ย้อนกลับ
CMU-ITA ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT
15 มีนาคม 2566 เวลา 13:24:00 น.
265 การรับชม

ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน)

AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต