01

การทำแบบทดสอบ

เริ่มต้นทำแบบทดสอบประเมินทักษะปัจจุบันของคุณ พร้อมวิเคราะห์ทักษะที่จำเป็นในอนาคต เพื่อออกแบบชุดการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับคุณ

เริ่มทำแบบทดสอบเลย

02

เรียนรู้ทักษะ บนระบบออนไลน์

เรียนรู้ทักษะ soft skills ผ่านระบบออนไลน์ โดยเริ่มจากการปูพื้นฐานความเข้าใจในทักษะที่ตนเองมีอยู่ และเรียนรู้ทักษะใหม่ที่เหมาะสมสำหรับคุณ

เริ่มเรียนกันเลย

03

Workshop เสริมทักษะ

ฝึกฝนการใช้ทักษะผ่านการเข้าร่วม Workshop เพื่อทดลองใช้ ความรู้ที่ผ่านการเรียนออนไลน์มาปรับใช้ในสถานการณ์จำลอง ของการ Workshop

สมัคร Workshop

04

บูรณาการความรู้ สู่เส้นทางอาชีพ

นำความรู้ที่ได้จากการเรียนออนไลน์และการ Workshop มาปรับใช้ในการใช้ชีวิตและการทำงานจริง นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดแก่คนรอบข้าง เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

ทักษะแห่งอนาคต
การพัฒนาทักษะจำเป็นต่างๆที่นอกเหนือไปจากทักษะจำเพาะทาง วิชาชีพ หรือที่รู้จักกันว่า “Soft Skills” ทักษะสำคัญในชีวิต และการทำงาน

Critical thinking

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

Communication

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

Planning and ways of working

การวางแผน และกลยุทธ์ในการทำงาน

Mental flexibility

การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และการเรียนรู้

ประเมินทักษะตนเอง

เริ่มต้นทำแบบทดสอบประเมินทักษะปัจจุบันของคุณ พร้อมวิเคราะห์ทักษะที่จำเป็นในอนาคต เพื่อออกแบบชุดการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับคุณ

สิ่งที่จะได้รับ

 • รู้จักตนเองดียิ่งขึ้น
 • เข้าใจตนเองว่าต้องเติมเต็มทักษะอะไร
 • รับแผนภูมิเรดาห์วิเคราะห์ทักษะตนเองแบบภาพรวม
 • นำผลที่ได้มาสร้างชุดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง
 • เริ่มทำแบบทดสอบเลย

  01

  เรียนรู้ทักษะ บนระบบออนไลน์

  เรียนรู้ทักษะ soft skills ผ่านระบบออนไลน์ โดยเริ่มจากการปูพื้นฐานความเข้าใจในทักษะที่ตนเองมีอยู่ และเรียนรู้ทักษะใหม่ที่เหมาะสมสำหรับคุณ

  สิ่งที่จะได้รับ

 • เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะเดิมให้สมบูรณ์
 • เรียนรู้ทักษะใหม่ให้สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้
 • นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ทั้งการทำงานและการใช้ชีวิต
 • เริ่มเรียนกันเลย

  02

  Workshop เสริมทักษะ

  ฝึกฝนการใช้ทักษะผ่านการเข้าร่วม Workshop เพื่อทดลองใช้ ความรู้ที่ผ่านการเรียนออนไลน์มาปรับใช้ในสถานการณ์จำลอง ของการ Workshop

  สิ่งที่จะได้รับ

 • เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นจากการประยุกต์ใช้ทักษะในการ Workshop
 • เข้าใจบริบทการใช้งานหลากหลายรูปแบบ
 • เรียนกับผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์กับด้านนั้น ๆ โดยตรง
 • ประกาศนียบัตรผ่านการเข้าร่วม Workshop การันตีสมรรถนะ
 • สมัคร Workshop

  03

  บูรณาการความรู้ สู่เส้นทางอาชีพ

  นำความรู้ที่ได้จากการเรียนออนไลน์และการ Workshop มาปรับใช้ในการใช้ชีวิตและการทำงานจริง นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดแก่คนรอบข้าง เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

  สิ่งที่จะได้รับ

 • ปรับความรู้ที่ได้รับให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคุณ
 • บูรณาการจากการเรียนออนไลน์และ Workshop มาใช้ในเส้นทางอาชีพ
 • แบ่งปันความรู้เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
 • 04

  ทักษะแห่งอนาคต

  การพัฒนาทักษะจำเป็นต่าง ๆ ที่นอกเหนือไปจากทักษะจำเพาะทางวิชาชีพ หรือที่รู้จักกันว่า “Soft Skills” ทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน ที่มุ่งเติมเต็มสมรรถนะของการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมอย่างยั่งยืน

  Critical thinking

  การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การให้เหตุผลเชิงตรรกะ การทำความเข้าใจความคิดที่มีอคติ การสืบหาข้อมูลส่วนสำคัญ

  Communication

  พลังแห่งการเล่าเรื่องและการพูดในที่สาธารณะ การถามในประเด็นที่ตรงจุด การสร้างสารและสื่อความหมาย การฟังอย่างตั้งใจ

  Planning and ways of working

  การพัฒนาแผนงาน การบริหารเวลาและการลำดับความสำคัญ ความคิดแบบคล่องแคล่วและยืดหยุ่น

  Mental flexibility

  ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ การประยุกต์ใช้ความรู้ใบริบทที่หลากหลาย การสร้างมุมมองและทัศนะใหม่ๆ การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ วิธีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

  หลักสูตร Workshops

  หลักสูตร workshops เข้ารับการอบรมเพื่อฝึกฝนและฟูมฟักทักษะเบื้องต้นผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ และการแก้ปัญหาแบบบูรณาการกลุ่มทักษะต่าง ๆ

  วิธีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (Learning how to learn)

  วันรับสมัคร 20 พ.ย. 65 ถึง 31 มี.ค. 66

  ไม่มีค่าใช้จ่าย

  หลักสูตรความเข้าใจในอคติ (Understanding biases)

  วันรับสมัคร 20 พ.ย. 65 ถึง 31 มี.ค. 66

  ไม่มีค่าใช้จ่าย

  การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Structured problem solving)

  วันรับสมัคร 20 พ.ย. 65 ถึง 31 มี.ค. 66

  ไม่มีค่าใช้จ่าย

  พลังแห่งการเล่าเรื่องและการพูดในที่สาธารณะ (Storytelling and public speaking)

  วันรับสมัคร 20 พ.ย. 65 ถึง 31 มี.ค. 66

  ไม่มีค่าใช้จ่าย

  การประยุกต์ใช้ความรู้ในบริบทที่หลากหลาย (Translating knowledge to different contexts)

  วันรับสมัคร 20 พ.ย. 65 ถึง 31 มี.ค. 66

  ไม่มีค่าใช้จ่าย

  ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ (Creativity and Imagination)

  วันรับสมัคร 20 พ.ย. 65 ถึง 31 มี.ค. 66

  ไม่มีค่าใช้จ่าย

  การสืบหาข้อมูลส่วนสำคัญ (Seeking relevant information)

  วันรับสมัคร 20 พ.ย. 65 ถึง 31 มี.ค. 66

  ไม่มีค่าใช้จ่าย

  หลักสูตรการให้เหตุผลอย่างมีตรรกะ (Logical reasoning)

  วันรับสมัคร 20 พ.ย. 65 ถึง 31 มี.ค. 66

  ไม่มีค่าใช้จ่าย

  การสร้างสารและสื่อความหมาย (Synthesizing messages)

  วันรับสมัคร 20 พ.ย. 65 ถึง 31 มี.ค. 66

  ไม่มีค่าใช้จ่าย

  การสร้างมุมมองและทัศนะใหม่ ๆ (Adopting a different perspective)

  วันรับสมัคร 20 พ.ย. 65 ถึง 31 มี.ค. 66

  ไม่มีค่าใช้จ่าย

  การฟังอย่างใส่ใจ (Active listening)

  วันรับสมัคร 20 พ.ย. 65 ถึง 31 มี.ค. 66

  ไม่มีค่าใช้จ่าย

  หลักสูตรการพัฒนาแผนงานโดยเทคนิคการบริหารโครงการ (Work-plan development)

  วันรับสมัคร 20 พ.ย. 65 ถึง 31 มี.ค. 66

  ไม่มีค่าใช้จ่าย

  หลักสูตรการบริหารเวลาและการลำดับความสำคัญ (Time management and prioritization)

  วันรับสมัคร 20 พ.ย. 65 ถึง 31 มี.ค. 66

  ไม่มีค่าใช้จ่าย

  ความคิดแบบคล่องแคล่ว-ยืดหยุ่น (Agile thinking)

  วันรับสมัคร 20 พ.ย. 65 ถึง 31 มี.ค. 66

  ไม่มีค่าใช้จ่าย

  การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ (Adaptability)

  วันรับสมัคร 20 พ.ย. 65 ถึง 31 มี.ค. 66

  ไม่มีค่าใช้จ่าย

  การถามในประเด็นที่ตรงจุด (Asking the right questions)

  วันรับสมัคร 20 พ.ย. 65 ถึง 31 มี.ค. 66

  ไม่มีค่าใช้จ่าย

   หลักสูตรโดยอาจารย์มืออาชีพ

   ผู้สอนในหลักสูตรเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงที่สามารถถ่ายทอดเป็นบทเรียนได้เห็นภาพชัดเจนและเข้าใจง่าย

   ดร. วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ

   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   ผศ.ดร. สุทธิดา จำรัส

   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   อ.ดร. ธีรสิทธิ์ เติมสายทอง

   สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

   อ. คชานนท์ นิรันดร์พงศ์

   สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

   ผศ.ดร. เขมกร ไชยประสิทธิ์

   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   รศ.ดร. นัทธี สุรีย์

   วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   ดร. สุพร พงษ์นุ่มกุล

   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

   อ.ดร. อรกัญญา เยาหะรี

   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

   ผศ.ดร. พิมลพรรณ ไชยนันท์

   คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   คุณ กรกันต์ สุทธิโกเศศ

   บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด

   คุณ นัฐพล บุญภินนท์

   กรรมการผู้จัดการบริษัท บริษัท เอ็น-สแควร์ อีคอมเมิร์ซ จำกัด

   อ.ดร. ณฐวัฒน์ ล่องทอง

   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   รศ.ดร. ดวงหทัย กาศวิบูลย์

   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   อ. ผนวกเดช สุวรรณทัต

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

   ผศ.นพ. อวิรุทธ์ อุ่นอารมย์

   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   รศ.ดร. พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์

   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   อ.พญ ณันน์ทพร การเวกปัญญาวงศ์

   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   ดร. จีราภา อินธิแสง โธฌีม

   คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   ผศ.ดร. พิฑูร ธนบดีกิจ

   คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   คุณ จิรศักดิ์ ก้อนพรหม

   บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด

   CMU Lifelong เปิดตัวโครงการ “Skills4Life” หลักสูตรฟูมฟักทักษะจำเป็น ในชีวิตและการทำงาน มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในตลาดแรงงาน ของประเทศไทยให้พร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล

   วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Lifelong) เปิดตัว “Skills4Life” แพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาทักษะแห่งอนาคต หรือ Soft Skills โดยผู้เชี่ยวชาญ และ คณาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงทั้งจากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกแบบหลักสูตรจำนวนกว่า 20 ท่านใน 4 กลุ่มทักษะรวมจำนวน 16 หลักสูตร โดยแพลตฟอร์ม การเรียนรู้ Skills4Life เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเรียนได้จากทุกที่ทุกเวลา

   สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กร

   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

   ติดต่อเรา

   ข้อมูลหลักสูตรสำหรับองค์กร

   หลักสูตร Skills4Life สามารถเลือกบางหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนรู้ที่เฉพาะด้านสำหรับรายองค์กร ฝ่ายปฏิบัติงาน หรือรายบุคคลได้ โดยเรามีทีมงานที่สามารถช่วยเหลือท่าน จัดแพ็คเกจหลักสูตรที่เหมาะสมที่สุด

   หลักสูตร Skills4Life มีทีมวิจัยและทีมงานที่สามารถออกแบบหลักสูตรสำหรับเฉพาะองค์กรได้ ผ่านการวิเคราะห์และประมวลผลผ่านการทำแบบสอบถามประเมินทักษะ

   หลักสูตร Skills4Life มีแบบทดสอบทักษะก่อนเรียนและหลังเรียน ที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการศึกษาและจิตวิทยา เพื่อประเมินพัฒนาการของผู้เรียน รวมไปถึงประเมินความสำเร็จของหลักสูตร ทั้งนี้ผู้เรียนจะได้รับ Soft Skills Portfolio เพื่อนำไปประกอบธุรกรรมของตนเองต่อไป

   หลักสูตร Skills4Life เมื่อจบหลักสูตรการเรียนรู้ วิทยากร ทีมวิจัย และทีมงานจะทำการประเมินการเรียนรู้ในระดับองค์กร เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการรายงานผลการดำเนินงาน และการออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมต่อองค์กรท่านต่อไป
   สรุปความยินยอมทั้งหมด
   สถานะความยินยอมของคุณ
   คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น
   คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์
   คุกกี้ในส่วนการตลาด