ย้อนกลับ
CMU Lifelong
27 ธันวาคม 2564 เวลา 08:30:00 น.
52 การรับชม

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มาวิทยาลัยเชียงใม่ ออกนโยบาย "No Gift Policy"

งดให้และรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่และเทศกาลสำคัญ

วิทยาลัยการศึกาษาตลอดชีวิตให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

และสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล

AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต