หลักสูตร

อบรมระยะสั้น

จัดโดย CMU HR และ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มช.

07

Card image cap
เตรียมผู้นำให้พร้อมขับเคลื่อนองค์กร (Prepare Successors for Leadership) รุ่นที่ 2

หมดเขตรับสมัคร

ไม่มีค่าใช้จ่าย

07

Card image cap
เตรียมผู้นำให้พร้อมขับเคลื่อนองค์กร (Prepare Successors for Leadership) รุ่นที่ 2

หมดเขตรับสมัคร

ไม่มีค่าใช้จ่าย

07

Card image cap
เตรียมผู้นำให้พร้อมขับเคลื่อนองค์กร (Prepare Successors for Leadership) รุ่นที่ 2

หมดเขตรับสมัคร

ไม่มีค่าใช้จ่าย

07

Card image cap
เตรียมผู้นำให้พร้อมขับเคลื่อนองค์กร (Prepare Successors for Leadership) รุ่นที่ 2

หมดเขตรับสมัคร

ไม่มีค่าใช้จ่าย

05

Card image cap
CSRM & Sustainability Mindset

วันที่รับสมัคร 1 เม.ย. 67 ถึง 31 ธ.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

07

Card image cap
เตรียมผู้นำให้พร้อมขับเคลื่อนองค์กร (PREPARE SUCCESSORS FOR LEADERSHIP)

หมดเขตรับสมัคร

ไม่มีค่าใช้จ่าย

05

Card image cap
มาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity)

วันที่รับสมัคร 26 เม.ย. 67 ถึง 31 ธ.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

05

Card image cap
การใช้ Chat GPT เพื่อประยุกต์ ใช้ในงานสอน งานวิจัยและงานเอกสาร

วันที่รับสมัคร 3 พ.ค. 67 ถึง 31 พ.ค. 67

ไม่มีค่าใช้จ่าย

07

Card image cap
เตรียมผู้นำให้พร้อมขับเคลื่อนองค์กร (PREPARE SUCCESSORS FOR LEADERSHIP)

หมดเขตรับสมัคร

ไม่มีค่าใช้จ่าย

07

Card image cap
เตรียมผู้นำให้พร้อมขับเคลื่อนองค์กร (Prepare Successors for Leadership)

หมดเขตรับสมัคร

ไม่มีค่าใช้จ่าย

07

Card image cap
เตรียมผู้นำให้พร้อมขับเคลื่อนองค์กร (Prepare Successors for Leadership)

หมดเขตรับสมัคร

ไม่มีค่าใช้จ่าย

05

Card image cap
แนวปฏิบัติด้านการเงิน พัสดุ สำหรับการบริหารจัดการโครงการวิจัย

วันที่รับสมัคร 1 มี.ค. 67 ถึง 31 ธ.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

05

Card image cap
ความเป็นครูในห้องเรียนยุคใหม่

วันที่รับสมัคร 1 มี.ค. 67 ถึง 31 ธ.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

05

Card image cap
การวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งทางการตลาดของหลักสูตร (ANALYSING AND SETTING A MARKET POSITIONING FOR AN ACADEMIC CURRICULA)

วันที่รับสมัคร 10 เม.ย. 67 ถึง 31 ธ.ค. 67

ไม่มีค่าใช้จ่าย

05

Card image cap
การคิดแบบองค์รวมเพื่อการจัดการเรียนรู้ (MODERN TEACHING FOR HOLISTIC THINKING)

วันที่รับสมัคร 1 มี.ค. 67 ถึง 31 ธ.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

05

Card image cap
เทคนิคการทำเอกสารประกอบการสอน และเอกสารคำสอน

วันที่รับสมัคร 1 มี.ค. 67 ถึง 31 ธ.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

04

Card image cap
การจัดการองค์ความรู้เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน (Effective Knowledge Management)

วันที่รับสมัคร 12 ก.พ. 67 ถึง 31 ธ.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

07

Card image cap
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE)

หมดเขตรับสมัคร

ไม่มีค่าใช้จ่าย

06

Card image cap
Advanced CMU e-Document Templates รุ่นที่ 2

วันที่รับสมัคร 27 มี.ค. 66 ถึง 31 ธ.ค. 67

ไม่มีค่าใช้จ่าย

06

Card image cap
CMU e-Document Workshop Session with Mass Comm รุ่นที่ 2

วันที่รับสมัคร 27 มี.ค. 66 ถึง 31 ธ.ค. 67

ไม่มีค่าใช้จ่าย

05

Card image cap
จริยธรรมการวิจัยในสัตว์เบื้องต้น

วันที่รับสมัคร 15 มี.ค. 67 ถึง 31 ธ.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

05

Card image cap
จริยธรรมการวิจัยในคนระดับต้น (INTRODUCTION TO HUMAN RESEARCH ETHICS)

วันที่รับสมัคร 1 ก.พ. 67 ถึง 31 ธ.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

05

Card image cap
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ระดับต้น (TECHNOLOGY-RICH LEARNING DESIGNER)

วันที่รับสมัคร 27 ธ.ค. 66 ถึง 31 ธ.ค. 67

ไม่มีค่าใช้จ่าย

05

Card image cap
อาจารย์ยุคใหม่กับ ACTIVE LEARNING

วันที่รับสมัคร 27 ธ.ค. 66 ถึง 31 ธ.ค. 69

ไม่มีค่าใช้จ่าย

04

Card image cap
ทักษะพลเมืองโลก คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และส่วนงาน

วันที่รับสมัคร 29 ก.ย. 66 ถึง 31 ธ.ค. 67

ไม่มีค่าใช้จ่าย

04

Card image cap
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับด้านการอุดมศึกษา

วันที่รับสมัคร 6 พ.ย. 66 ถึง 31 ธ.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

04

Card image cap
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับด้านยุทธศาสตร์

วันที่รับสมัคร 6 พ.ย. 66 ถึง 31 ธ.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

04

Card image cap
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่รับสมัคร 6 พ.ย. 66 ถึง 31 ธ.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

04

Card image cap
การวางแผนและการจัดทำแผนในระดับแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติงาน

วันที่รับสมัคร 6 พ.ย. 66 ถึง 31 ธ.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

04

Card image cap
การวิเคราะห์และจัดทำแผนอัตรากำลัง

วันที่รับสมัคร 6 พ.ย. 66 ถึง 31 ธ.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

04

Card image cap
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ด้านการบริหารงบประมาณ และการจัดทำแผนงบประมาณ

วันที่รับสมัคร 6 พ.ย. 66 ถึง 31 ธ.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

04

Card image cap
การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยง

วันที่รับสมัคร 6 พ.ย. 66 ถึง 31 ธ.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

04

Card image cap
การกำกับ ติดตาม และประเมินผลแผนงาน/โครงการในระดับต่าง ๆ

วันที่รับสมัคร 6 พ.ย. 66 ถึง 31 ธ.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

01

Card image cap
ค่านิยม E-CMU (E-CMU Core Values)

วันที่รับสมัคร 8 มี.ค. 65 ถึง 31 ธ.ค. 75

ไม่มีค่าใช้จ่าย

01

Card image cap
หลักสูตร การเรียนรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน (ITA) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่รับสมัคร 9 มี.ค. 66 ถึง 31 ธ.ค. 67

ไม่มีค่าใช้จ่าย

01

Card image cap
หลักสูตร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในองค์กร สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Business Acumen)

วันที่รับสมัคร 9 มี.ค. 66 ถึง 31 ธ.ค. 67

ไม่มีค่าใช้จ่าย

05

Card image cap
หลักสูตร Outcome–based Education

วันที่รับสมัคร 15 ส.ค. 66 ถึง 31 ธ.ค. 67

ไม่มีค่าใช้จ่าย

05

Card image cap
หลักสูตรเทคนิคการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์

วันที่รับสมัคร 19 ก.ย. 65 ถึง 31 ธ.ค. 67

ไม่มีค่าใช้จ่าย

04

Card image cap
การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Human Resource Management)

วันที่รับสมัคร 16 ก.ย. 66 ถึง 31 ธ.ค. 67

ไม่มีค่าใช้จ่าย

04

Card image cap
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการประยุกต์ใช้

วันที่รับสมัคร 16 ก.ย. 66 ถึง 31 ธ.ค. 67

ไม่มีค่าใช้จ่าย

04

Card image cap
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Human Resource Development)

วันที่รับสมัคร 16 ก.ย. 66 ถึง 31 ธ.ค. 67

ไม่มีค่าใช้จ่าย

05

Card image cap
OUTCOME-BASED Project Management

วันที่รับสมัคร 1 เม.ย. 67 ถึง 31 ธ.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

04

Card image cap
Growth Mindset and Effective Teamwork

วันที่รับสมัคร 22 เม.ย. 67 ถึง 31 ก.ค. 67

ไม่มีค่าใช้จ่าย

04

Card image cap
ปรับวิธีคิดสู่ความสำเร็จด้วยลีนและอไจล์ (Becoming Lean & Agile: Shifting Our Mindset for Success)

วันที่รับสมัคร 22 เม.ย. 67 ถึง 31 ส.ค. 67

ไม่มีค่าใช้จ่าย

04

Card image cap
การใช้งานระบบสารสนเทศบุคลากร (Human Resource Information System)

วันที่รับสมัคร 16 ก.ย. 66 ถึง 31 ธ.ค. 67

ไม่มีค่าใช้จ่าย

04

Card image cap
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนักศึกษาด้านกิจการนักศึกษา

วันที่รับสมัคร 16 ก.ย. 66 ถึง 31 ธ.ค. 67

ไม่มีค่าใช้จ่าย

05

Card image cap
หลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน รุ่นที่ 2

วันที่รับสมัคร 25 ก.ย. 66 ถึง 31 ธ.ค. 67

ไม่มีค่าใช้จ่าย

04

Card image cap
ข้อบังคับ กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวินัยนักศึกษา

วันที่รับสมัคร 29 ก.ย. 66 ถึง 31 ธ.ค. 67

ไม่มีค่าใช้จ่าย

06

Card image cap
การสืบค้นสารสนเทศ

วันที่รับสมัคร 16 ต.ค. 66 ถึง 31 ธ.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

06

Card image cap
การวิเคราะห์สารสนเทศ

วันที่รับสมัคร 16 ต.ค. 66 ถึง 31 ธ.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

06

Card image cap
การสังเคราะห์สารสนเทศ

วันที่รับสมัคร 16 ต.ค. 66 ถึง 31 ธ.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

06

Card image cap
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

วันที่รับสมัคร 16 ต.ค. 66 ถึง 31 ธ.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

06

Card image cap
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่รับสมัคร 16 ต.ค. 66 ถึง 31 ธ.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

06

Card image cap
การจัดการข้อมูลสารสนเทศ

วันที่รับสมัคร 16 ต.ค. 66 ถึง 31 ธ.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

06

Card image cap
การวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ

วันที่รับสมัคร 16 ต.ค. 66 ถึง 31 ธ.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

06

Card image cap
การวางแผนระบบสารสนเทศ

วันที่รับสมัคร 16 ต.ค. 66 ถึง 31 ธ.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย

06

Card image cap
การใช้ข้อมูลสารสนเทศ

วันที่รับสมัคร 16 ต.ค. 66 ถึง 31 ธ.ค. 70

ไม่มีค่าใช้จ่าย