ย้อนกลับ
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต นำทีมบุคลากรประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
10 มีนาคม 2566 เวลา 15:00:00 น.
206 การรับชม

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต จัดอบรมสร้างความเข้าใจและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy) พร้อมประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต เป็นผู้ให้ความรู้พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ทุกฝ่ายเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้อง EZ Active Classroom 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-11.00น.

โดยการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากร มีคุณธรรมดำเนินงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ หลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรืออาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนพร้อมทั้งสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy) และเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต

AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต