ย้อนกลับ
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต จัดอบรมหลักสูตร“ฟูมฟักทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน (Skills4Life)” พัฒนาทักษะ Soft Skill ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18 มกราคม 2566 เวลา 16:26:00 น.
50 การรับชม

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต จัดอบรมหลักสูตร“ฟูมฟักทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน (Skills4Life)” เพื่อพัฒนาทักษะด้าน Soft Skill ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านการอบรมในรูปแบบผสมผสาน online และ on-site โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตและรองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในภาคการอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP)
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะด้าน Soft Skills สำหรับคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาที่สามารถนำทักษะ Soft Skills ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานจริง จึงได้พัฒนาชุดหลักสูตรฟูมฟักทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน ภายใต้ชื่อโครงการ Skills4Life ผ่านระบบการเรียนออนไลน์ CMU MOOC รวมทั้งหมด 16 หลักสูตร ครอบคลุม 4 หมวดทักษะได้แก่
1.ทักษะ Planning and ways of working
2.ทักษะ Communication
3.ทักษะ Critical Thinking
4.ทักษะ Digital Mental Flexibility
โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ฟรีผ่านการสมัครเป็นผู้เรียนของ CMU Lifelong
.
สนใจเรียนรู้ทักษะ Soft Skills ฟรี คลิกที่นี่ https://bit.ly/3suoYvD
ทั้งนี้หากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานใดสนใจการฝึกพัฒนาทักษะ Soft Skills ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติ (Workshops) ให้กับบุคลากรขององค์กร ที่เน้นการลงมือทำ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมโดยตรงกับวิทยากรเพิ่มเติมจากคอร์สออนไลน์ สามารถรับคำปรึกษาการจัดรูปแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับองค์กรของท่านได้โดยตรงที่
Line OA : @CMULifelong
AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต