ย้อนกลับ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โครงการ Skills4Life แพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่เพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคตสำหรับคนทุกช่วงวัย จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มิถุนายน 2565 เวลา 22:01:13 น.
42 การรับชม