ย้อนกลับ
มช. อันดับที่ 3 ของประเทศสาขา All Science จากการจัดอันดับ The CWTS Leiden Ranking 2021
3 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:30:00 น.
52 การรับชม

มช. อันดับที่ 3 ของประเทศสาขา All Science จากการจัดอันดับ The CWTS Leiden Ranking 2021

จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยล่าสุดของ The CWTS Leiden Ranking 2021 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถูกจัดอันดับในสาขา All Science อันดับที่ 3 ของประเทศ จากทั้ง 4 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1. จำนวนการตีพิมพ์ที่สร้างผลกระทบทางวิทยาศาสตร์ (Scientific impact) 2. ความร่วมมือในการผลิตผลงานตีพิมพ์ (Collaboration) 3. การเข้าถึงผลงานการตีพิมพ์ (Open access) และ 4. การกระจายตัวด้านเพศสภาพของผู้ผลิตผลงานตีพิมพ์ (Gender) โดยการจัดอันดับของ CWTS Leiden Ranking อ้างอิงจากฐานข้อมูล Web of Science
สำหรับการจัดอันดับแยกตาม Subject Ranking มช. ได้อันดับ 1 ของไทย ในสาขา Mathematics and computer science จากการจัดอันดับตัวชี้วัดในด้าน Collaboration, Open access และ Gender
ทั้งนี้การจัดอันดับตาม Subject Ranking ของ CWTS Leiden Ranking แบ่งออกเป็น 6 สาขาวิชา ดังนี้ 1. All Science 2. Biomedical and Health sciences 3. Life and earth sciences 4. Mathematics and computer science 5. Physical sciences and engineering และ6. Social sciences and humanities โดยในแต่ละสาขาวิชาจะถูกจัดอันดับแยกตามตัวชี้วัด ทั้ง 4 ด้าน ข้างต้น

https://www.leidenranking.com/ranking/2021/list

AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต