ย้อนกลับ
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์ ที่ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” 2564
13 สิงหาคม 2564 เวลา 08:30:00 น.
47 การรับชม

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต
และวิทยากรหลักโครงการ EdSociate
ที่ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” 2564 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
.
รศ.ดร.นัทธี สุรีย์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถโดดเด่นเชิงวิชาการที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ

  •  ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ “ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ระดับอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 จาก สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  •  เป็นผู้ร่วมก่อตั้งโครงการนวัตกรรมการศึกษา EdSociate และโครงการ “มีดี” เกษียณมีดี ระบบนิเวศการเรียนรู้สำหรับคนทุกเพศทุกวัยของสังคมไทย สนับสนุนโดยวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •  เป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนในระดับนานาชาติด้านการเรียนการสอนแบบมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในโครงการ Euro-Asian Collaboration for Enhancing STEM Education (EASTEM)
  •  ได้รับคัดเลือกเป็น “บุคลากรดีเด่น” คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564
  •  ได้รับรางวัล อาจารย์ผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563 จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •  เป็นผู้มีผลงานโดดเด่นด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อต่าง ๆ ร่วม 70 กิจกรรม ในระยะ 9 ปีที่ผ่านมา
  •  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการวิจัยทางด้านการพัฒนายารักษาโรคติดเชื้อเอชไอวีแบบหายขาด มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 15 เรื่องในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา สิทธิบัตรระดับนานาชาติ 2 ฉบับ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ รวม 17 ครั้ง
AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต