ย้อนกลับ
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุทธิดา จำรัส ที่ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” 2564
24 ธันวาคม 2564 เวลา 08:30:00 น.
75 การรับชม

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส 
อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยากรหลักโครงการ EdSociate
ที่ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” 2564 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
.
ผศ.ดร.สุทธิดา จำรัส ได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างในด้านการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยี เป็นนักวิจัยทางการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และเป็นต้นแบบอาจารย์ผู้มีนวัตกรรมทางด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จนเป็นที่รู้จักในวงกว้าง อาทิ

  •  ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบ Exemplary Award ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2564
  •  ได้รับรางวัลนักการศึกษาที่โดดเด่นของแอปเปิล 2562 (Apple Distinguished Educator)
  •  เป็น 1 ใน 5 อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีผลงานตีพิมพ์ในด้าน SDGs 4 Quality Education สูงสุด ในฐาน SciVal (2564)
  • ได้รับรางวัลรางวัล Teacher Award in Excellence Teaching คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2561
  •  ทำวิจัยด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย จำนวน 14 โครงการ (2559-ปัจจุบัน)
  •  ผู้ประพันธ์หนังสือ "การเรียนรู้ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยี" (พิมพ์ครั้งที่ 3)
AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต