01

การทำแบบทดสอบ

ทำแบบทดสอบเพื่อประเมินทักษะตนเองผ่านการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพของทักษะพื้นฐานที่มีในปัจจุบันและประเมินทักษะที่จำเป็นในอนาคตเพื่อสร้างชุดการเรียนรู้ที่จำเพาะ ของแต่ละบุคคล

เริ่มทำแบบทดสอบ

02

เรียนรู้ทักษะแห่งอนาคต บนระบบออนไลน์

เรียนรู้บทเรียนออนไลน์โดยการปูพื้นฐานความเข้าใจทักษะของตนเอง และนำไปพัฒนาต่อยอดทักษะสำหรับการดำเนินชีวิตและการทำงาน เข้าถึงง่ายเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

ดูหลักสูตร

03

อบรมการแก้ปัญหาด้วยทักษะ

เข้ารับการอบรมเพื่อฝึกฝนและฟูมฟักทักษะเบื้องต้นผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ เชิงปฏิบัติการ และการแก้ปัญหาแบบบูรณาการกลุ่มทักษะต่าง ๆ

สมัครหลักสูตรอบรม

04

บูรณาการความรู้ สู่เส้นทางอาชีพ

นำความรู้จาการเรียนทักษะพื้นฐานและทักษะที่ต้องพัฒนาผ่าน หลักสูตรออนไลน์และการอบรมเชิงปฏิบัติการมาปรับประยุกต์ใน การดำเนินชีวิตและการทำงานส่งต่อพลังแห่งการเรียนรู้และสร้าง สังคมแห่งการแบ่งปัน และพัฒนาทักษะแห่งอนาคต

ทักษะแห่งอนาคต
การพัฒนาทักษะจำเป็นต่างๆที่นอกเหนือไปจากทักษะจำเพาะทาง วิชาชีพ หรือที่รู้จักกันว่า “Soft Skills” ทักษะสำคัญในชีวิต และการทำงาน

Critical thinking

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

Communication

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

Planning and ways of working

การวางแผน และกลยุทธ์ในการทำงาน

Mental flexibility

การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และการเรียนรู้

ประเมินทักษะตนเอง

ทำแบบทดสอบเพื่อประเมินทักษะตนเองผ่านการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ของทักษะพื้นฐานที่มีในปัจจุบัน และประเมินทักษะที่จำเป็นในอนาคต เพื่อสร้างชุดการเรียนรู้ที่จำเพาะของแต่ละบุคคล

ผลลัพธ์

 • เข้าใจทักษะพื้นฐานของตนเองได้ดียิ่งขึ้น
 • รู้จักทักษะที่ต้องพัฒนาและเติมเต็ม
 • เรียนรู้ทักษะที่ขาดหายและปรับรับกับตนเอง
 • นำทักษะไปใช้ได้ตรงกับบริบทของการทำงาน
 • เริ่มทำแบบทดสอบ

  01

  เรียนรู้ทักษะแห่งอนาคต บนระบบออนไลน์

  เรียนรู้บทเรียนออนไลน์โดยการปูพื้นฐานความเข้าใจทักษะของตนเอง และนำไปพัฒนาต่อยอดทักษะสำหรับการดำเนินชีวิตและการทำงาน เข้าถึงง่ายเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

  ผลลัพธ์

 • เรียนรู้พื้นฐานทักษะเดิมให้สมบูรณ์
 • พัฒนาทักษะใหม่ให้สามารถนำไปใช้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
 • นำไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่างหลากหลายและครอบคลุม
 • ดูหลักสูตร

  02

  อบรมการแก้ปัญหาด้วยทักษะ

  เข้ารับการอบรมเพื่อฝึกฝนและฟูมฟักทักษะเบื้องต้นผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ เชิงปฏิบัติการ และการแก้ปัญหาแบบบูรณาการกลุ่มทักษะต่าง ๆ

  ผลลัพธ์

 • จำลองการใช้ทักษะผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 • ฝึกฝนการนำทักษะไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
 • ปรับประยุกต์ทักษะที่เรียนรู้ในบริบทการนำมาใช้จริง
 • เข้าใจการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตอย่างลึกซึ้ง
 • สมัครหลักสูตรอบรม

  03

  บูรณาการความรู้ สู่เส้นทางอาชีพ

  นำความรู้จาการเรียนทักษะพื้นฐานและทักษะที่ต้องพัฒนาผ่าน หลักสูตรออนไลน์และการอบรมเชิงปฏิบัติการมาปรับประยุกต์ใน การดำเนินชีวิตและการทำงานส่งต่อพลังแห่งการเรียนรู้และสร้าง สังคมแห่งการแบ่งปัน และพัฒนาทักษะแห่งอนาคต

  ผลลัพธ์

 • บูรณาการจากการเรียนออนไลน์และอบรมทักษะมาใช้ในเส้นทางอาชีพ
 • แบ่งปันและส่งต่อพลังแห่งการเรียนรู้
 • สร้างสังคมและเครือข่ายแห่งการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต
 • 04

  ทักษะแห่งอนาคต

  ในปัจจุบันการเรียนรู้ทักษะเฉพาะ (Hard Skills) นั้นไม่เพียงพออีกต่อไป ในองค์กรส่วนใหญ่เฟ้นหาบุคลากรที่มีทักษะการทำงานและการใช้ชีวิต (Soft Skills) ที่ดีเยี่ยมควบคู่ไปด้วย หลักสูตร Skills4life มุ่งเน้นการเติมเต็มทักษะด้าน Soft Skills ที่สามารถส่งเสริมสมรรถนะการทำงานของแต่ละบุคคลให้สามารถประสบความสำเร็จได้

  Critical thinking

  การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การให้เหตุผลเชิงตรรกะ การทำความเข้าใจความคิดที่มีอคติ การสืบหาข้อมูลส่วนสำคัญ

  Communication

  พลังแห่งการเล่าเรื่องและการพูดในที่สาธารณะ การถามในประเด็นที่ตรงจุด การสร้างสารและสื่อความหมาย การฟังอย่างตั้งใจ

  Planning and ways of working

  การพัฒนาแผนงาน การบริหารเวลาและการลำดับความสำคัญ ความคิดแบบคล่องแคล่วและยืดหยุ่น

  Mental flexibility

  ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ การประยุกต์ใช้ความรู้ใบริบทที่หลากหลาย การสร้างมุมมองและทัศนะใหม่ๆ การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ วิธีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

  วิธีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (Learning how to learn)

  วันรับสมัคร 1 ก.พ. 65 ถึง 31 ก.ค. 65

  ไม่มีค่าใช้จ่าย

  การประยุกต์ใช้ความรู้ในบริบทที่หลากหลาย (Translating knowledge to different contexts)

  วันรับสมัคร 19 ม.ค. 65 ถึง 31 ก.ค. 65

  ไม่มีค่าใช้จ่าย

  การสร้างสารและสื่อความหมาย (Synthesizing messages)

  วันรับสมัคร 1 ม.ค. 65 ถึง 31 ก.ค. 65

  ไม่มีค่าใช้จ่าย

  พลังแห่งการเล่าเรื่องและการพูดในที่สาธารณะ (Storytelling and public speaking)

  วันรับสมัคร 24 ม.ค. 65 ถึง 31 ก.ค. 65

  ไม่มีค่าใช้จ่าย

  การถามในประเด็นที่ตรงจุด (Asking the right questions)

  วันรับสมัคร 1 มี.ค. 65 ถึง 31 ก.ค. 65

  ไม่มีค่าใช้จ่าย

  ความคิดแบบคล่องแคล่ว-ยืดหยุ่น (Agile thinking)

  วันรับสมัคร 1 มี.ค. 65 ถึง 31 ก.ค. 65

  ไม่มีค่าใช้จ่าย

  ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ (Creativity and Imagination)

  วันรับสมัคร 1 เม.ย. 65 ถึง 31 ก.ค. 65

  ไม่มีค่าใช้จ่าย

  การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Structured problem solving)

  วันรับสมัคร 17 ม.ค. 65 ถึง 31 ก.ค. 65

  ไม่มีค่าใช้จ่าย

  การสืบหาข้อมูลส่วนสำคัญ (Seeking relevant information)

  วันรับสมัคร 1 ก.พ. 65 ถึง 31 ก.ค. 65

  ไม่มีค่าใช้จ่าย

  การสร้างมุมมองและทัศนะใหม่ ๆ (Adopting a different perspective)

  วันรับสมัคร 1 ม.ค. 65 ถึง 31 ก.ค. 65

  ไม่มีค่าใช้จ่าย

  การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ (Adaptability)

  วันรับสมัคร 1 ม.ค. 65 ถึง 31 ก.ค. 65

  ไม่มีค่าใช้จ่าย

  การฟังอย่างใส่ใจ (Active listening)

  วันรับสมัคร 17 ม.ค. 65 ถึง 31 ก.ค. 65

  ไม่มีค่าใช้จ่าย

   สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กร

   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

   ติดต่อเรา