ย้อนกลับ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด Workshop “ฟูมฟักทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน Skills4Life” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 6
27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:12:00 น.
99 การรับชม

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฟูมฟักทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน Skills4Life” ให้กับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต และ รศ.ดร.นัทธีสุรีย รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยทีมงาน LE มาเป็นผู้ให้ความรู้
การอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการและบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 6 จำนวนกว่า 120 คน เข้าร่วมฝึกฝนทักษะ Soft Skills ที่จำเป็นในสายวิชาชีพ ได้แก่ ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ Effective Communication ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) และทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) โดยทีมวิทยากรจาก CMU Lifelong ได้ใช้รูปแบบการเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติจริงจากกิจกรรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดประสบการณ์จริงและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
สำหรับ Workshop “ฟูมฟักทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน Skills4Life” เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรพัฒนาทักษะแห่งอนาคตหรือ Skills4Life ที่พัฒนาขึ้นโดยวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางด้าน Soft Skills ที่สำคัญต่อการทำงานและการใช้ชีวิต ปัจจุบันมีหลักสูตรทั้งในรูปแบบของ Online และ On-site (Workshop) ที่เหมาะสมกับทุกความต้องการของผู้เรียน โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนรู้หลักสูตรออนไลน์ทั้ง 16 หลักสูตรได้ฟรี
AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต