ย้อนกลับ
รับสมัครนักวิจัยชั่วคราว วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก เงินเดือน 27,000 บาท จำนวน 1 อัตรา
11 มกราคม 2566 เวลา 13:06:00 น.
561 การรับชม

เพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมเพื่อสังคมตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) อัตราเงินเดือน 27,000 บาท จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้างงาน 12 เดือน (ช่วงทดลองงานไม่ต่ำกว่า 24,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน)

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการศึกษา หรือหากจบการศึกษาในสาขาอื่นต้องมีประสบการณ์วิจัยทางการศึกษาอย่างน้อย 2 ปี
 2. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
 3. มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถทำงานประสานร่วมกับผู้อื่นและหน่วยงานอื่นได้ดี
 4. มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ
 5. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office พื้นฐาน เช่น Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

ขอบเขตการทำงาน

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านข้อมูลและสารสนเทศของโครงการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมเพื่อสังคมตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ครอบคลุมถึง

 • ดูแลงานด้านการวางแผนการบริหารงานโดยรวมภายใต้งานนวัตกรรมการศึกษา ประกอบด้วย การพัฒนาข้อเสนอโครงการ การวางแผนการดำเนินงาน และการติดตามให้บรรลุผลตามตัวชี้วัด
 • วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต การเพิ่ม/เสริม/สร้างทักษะ ศึกษาวิจัยทิศทางการศึกษาในหลายมิติเพื่อนำมาพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของวิทยาลัย
 • ศึกษาพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะเฉพาะบุคคลที่มีประสิทธิภาพ สำหรับครู นักเรียน และกลุ่มประชากรต่าง ๆ
 • ประสานงานจัดกิจกรรมร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ และดำเนินโครงการภายใต้งานนวัตกรรมการศึกษา
 • สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานโครงการของวิทยาลัยฯ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตัวชี้วัด เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์สำคัญของวิทยาลัยฯ ทั้งรายเดือนและรายปี

กระบวนการรับสมัคร

 1. ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติโดยย่อ (Resume) และแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มายัง prassanee.sin@cmu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2566
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน วันที่ 27 มกราคม 2566 ทางเว็บไซต์ lifelong.cmu.ac.th
 3. สอบข้อเขียน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 –00 น. ณ EZ Active Learning Classroom 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเว็บไซต์ lifelong.cmu.ac.th
 5. สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00–16.00 น. ณ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ชั้น 2 อาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 6. ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเว็บไซต์ lifelong.cmu.ac.th
AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต