ย้อนกลับ
รับสมัครผู้ประสานงานโครงการ เงินเดือน 20,250 บาท วุฒิ ป.ตรี จำนวน 3 อัตรา
11 มกราคม 2566 เวลา 13:07:00 น.
1682 การรับชม

เพื่อปฏิบัติงานภายใต้งานนวัตกรรมการศึกษา ประกอบด้วย ประสานงานโครงการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมเพื่อสังคมตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)  และโครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะ Soft Skills นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัตราเงินเดือน 20,250 บาท จำนวน 3 อัตรา ระยะเวลาการจ้างงาน 12 เดือน (ช่วงทดลองงานไม่ต่ำกว่า 18,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน)

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาฯ หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการทางด้านการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
 3. มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถทำงานประสานร่วมกับผู้อื่นและหน่วยงานอื่นได้ดี
 4. มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ
 5. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office พื้นฐาน เช่น Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

ขอบเขตการทำงาน

ปฏิบัติงานด้านงานนวัตกรรมการศึกษา ดูแลงานด้านการวางแผนการบริหารโครงการโดยรวมภายใต้งานนวัตกรรมการศึกษา วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค กำหนดเป้าหมาย บริหารกลยุทธ์ และวางแผนการปฏิบัติงานโครงการให้บรรลุเป้าหมาย ทำหน้าที่ร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมเพื่อสังคมตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และโครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะ Soft Skills นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริหารจัดการโครงการตั้งแต่การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด การวางแผนดำเนินงานโครงการ การประสานงาน-ดำเนินงาน การติดตามผลเพื่อให้โครงการบรรลุผลผลิตและผลลัพธ์ตามเป้าหมาย การสำรวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

 

กระบวนการรับสมัคร

 1. ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติโดยย่อ (Resume) และแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มายัง prassanee.sin@cmu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเว็บไซต์ lifelong.cmu.ac.th
 3. สอบข้อเขียนเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ EZ Active Learning Classroom 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเว็บไซต์ lifelong.cmu.ac.th
 5. สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ชั้น 2 อาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 6. ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเว็บไซต์ lifelong.cmu.ac.th
AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต