ย้อนกลับ
บุคลากรวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
1 สิงหาคม 2565 เวลา 15:14:00 น.
72 การรับชม

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ในหัวข้อ "การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม" โดย คุณอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากร เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต ฤทธิ์ ศิริมาตย์ ชั้น G1 อาคาร 3 (อาคารศูนย์ความเป็นเลิศฯ) คณะเศรษฐศาสตร์

AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต