ย้อนกลับ
รับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยวิจัยด้านข้อมูลและสารสนเทศ โครงการเกษียณมีดี
24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:30:00 น.
54 การรับชม

รับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยวิจัยด้านข้อมูลและสารสนเทศ โครงการเกษียณมีดี

รายละเอียดงาน

1. ร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการเกษียณมีดี บริหารจัดการโครงการ ประสานงาน ดำเนินงาน ติดตามเพื่อให้โครงการบรรลุผลผลิต และผลลัพธ์ตามเป้าหมาย รวมถึงร่วมจัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการ
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต การเพิ่ม/เสริม/สร้างทักษะ ศึกษาวิจัยแนวโน้มการศึกษาของโลกเพื่อนำมาพัฒนาทิศทางการดำเนินงานของวิทยาลัย
3. ศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการในการขอรับการประเมิน UNESCO Learning City Award ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการอย่างน้อย 2 ปี
3. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office พื้นฐาน
4. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
5. มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถทำงานที่ต้องมีการประสานร่วมกับคนอื่นได้ดี
6. มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครมายัง
คุณปรัศนีย์ สินพิมลบูรณ์ เลขานุการวิทยาลัยฯ อีเมล์ prassanee.sin@cmu.ac.th

AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต