ย้อนกลับ
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์ ที่ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” 2564
24 ธันวาคม 2564 เวลา 08:30:00 น.
40 การรับชม

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ "รองศาสตราจารย์ ดร. นัทธี สุรีย์" รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต

ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับประเทศ “ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2564” ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยจะได้เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในลำดับต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์ ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ที่มีนวัตกรรมหรือเทคนิคการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถโดดเด่นเชิงวิชาการที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ

- เป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนการสอนเชิงสะเต็มศึกษา เป็นทูตสะเต็มศึกษา (STEM Ambassador) ของ สสวท. และเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้กับคณาจารย์ระดับอุดมศึกษาและครูระดับมัธยมศึกษาจากมหาวิทยาลัยและโรงเรียนทั่วประเทศ ร่วม 40 กิจกรรม

- เป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนในระดับนานาชาติด้านการเรียนการสอนแบบมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในโครงการ Euro-Asian Collaboration for Enhancing STEM Education (EASTEM)

- เป็นผู้ร่วมก่อตั้งโครงการนวัตกรรมการศึกษา EdSociate และโครงการ “มีดี” เกษียณมีดี ระบบนิเวศการเรียนรู้สำหรับคนทุกเพศทุกวัยของสังคมไทย สนับสนุนโดยวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- เป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอนทางด้านการใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ที่สำคัญ การคิดอย่างมีวิจารณญาณในแก้ปัญหา การส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม การเรียนรู้โดยการบูรณาการเทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนแบบมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย Flipped Classroom การส่งเสริมทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งการวัดและประเมินผลแบบ 4 มิติ

- เป็นผู้มีผลงานโดดเด่นด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อต่าง ๆ ร่วม 62 กิจกรรม ในระยะ 9 ปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์ ยังมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยทางด้านการพัฒนายารักษาโรคติดเชื้อเอชไอวีแบบหายขาด มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 15 เรื่องในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา สิทธิบัตรระดับนานาชาติ 2 ฉบับ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ รวม 17 ครั้ง ทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ที่ครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตอาสาและอุทิศตนเพื่อพัฒนานักศึกษาและส่วนรวม ให้ความสำคัญเรื่องการปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรมแก่นักศึกษา และมุ่งทำคุณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในระดับชาติและนานาชาติ

AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต