ย้อนกลับ
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านคลังหน่วยกิต
6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:42:00 น.
80 การรับชม

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับให้การต้อนรับ รศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและคณะผู้บริหารในโอกาสเข้าศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบคลังหน่วยกิตของทั้งสองหน่วยงาน ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง EZ Active Learning Classroom 1 ชั้น 2 ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต