ย้อนกลับ
“รศ.ดรปรารถนา ใจผ่อง” เผยแพร่นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต
20 ธันวาคม 2564 เวลา 08:30:00 น.
209 การรับชม

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานการประชุมผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเผยแพร่นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส โดยในการประชุมดังกล่าว ผู้อำนวยการและผู้บริหารได้กล่าวถึงการนำระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือที่เรียกว่า ไอทีเอ (ITA) มาใช้ในการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของวิทยาลัย เพื่อให้นำข้อเสนอแนะที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงาน ให้มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาด้านการบริหารและปฏิบัติงานของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตในอนาคตต่อไป

AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต