 66 ถึง 31 ธ.ค. 67

ไม่มีค่าใช้จ่าย

Card image cap
การใช้งานระบบสารสนเทศบุคลากร (Human Resource Information System)

วันที่รับสมัคร 16 ก.ย. 66 ถึง 31 ธ.ค. 67

ไม่มีค่าใช้จ่าย

Card image cap
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนักศึกษาด้านกิจการนักศึกษา

วันที่รับสมัคร 16 ก.ย. 66 ถึง 31 ธ.ค. 67

ไม่มีค่าใช้จ่าย

Card image cap
หลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน รุ่นที่ 2

วันที่รับสมัคร 25 ก.ย. 66 ถึง 31 ธ.ค. 67

ไม่มีค่าใช้จ่าย

Card image cap
ข้อบังคับ กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวินัยนักศึกษา

วันที่รับสมัคร 29 ก.ย. 66 ถึง 31 ธ.ค. 67

ไม่มีค่าใช้จ่าย

Card image cap
ทักษะพลเมืองโลก คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และส่วนงาน

วันที่รับสมัคร 29 ก.ย. 66 ถึง 31 ธ.ค. 67

ไม่มีค่าใช้จ่าย